Puun energiakäytön tukien ja turveveron vaikutuksia on seurattava tarkasti

Tiedotteet |

Julkaisuvapaa 15.3.2011 klo 16.00. ”Puun energiakäytön tukien yhteisvaikutusta puumarkkinoihin on seurattava tarkasti. Tukia on myös tarvittaessa oltava valmius muuttaa, mikäli teollisuuden raaka-ainepuuta ohjautuu lisää energiakäyttöön.

Puuta tarvitaan markkinoille enemmän niin, että sitä riittää niin jalostukseen kuin energiaksikin”, sanoi Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen tänään 15.3. päättäjäseminaarissa Jyväskylässä.

”Puun energiakäyttöä on Suomessa päätetty tukea varsin monin päällekkäisin keinoin. Tuki maksetaan valtion varoista, joille olisi taantuman jälkeen kiireellisempiäkin käyttökohteita”, muistutti Jaatinen.

Metsäteollisuus on esittänyt valtiovallalle, että luodaan mekanismi, jolla seurataan tukien ja verojen vaikutusta puumarkkinoihin.

”Tuet voivat vääristää puumarkkinoiden toimintaa ja nostaa ainespuun hintaa. Tällöin puuta jalostavan teollisuuden raaka-aineen saanti vaarantuu ja kilpailukyky heikkenee. Samalla vähenee myös metsäteollisuuden tuottama uusiutuvan energian määrä, mistä syntyvä tukikierre voi edelleen lisätä veroeurojen tarvetta. 

Kukin puujae tulee ohjata taloudellisesti järkevimpään käyttötarkoitukseen. Metsäenergian tuotantoon kannattaa käyttää muutoin metsiin jäävää puuta, joka ei sovellu tuotteiden raaka-aineeksi. Jalostukseen soveltuvaa puuta ei kannata polttaa, ei kansantalouden eikä hiilen kierron kannalta.

Ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi fossiilisia polttoaineita on korvattava uusiutuvalla energialla. Metsäteollisuus tuottaa nyt tuotantonsa ohella 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Ala on vahvasti sitoutunut hoitamaan oman osuutensa kansallisesta tavoitteesta lisätä uusiutuvan energian osuuden 38 prosenttiin.

Puuta tarvitaan jatkossa metsistä markkinoille nykyistä enemmän, kun puupohjaisen energian osuutta kasvatetaan. Metsien käyttöasteen nostamiselle ei ole mitään esteitä, koska metsävarat Suomessa kasvavat koko ajan niin paljon enemmän kuin niitä käytetään. Puun saatavuuden parantaminen edellyttää kuitenkin konkreettisia toimia.

Metsänomistajia on taloudellisin keinoin kannustettava ja ohjattava aktiiviseen metsätalouden harjoittamiseen. Tavoitteeksi on myös asetettava metsätilojen keskikoon kasvattaminen, jotta metsätalous olisi nykyistä paremmin kannattava elinkeino.

Lisätietoja:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600

Metsäteollisuuden viestit päättäjille eduskuntavaalien alla

http://www.vaalipuu.fi/Sivut/Default.aspx

Metsäteollisuuden aloite valtiovallalle:

Tukien ja verojen yhteisvaikutukset puumarkkinoihin arvioitava

http://www.metsateollisuus.fi/juurinyt2/tiedotteet/Sivut/tukienverojenyhteisvaikutuksetpuumarkkinoihinarvioitava.aspx

Metsäteollisuuden hallitusohjelmatavoitteet

http://www.vaalipuu.fi/Sivut/Default.aspx

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

Taustatietoa toimituksille

Suomessa toimii 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta sekä runsaat 240 teollisen mittakaavan puutuoteyritystä, jotka ovat erittäin usein paikkakuntansa merkittävimpiä teollisia työn antajia.

Suomi on maailman 6. suurin sellun, paperin ja kartongin tuottaja sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 200 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan ja jopa 500 000 suomalaista on alan taloudellisen jalanjäljen piirissä. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.