Puukauppaan kaivataan tasaisuutta

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti tammikuussa yksityismetsistä 1,1 miljoonaa kuutiota puuta. Määrä oli 19 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2009 tammikuussa ja alle viidenneksen joulukuun huippulukemista.

Tukkien ostomäärä laski 14 prosenttia ja kuitupuun 23 prosenttia viime vuoden tammikuuhun verrattuna.

Havutukkien kantohinnat pysyivät tammikuussa ennallaan ja koivutukin hinta laski yhden prosentin viime joulukuuhun verrattuna.  Kuitupuun hinnat laskivat 1-4 prosenttia. Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli keskimäärin 47–48 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 35 euroa kuutiolta, mänty- ja koivukuidusta 13 euroa ja kuusikuidusta 17 euroa kuutiolta..

Metsien käyttöastetta täytyy nostaa

Teollisuus tarvitsee laitoksilleen raaka-ainetta kilpailukykyiseen hintaan tasaisesti ympäri vuoden joka päivä. Suomen metsien käyttöastetta onkin saatava pysyvästi nostettua nykyistä korkeammalle tasolle.
 
"Jos metsiämme hyödynnettäisiin täysimääräisesti kestävien hakkuumahdollisuuksien puitteissa, voisivat metsänomistajien puunmyyntitulot olla vuosittain runsas puoli miljardia euroa nykyistä suuremmat", sanoo Anu Islander Metsäteollisuus ry:stä. "Metsänomistajien lisäksi tästä hyötyisivät myös kansantalous ja metsäteollisuus", hän kertoo. Metsäteollisuus hyödyntää puuraaka-aineen täysimääräisesti. Tukkipuusta valmistetaan puutuotteita, kuitupuusta tehdään sellua ja paperia ja tuotannon sivutuotteet ja hakkuutähteet käytetään sähkön ja lämmön tuotantoon.

Haasteena kaikille metsäalalla toimijoille on saada metsänomistajat hyödyntämään metsiään täysimääräisesti, myymään puuta sekä tekemään tarpeelliset metsänhoitotyöt. Suomen metsien kestävät hakkuumahdollisuudet ovat vuosittain 70 miljoonaa kuutiometriä ja metsät kasvavat lähes 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, joten hakkuuvarat kasvavat jatkuvasti. Vuoden 2009 ostot yksityismetsistä olivat vain reilu viidennes hakkuumahdollisuuksista, kun ne 2000-luvulla ovat olleet noin kolme neljäsosaa.

Suurin osa kasvusta tapahtuu nuorissa metsissä. Vain kasvavat metsät sitovat ilmakehän hiilidioksidia ja vaikuttavat ilmastoon myönteisesti. Uusiutuvan luonnonvaran mahdollisuudet kannattaa hyödyntää.

Lisätietoja:
Anu Islander, metsäasiantuntija,
Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678

Taustatietoa toimituksille:

Suomessa toimii 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta, noin 170 teollisen mittakaavan sahaa sekä 15 levytehdasta. Puun jalostus työllistää koko klusterissa noin 200 000 suomalaista ja sen taloudellisen jalanjäljen vaikutuspiirissä on noin 500 000 suomalaista.

Suomessa arvokas puuraaka-aine käytetään tarkasti. Tukkipuu käytetään puurakentamisen ja -sisustamiseen sekä puutuotteiden materiaalina. Tukin sahauksesta jäävät pinnat haketetaan, joka käytetään sellun raaka-aineena. Myös sahauksessa syntyvää purua käytetään paperinvalmistuksen raaka-aineena. 

Sellutehdas tuottaa energiaa yli oman tarpeen. Tämän ansiosta sen yhteyteen on mahdollista rakentaa biojalostamo, joka käyttää muutoin jalostukseen soveltumattomat puun osat, kuten mm. oksat, latvukset, kannot ja hakkuutähteet. Metsäbiomassasta tuotettu liikennepolttoaine ei kilpaile maailmalla ruuan tuotantoon käytettävästä peltopinta-alasta.

Suomen metsäteollisuus valmistaa lähes 100 miljoonan eurooppalaisen paperituotteet ja 50 miljoonan asiakkaan puutuotteet. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi puuvarojen, kestävän metsätalouden ja alan eturivin osaamisen ansiosta.

Viestintäkontakti:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja
puh. 09 – 132 66 45 tai 040-548 66 75