Puukauppa vuonna 2008

Tiedotteet |

Suomen metsäteollisuus hankki kotimaan yksityismetsistä yhteensä 38,5 miljoonaa kuutiota puuta vuonna 2008. Sahateollisuuden heikentyneiden suhdanteiden vuoksi havutukin ostomäärät jäivät puoleen edellisestä vuodesta.

Kuitupuun kysyntää lisäsi sahoilta tulevan hakkeen väheneminen. Kokonaisuudessaan puun ostot jäivät 13 prosenttia alle viiden vuoden keskiarvon ja 27 prosenttia pienemmiksi kuin huippuvuonna 2007.

Lyhyen aikavälin puuntarpeeseen vaikuttaa tuotteiden markkinatilanne, mutta pitkällä aikavälillä kotimaisen puuraaka-aineen merkitys Suomen metsäteollisuudelle kasvaa. Puun tuonti Venäjältä vähenee kannattamattomana ja kotimaisen puun osuus teollisuuden raaka-ainetarpeesta lisääntyy merkittävästi.

Pitkällä aikavälillä kotimaista puuta tarvitaan nykyistä enemmän. Valtiovalta on kannustanut puun markkinoille tuloon alentamalla merkittävästi puun myyntitulojen verotusta vuosina 2009 ja 2010.

Teollisuus tarvitsee puuta tasaisesti kilpailukykyiseen hintaan. Lyhyen aikavälin markkinanäkymät eivät välttämättä välittömästi vaikuta puun ostotoimintaan. Tuotantolaitosten puuraaka-ainetasetta hoidetaan puun korjuun avulla ja puuta korjataan vain tarpeen mukaan. 

Kuitupuuta ostettiin lähes yhtä paljon kuin edellisenä vuonna, tukkien ostomäärä putosi lähes puoleen

Sahateollisuuden heikentynyt markkinatilanne vähensi erityisesti havutukin kysyntää, jonka ostomäärät laskivat puoleen edellisvuoden korkeasuhdanteesta. Vuonna 2008 sahatavaran kysyntä heikkeni entisestään. Korkean kustannustason ja romahtaneen kannattavuuden vuoksi suomalainen sahateollisuus joutui supistamaan tuotantoaan kilpailijamaita enemmän. Pitemmällä tähtäyksellä sahausmäärä Suomessa riippuu kotimaisen tukin saatavuudesta kilpailukykyisin kustannuksin.

Koivukuitupuuta ostettiin 7 % ja mäntykuitupuuta 1 % enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta kuusikuitupuun ostomäärä putosi 25 %. Ensiharvennusten täyden verovapauden päättyminen elokuun lopussa nosti kuitupuun tarjonnan ja sen myötä myös ostot ennätystasolle.

Hankintakauppojen osuus kokonaisostoista nousi 29 prosenttiin, kun se edellisenä vuonna oli 15 prosenttia. Hankintakauppoina, jolloin metsänomistaja itse toimittaa puun kuljetusreitin varrelle, ostettiin yhteensä 8,6 miljoonaa kuutiota.

Vuonna 2008 mänty- ja koivukuitupuu sekä koivutukki kallistuivat 4 – 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Havutukkien kantohinnat laskivat keskimäärin 12 – 14 prosenttia.

Lisätietoja:

Puukauppatilastot

Anu Islander, metsäasiantuntija, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6678, 040- 729 3678