Puukauppa kävi ennätystahtiin vuonna 2007

Tiedotteet |

Suomen metsäteollisuus hankki vuonna 2007 kotimaan yksityismetsistä ennätysmäärän puuta, yhteensä lähes 53 miljoonaa kuutiota. Tämä oli neljännes enemmän kuin edellisvuonna. Metsänomistajat saivat myymästään puusta 2 miljardin euron kantorahatulot.

"Metsäteollisuus tarvitsee kotimaan yksityismetsistä puuta jatkossa tätä ennätysvuottakin enemmän. Työpaikkojen ja tuotannon säilyttäminen nykytasolla edellyttää, että yksityismetsistä hakataan jatkuvasti vähintään 60 miljoonaa kuutiota puuta. Tähän tavoitteeseen pitäisi päästä tämän vuoden kuluessa", sanoo toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry:stä.

"Metsävarojemme kestävän käytön puolesta tämä on täysin mahdollista. Hakkuiden nosto toivotulle tasolle edellyttää nykyistä aktiivisempaa yksityisten metsänomistajien panosta. Puun markkinoille tuloa on kannustettava nopeasti myös valtiovallan toimin, koska puun tuonti Venäjältä uhkaa loppua vientitullien vuoksi alkuvuonna 2009 ellei ratkaisua puutulleihin saada aikaan. Nykytasolla jää vuosittain käyttämättä noin 10 miljoonaa kuutiota yksityismetsien hakkuumahdollisuuksia", muistuttaa Anne Brunila.

Mäntytukkien ostomäärä kasvoi eniten

Vuonna 2007 mäntytukin ostomäärä kasvoi 41 %. Kuusikuitua ostettiin 14 % enemmän ja muita puutavaralajeja 21 – 24 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Hankintakauppojen osuus kokonaisostoista oli samaa luokkaa kuin edellisenäkin vuonna eli 14 %. Vuonna 2006 hankintakauppojen osuus oli 15 %. Hankintakauppoina, jolloin metsänomistaja itse toimittaa puun kuljetusreitin varrelle, ostettiin yhteensä 5,9 miljoonaa kuutiota.

Vuonna 2007 kantohinnat nousivat keskimäärin 31 %. Eniten eli 33 – 34 % kallistuivat havutukit. Koivutukki kallistui 10 %, mänty- ja koivukuitupuu 21 – 23 % ja kuusikuitupuu 11 % edellisestä vuodesta.

Suomen metsäteollisuuden raaka-ainekustannukset ovat kilpailijamaita korkeammat

Mäntytukin kantohinta oli vuonna 2007 keskimäärin 66 euroa, kuusitukin 67 euroa ja koivutukin 48 euroa/m3. Mänty- ja koivukuidun kantohinta oli keskimäärin 15 – 16 euroa/m3 ja kuusikuidun 24 euroa/m3.

Havutukin tehdaskustannukset ovat Suomessa selvästi kalliimmat kuin kilpailijamaissa.  Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välinen ero on tällä hetkellä noin 30 euroa kuutiolta.

Mekaanisen massateollisuuden käyttämä kuusikuitu on Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa lähes 20 prosenttia halvempaa. Maailman suurimmassa selluntuottajamaassa USA:ssa kuitupuu on 23 – 46 % halvempaa kuin Suomessa. Lehtikuitupuu on Etelä-Amerikassa jopa 35 – 60 prosenttia halvempaa Suomeen verrattuna.

Metsäteollisuus toimii maailmanlaajuisilla markkinoilla, joilla kilpailu määrää lopputuotteen hinnan. Suomalainen teollisuus ei voi siirtää muita korkeampia raaka-ainekustannuksia hintoihin, vaan ne heikentävät sahojen ja tehtaiden toimintamahdollisuuksia Suomessa.

Yksityismetsien puukauppa 

Suomessa tehdään vuosittain noin 150 000 puukauppaa. Valtaosa puukaupoista on pystykauppoja, joissa myyjä luovuttaa ostajalle hakkuuoikeuden tiettyyn puumäärään tai rajattuihin hakkuualueisiin. Pystykaupassa eli metsänhakkuusopimuksessa ostajan organisaatio korjaa puut sopimuksessa mainittujen kauppaehtojen mukaisesti. Myyjälle maksetaan sopimuksessa sovittu kantohinta mitatulle määrälle.

Puun myyntitulo on metsänomistajalle pääomatuloa, josta voi tehdä vähennyksiä. Myyntituloista saa vähentää joka vuosi mm. puun myyntiin ja metsänhoitoon liittyvät kustannukset. Pääomatulon veroprosentti on tällä hetkellä 28, joka jää käytännössä vähennysten jälkeen noin 19 prosenttiin.

Suomi on metsiensuojelun huippumaa

Tiukan suojelun piirissä on Suomessa 8,2 prosenttia metsäalasta, mikä on enemmän kuin missään muussa EU-maassa. Muualla Euroopassa metsistä on suojeltu selvästi alle 3 prosenttia.

Metsäteollisuus tukee omalta osaltaan METSOn toimintaperiaatteita. Monimuotoisuuden turvaamiseksi metsäteollisuus toteuttaa vastuullista puunhankintapolitiikkaa sekä kouluttaa henkilöstöään metsäympäristöön liittyvissä asioissa. Yrityksissä on käytössä ympäristö- ja laatujärjestelmät sekä puun alkuperän hallintajärjestelmät, jotta ympäristönhoidon korkean taso voidaan turvata. Metsäteollisuus myös rahoittaa metsä- ja monimuotoisuustutkimusta.

 Lisätietoja

Anu Islander, metsäasiantuntija, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, (09) 132 6678 tai 040 729 3678

Anders Portin, johtaja, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6610 tai 040 586 6179