Puukaupassa keskimääräistä vaisumpi vuosi – puumarkkinoiden kehittäminen avainasemassa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat vuonna 2012 yksityismetsistä puuta 28,2 miljoonaa kuutiota. Määrä oli 10 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden keskimääräistä ostomäärää pienempi.

Teollisuuden raakapuukustannukset olivat lopputuotteiden markkinahintoihin nähden korkeita. Metsäteollisuuden kilpailukyky oli koetuksella ja työtä puumarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi tulee jatkaa.

Vuoden 2012 alun puukauppaa vauhdittivat myrskyt. Kesän jälkeen puukauppa käynnistyi hitaammin kuin edellisinä vuosina ja loppuvuosi jäi keskimääräistä vaisummaksi. Kaikkien ostajien tekemät puukaupat vuonna 2012 olivat 34 miljoonaa kuutiota.
 
Vuoteen 2011 nähden puuta ostettiin 11 prosenttia enemmän. Tukkien ostomäärä nousi 16 ja kuitupuun 8 prosenttia edellisvuodesta. Tukkeja ostettiin yhteensä 11,9 ja kuitupuuta 15,2 miljoonaa kuutiota. Vuonna 2012 kantohinnat laskivat 2-7 prosenttia edellisvuodesta. Mäntytukin hinta laski 3 prosenttia, kuusitukin 5 ja koivutukin 2 prosenttia. Mänty- ja koivukuidun hinta laski 2-3 prosenttia ja kuusikuidun 7 prosenttia.
 
Joulukuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 54 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 42 ja 57 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 40 euroa kuutiolta ja vaihteli vastaavasti 21 ja 44 euron välillä. Kuitupuiden keskihinta oli 16–18 euroa kuutiolta ja vaihteli 12 ja 20 euron välillä.
 
Hankintakaupoissa metsänomistaja toimittaa puut kuljetusreitin varrelle. Hankintakauppoina ostettiin yhteensä 5,1 miljoonaa kuutiota ja niiden osuus pysyi edellisen vuoden tasolla 18 prosentissa. Lähes kolme neljäsosaa hankintakauppojen ostoista oli kuitupuuta. Puunkorjuuta haittasivat kesän ja syksyn runsaat sateet. Lisäksi pakkaskauden viivästyminen lyhensi normaalia talvikorjuuaikaa.
 
Raakapuukustannus on merkittävä metsäteollisuuden kilpailutekijä, sillä esimerkiksi sahateollisuudessa pelkän kantohinnan osuus on keskimäärin 70 prosenttia sahatavaran tuotantokustannuksista.
 
Toimivat puumarkkinat ovat elintärkeitä metsäteollisuudelle
 
Suomen puumarkkinat eivät nykymuodossaan toimi parhaalla mahdollisella tavalla.  Puun kysyntä ja tarjonta on saatava kohtaamaan markkinoilla esteettömästi.
 
Metsäteollisuutta huolestuttaa metsätalouden nykytila ja kehityssuunta. "Ammattimainen puunjalostus tarvitsee vastapainoksi aktiivisen, elinkeinomaisen tai yrittäjämäisen metsätalouden, jossa kaikkien markkinaosapuolten yhteinen etu on hyödyntää metsiä taloudellisesti ja turvata puun tuotannon edellytykset", muistuttaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.
 
"On tärkeää, että puukaupan markkinaosapuolten ministeri Koskiselle jättämä selvityspyyntö puumarkkinoiden kehittämiseksi ja markkinaosapuolten keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin. Markkinoiden toiminnan parantamiseksi on löydettävä nopeasti pitkäjänteisiä keinoja, jossa aktiivista metsätaloutta kannustetaan ja puu saadaan liikkeelle", sanoo Salo.
 
"Markkinaosapuolten yhteistyö sähköisen puukauppajärjestelmän luomiseksi on myös merkittävä edistysaskel parantaa puumarkkinoiden toimivuutta ja läpinäkyvyyttä", Salo lisää.
 
Metsätalouden rakenteet, kuten metsälörakenteen eheyttäminen tai omistuksen siirtäminen yrittäjämäisesti toimiville metsätalousyrittäjille, muuttuvat hitaasti. Muutos vaatii yhteistä kansallista tahtotilaa ja se on käynnistettävä mahdollisimman pian. Sen avulla turvataan suomalaisen metsäsektorin toimintaedellytykset kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa. 
 
Lisätietoja antavat:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6678, 040 729 3678
Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6610, 045 875 8911