Puuelementtirakentamisen teollisuusstandardi vahvistamaan puurakentamisen kilpailukykyä

Tiedotteet |

Puutuoteteollisuus on käynnistänyt teollisen puuelementtirakentamisen yhteisen mitoitus- ja liitosjärjestelmän laatimisen. Tavoitteena on varmistaa, että eri valmistajien tuotteet sopivat yhteen, ja helpottaa näin merkittävästi teollista puurakentamista.

Työtä koordinoi puutuotealan yhteistutkimusorganisaatio Finnish Wood Research Oy.

”Puuelementtirakentamisen teollisuusstandardi yhdenmukaistaa puusta rakentamista ja helpottaa puisten rakennusten ja rakennusosien hankintaa, suunnittelua ja asennusta työmaalla. Näin puun kilpailukyky erityisesti teollisen mittakaavan hankkeissa paranee merkittävästi,” sanoo Finnish Wood Research Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Järvinen.

Standardointityön käynnistämistä on vauhdittanut kasvava kiinnostus puukerrostalorakentamiseen sekä ulkomailla että Suomessa. Suomessa onkin jo käynnissä kymmenkunta puukerrostaloaluehanketta. 

Tavoitteena tehdä puusta helpoin, luotettavin ja kannattavin rakennusmateriaali

”Teollisuusstandardia luotaessa ja parhaita rakenneratkaisuja suunniteltaessa kiinnitetään erityistä huomiota rakenteiden tekniseen varmuuteen ja pitkän aikavälin kestävyyteen sekä työmaavaiheen sujuvuuteen ja nopeuteen. Ulkomailla viime aikoina toteutettujen useiden puukerrostalohankkeiden vahvuutena on ilmasto- ja ympäristösyiden lisäksi nopea läpivientiaika, joka parantaa rakentamisen kannattavuutta,” sanoo Järvinen.

Tulevaan teollisuusstandardin valmisteluun sisällytetään ensimmäistä kertaa Suomessa sekä rakennusmateriaalien että rakentamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Järjestelmässä otetaan huomioon myös rakennusalalle tulevaisuudessa asetettavat energiatehokkuus- ja ilmastovaatimukset. 

”Tavoitteena on luoda puuelementtirakentamiseen yhtenäinen, avoin teollisuusstandardi, joka johtaa laajaan yrityskohtaisten, kaupallisten puurakentamisen ratkaisujen kehittämiseen. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on synnyttää Suomeen mittava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen puurakennusteollisuus,” sanoo Järvinen.

”Kun puurakentamiselle saadaan yhtenäinen tekninen perusta ja uudistetut palomääräykset, voidaan puurakentamisen määräysten tulkintaa eri puolilla maata myös yhtenäistää. Ympäristöministeriö onkin käynnistänyt palomääräysten uudistamisen, jonka on määrä valmistua ensi kevääseen mennessä.”

Puuelementtirakentamisen teollisuusstandardi valmis vuoden 2013 loppuun mennessä

Finnish Wood Research Oy:n osakkaat ja mukanaolevat partneriyritykset ottavat uuden rakennusjärjestelmän käyttöön heti kun se on mahdollista. Rakentamisen ratkaisut testataan käytännössä ja testautetaan riippumattomalla testauslaitoksella. Lisäksi hankkeessa tuotetaan myös järjestelmän mukaiset rakennusalan ammattilaisten tarvitsemat nykyaikaiset tietotekniset ratkaisut. Täysin valmis järjestelmä on vuoden 2013 loppuun mennessä.

Finnish Wood Research Oy:n osakkaita ovat Ekovilla Oy, Metsäliitto Osuuskunta, Ruukki Yhtiöt Oy, Stora Enso Timber Oy Ltd, Tikkurila Oy ja UPM-Kymmene Oyj sekä Finndomo, Huonekalutehdas Korhonen ja Versowood sekä puutuoteklusterin kone- ja laitetoimittajat Jartek, Penope ja Raute Oy. Hankkeessa ovat lisäksi mukana partnereina alan johtavat rakennus-  ja IT-työkalujen toimittajayritykset sekä RYM Oy ja Senaatti Kiinteistöt.

Hankkeen rahoittajina toimivat FWR Oy:n osakasyritysten lisäksi TEKES, Suomen Metsäsäätiö, Puuinfo Oy sekä partneriyritykset.

Lisätietoja:
Kimmo Järvinen, toimitusjohtaja, Finnish Wood Research Oy, puh. 040 720 6311

Taustatietoa

Mitä hyötyä on puulementtirakentamisen teollisuusstandardista?

Puuelementtirakentamisen teollisuusstandardi luo puurakennusten tilaajille, suunnittelijoille ja toteuttajille käyttökelpoisen ja kilpailukykyisen rakennustavan, jonka etuja ovat:

 • Rakennus voidaan suunnitella yhtenäisiä ja yleisesti hyväksyttyjä periaatteita noudattaen ratkaisematta vielä suunnitteluvaiheessa rakennuksen toteuttajaa tai rakenteiden toimittajaa.
 • Puurakenteiden toimittajat voivat tarjota samaa rakennuskohdetta vertailukelpoisin tarjouksin ja kustannustehokkaasti.
 • Eri valmistajien ratkaisuja voidaan liittää toisiinsa helposti sekä suunnitteluvaiheessa että työmaalla.
 • Rakennusalan ammattilaisille voidaan luoda tehokkaat tietokonepohjaiset suunnittelutyökalut arkkitehti, rakenne ja työmaasuunnittelua varten.

Yhtenäinen standardi:

 • parantaa tilaajien puurakenteisen rakennuksen hankintamahdollisuuksia,
 • helpottaa puurakennusten suunnittelua ja suunnittelun tilaamista sekä tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamista,
 • tuo samaan aikaan tarjolle useamman valmistajan ratkaisut ja parantaa tilaajan mahdollisuuksia kilpailuttaa rakennuskohde, 
 • parantaa puurakentamisen laatua ja sen hallintaa,
 • luo yhteisiä pelisääntöjä puuelementtien toimitussisältöihin ja sopimusehtoihin,
 • mahdollistaa nopean työmaavaiheen ja
 • luo yhtenäiset suunnittelun ja toteutuksen laatukriteerit.