Pitkän tähtäyksen energiapolitiikalla on vahvistettava teollisuuden kilpailukykyä

Tiedotteet |

Suomen pitkän tähtäyksen energiapolitiikalla on vahvistettava teollisuuden toimintaedellytyksiä. Ratkaisuja ei pidä perustaa poikkeuksellisen taloudellisen taantuman aikaiseen energian- ja sähköntarpeen.

Puuraaka-aineen ohella energian pitkäjänteinen saatavuus kilpailukykyiseen hintaan on metsäteollisuuden toiminnan perusedellytyksiä. Huolehtimalla energian saannista vahvistetaan teollisuuden toimintaedellytyksiä kotimaassa. 

Vuosikymmeniä eteenpäin ulottuvia energiapoliittisia ratkaisuja ei voi tehdä maailmanlaajuisen taloudellisen laman aiheuttaman energiankulutuksen laskun mukaan. Päätöksentekijöiden on nähtävä tämän hetken yli ja rakennettava teollisuudellemme toimintaedellytyksiä menestyä kansainvälisessä kilpailussa ja rakentaa suomalaista hyvinvointia yli suhdanteiden.

Vientituloilla kustannetaan hyvinvointipalvelut

Koko metsäklusteri, jonka ytimessä metsäteollisuus toimii, tuo kolmanneksen nettovientituloistamme. Näillä tuloilla rahoitetaan hyvintointipalveluja, joiden tarve kasvaa Suomessa jatkuvasti.
 
Metsien kestävä käyttö lisää kansantaloutemme varallisuutta poikkeuksellisen paljon, koska arvonmuodostus puusta korkealaatuisiksi tuotteiksi tapahtuu pääosin maamme rajojen sisäpuolella. 

Uusiutuva energia tuotetaan jalostuksen yhteydessä

Metsäteollisuus tuottaa 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Ilman mittavaa metsäteollisuustuotantoa Suomi ei saavuta EU:n asettamia uusiutuvan energian tavoitteita.

Uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä on kehitettävä pitkäjänteisesti

Puu on Suomen ainoa uusiutuva luonnonvara, jota jalostetaan teollisessa mittakaavassa. Kestävään metsien käyttöön perustuva teollisuus on merkittävä rahavirtojen tuoja koko kansantalouden lisäksi aluetasolla. 

Metsäteollisuus kamppailee parhaillaan rakennemuutoksessa, mutta kehittää samalla uusia tuotteita korvaamaan yhä enenevässä määrin perinteistä tuotantoa. Suurista muutoksista nousevat menestyjiksi yritykset, jotka pystyvät toimimaan kaikkien tehokkaimmin.

Kun Suomen energiavaltainen teollisuus saa vahvistaa otettaan markkinoista kiristyneessäkin kysyntätilanteessa eikä sen toimintaedellytyksiä 
heikennetä lyhytjänteisellä energiapolitiikalla, turvataan teollisuuden menestyksen eväitä pitkälle tulevaisuuteen.

Uutta sähköntuotantoa tarvitaan välttämättä

Suomeen tarvitaan merkittävästi uutta sähköntuotantokapasiteettia valmistumassa olevan ydinvoimalan (1600 MW) lisäksi. Nykyinen tehovaje kasvaa useisiin tuhansiin megawatteihin vuoteen 2020 mennessä.

Uutta sähköntuotantoa tarvitaan vähentämään tuontiriippuvuutta, korvaamaan ympäristösyistä poistuvaa tuotantoa ja vastaamaan kasvavaan sähkön kulutukseen.

Teollisuus on valmis vastaamaan omavaraisuushaasteeseen omalla kustannuksellaan

Teollisuus on valmis investoimaan – omalla kustannuksellaan – häiriöttömään, hiilivapaaseen ja kustannustehokkaaseen sähköntuotantoon. Esimerkiksi ydinvoimaan investoiminen on konkreettinen ja yhteiskunnalle edullinen tapa vähentää Suomen hiilidioksidipäästöjä. Suomessa on hyvää osaamista ja pitkä kokemus ydinvoiman turvallisesta rakentamisesta ja tuottamisesta.