Pienpuun energiatuet on kohdistettava oikein, ettei puumarkkinoiden toimintaa vääristetä

Tiedotteet |

Maa- ja metsätalousministeriön esittämä pienpuun energiatuki uhkaa vääristää puumarkkinoita ja vähentää puunjalostusta Suomessa. Verovaroin ei pidä tukea jalostuskelpoisen kuitupuun päätymistä poltettavaksi.

Pienpuun energiatuki on suunnattava energiakäyttöön soveltuvalle biomassalle.

"Kun uuden tukijärjestelmän valmistelu kesällä aloitettiin, hallitus lupasi, että teollisuuden ainespuuta ei ohjata poltettavaksi tukitoimien avulla. Pienpuun energiatukijärjestelmää rakennettaessa on varmistettava, että lupaus pitää," sanoo metsä- ja ympäristöjohtaja Anders Portin Metsäteollisuus ry:stä.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että energiapuutukea myönnettäisiin jatkossa kaikkiin ensiharvennusmetsiin. Tähän asti tukea on annettu ainoastaan läpimitaltaan alle 16-senttisiin korjuukohteisiin.

”Järeille ensiharvennuskohteille on kysyntää jo nykyisin ilman tukeakin. Ne eivät tarvitse uusia tukia", muistuttaa Portin. ”Ensiharvennuskuitupuun energiakäyttö nostaisi kaikentyyppisen puun kustannuksia ja näkyisi myös tukkipuun, sahahakkeiden sekä tuontipuuhun hintojen nousuna.” 

Ministeriö esittää myös tukileikkuria, jolla tuettava puumäärä rajattaisiin enintään 50 kuutiometriin hehtaarilta.

"Oikea leikkurin taso on 30 kuutiometriä hehtaarilta. Liian korkealle nostettu tukileikkuri ei estä kuitupuun ohjautumista poltettavaksi. Tyypilliset kuitupuun hehtaarikertymät ensiharvennuksista mahtuvat 50 kuution tukileikkurin sisään. Jos leikkurin ulkopuolelle jäävä puumäärä on pieni, sekin päätyy helposti energiapuukasaan," sanoo Portin.

Uusien tukien käyttöönotossa on edettävä maltillisesti ja ohjauskeinojen vaikutuksia on tarkasteltava kokonaisuutena. Energian tuottajille annettavat tuet voivat yhdessä päästökaupan kanssa johtaa hallitsemattomiin seurauksiin.

Vaarana on, että tukien yhteisvaikutuksen seurauksena puumarkkinat vääristyvät rajusti ja metsäteollisuuden hinnaltaan kilpailukyisen puun saanti vaikeutuu. Heikkenevä kilpailukyky johtaa tuotannon vähenemiseen. Kansantaloudellisten menetysten lisäksi uusiutuvan energian tuotanto vähenee ja sille asetetut tavoitteet karkaavat kauemmaksi.

”Uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaisevaa on puunjalostuksen ja ainespuuhakkuiden volyymien säilyminen korkealla tasolla. Näin metsäteollisuuden jalostusprosessit tuottavat uusiutuvaa energiaa ja hakkuut hakkuutähdettä sekä kantoja energiakäyttöön," sanoo Portin.

Lisätietoja antaa:
Anders Portin, metsä- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 -132 6610 tai 040 – 586 6179

Jouni Väkevä, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry
puh. 09 – 132 6620 tai 040 – 5307164