Paperiteollisuuden työhyvinvointitutkimus: Työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa myös merkittävässä rakennemuutoksessa

Tiedotteet |

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan työhyvinvointiin voidaan paperiteollisuudessa vaikuttaa panostamalla työolojen lisäksi työntekijöiden osaamisen vahvistamiseen, tiimityöhön ja esimiesten koulutukseen. Tutkimus tehtiin vuosina 2008 ja 2009, jolloin paperiteollisuudessa oli meneillään laaja rakennemuutos. Myös varhainen välittäminen ja työntekijöiden omaa työkykyä koskevien arvioiden kuunteleminen tukivat työhyvinvointia. Työkierron koettiin lisäävän työn haastavuutta ja vaihtelevuutta sekä tasaavan työkuormaa.

"Tehtäväkuvien laajentuessa tarve henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen korostuu", kertoo professori Anneli Leppänen Työterveyslaitoksesta. "Yhä useampi työntekijä koki tarvetta ammatilliseen lisäkoulutukseen. Positiivista on, että osaamisen kehittämiseen paperinvalmistuksessa on olemassa toimivia menetelmiä, joita voidaan käyttää työpaikoilla verraten lyhyen perehdyttämisen jälkeen."

Paperiliiton puheenjohtaja Jouko Ahonen toivoo, että tutkimus jalkautuisi kaikille paperiteollisuuden työpaikoille. "Rakennemuutoksen vuoksi työkuormaa jakaa entistä pienempi joukko. Jotta nämä ihmiset jaksaisivat ja tekemisen taso säilyisi, työhyvinvointiin ja työskentelyolosuhteisiin vaikuttaminen on entistä tärkeämpää", muistuttaa Ahonen.

Metsäteollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Jari Forss nostaa esiin hyvien käytäntöjen merkityksen. "Tutkimus osoitti, että sairauspoissaoloihin ja koettuun työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa myös merkittävässä rakennemuutoksessa, kun asia koetaan yhteisesti tärkeäksi. Löydettyjä hyviä käytäntöjä tulisi soveltaa koko alalle ja hakea kullekin tehtaalle parhaiten sopivat menettelyt. Työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen ja sairauspoissaolojen hallinta on myös merkittävä osa alan kilpailukykyä", sanoo Forss.

Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n yhteisestä aloitteesta vuonna 2008 käynnistetyssä HYVIS-hankkeessa pureuduttiin työhyvinvoinnin edistämisen keinoihin ja sairauspoissaolojen syihin. Tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto. Hankkeeseen osallistui kahdeksan tuotantolaitosta neljästä eri metsäteollisuuskonsernista. Paperiteollisuus on käynyt hankkeen aikana läpi mittavaa rakennemuutosta.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet yleisin sairauspoissaolojen syy

Eniten paperiteollisuudessa on tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia sairauspoissaolopäiviä. Pitkät, vähintään 10 päivän sairauspoissaolot muodostavat yli 60 prosenttia kaikista poissaolopäivistä.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia voidaan ehkäistä ennalta panostamalla työpisteiden ergonomiaan, työ- ja tehtäväkiertoon sekä mahdollisiin työtä helpottaviin apuvälineisiin. Myös ripeä hoitoon pääsy on sairauspoissaolojen hallitsemisen avaintekijöitä.

Yksilön terveyskäyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä riskirajat ylittävä alkoholin käyttö, tupakointi ja ylipaino olivat selvimmin yhteydessä sairauspoissaolojen määrään. Yksilöllistä terveyskäyttäytymistä voitiin tukea hyvällä työterveyshuollolla sekä varhaisella puuttumisella.

Hyvässä tiimissä sairastetaan vähemmän ja voidaan paremmin

Tutkimuksen mukaan työskentely hyvin toimivassa, yhteistyö- ja kehityssuuntautuneessa ryhmässä vähensi sairauspoissaolojen määrää. Poissaoloja voidaan siten vähentää tukemalla työryhmien, esimiesten ja koko työyhteisön hyvää toimintaa. Paperiteollisuudessa suurin osa työstä tehdään tiimeissä tai muissa ryhmissä. Kun työpaikalla tehtiin merkittäviä muutoksia, korostui muutosprosessien hyvä hallinta.

Uusi käytäntö sairauspoissaolojen ilmoittamisesta toimii hyvin

Paperiteollisuuden työehtosopimukseen otettiin tutkimuksen aikana käytäntö, jonka mukaan henkilö voi sairastuessaan olla pois töistä omalla ilmoituksella enintään kolme päivää. Lisäksi osassa tehtaista kokeiltiin mm. työhönpaluukeskusteluja pitkien sairauspoissaolojen jälkeen ja kolmivuorotyössä lyhyttä vuorojärjestelmää. Kokemukset näistä kokeiluista olivat myönteisiä ja niiden katsottiin parantaneen työntekijöiden jaksamista.

Lisätiedot:
Osaamiskeskuksen johtaja, professori Anneli Leppänen, Työterveyslaitos
puh. 040 506 6186, anneli.leppanen@ttl.fi

Tiimipäällikkö Krista Pahkin, Työterveyslaitos, puh. 046 850 7717, krista.pahkin@ttl.fi

Työsuojelusihteeri Hannu Ulenius, Paperiliitto, puh. 045 138 0102, hannu.ulenius@paperiliitto.fi

Varatoimitusjohtaja Jari Forss, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 4440, 040 – 570 7652, jari.forss@forestindustries.fi