Paperin työehtosopimus 60 vuotta

Tiedotteet |

Paperiteollisuuden ensimmäinen työehtosopimus solmittiin 10.12.1945. Vuonna 1945 Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliittoon kuului 54 jäsentä, joissa oli yhteensä 39 947 työntekijää. Paperiteollisuuden 43. työehtosopimus solmittiin 1.7.2005. Nykyään paperiteollisuudessa on noin 25 000 työntekijää.

Ensimmäinen työehtosopimus koski Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliiton jäsenten palveluksessa olevien paperi-, selluloosa- ja puuhioketyöläisten palkka- ja työoloja. Sopimuksessa sovittiin muun muassa irtisanomisajan nostamisesta 7 päivästä 14 päivään sekä siitä, että tehtaille voidaan ottaa töihin myös järjestäytymättömiä työntekijöitä. Kolmivuorotyössä luovuttiin 19. vuorosta eli sunnuntai-illasta maanantai-aamuun kestäneestä työvuorosta.

Työaika lyhentynyt

Paperiteollisuudessa keskeytymättömässä vuorotyössä työaika oli 1950-luvun puoliväliin saakka 48 tuntia ja muissa työaikamuodoissa 47 tuntia viikossa. 1960-luvun puolivälissä nelivuorojärjestelmän 42 tunnin viikkotyöaika tasattiin vuosittain keskimäärin 40 tuntiin.

Vuonna 2006 Suomen paperiteollisuudessa keskeytymätöntä kolmivuorotyötä tekevän työehtosopimuksen mukainen vuosityöaika on 1611 tuntia. Käytännössä todellinen työaika ylityötunteineen ja poissaoloineen jää lähes kolme viikkoa lyhyemmäksi. Esimerkiksi Saksan paperiteollisuudessa työskennellään vuosittain noin 200 tuntia pidempään. Saksa on Euroopan suurin paperintuottaja.

Palkanmuodostus tapahtuu tehtailla

1940-luvun alussa paperiteollisuuden palkkaus perustui alimmaispalkka-sopimukseen sekä viisiportaiseen paikkakuntaluokitukseen. 1950-luvulla otettiin käyttöön tuotantopalkkiojärjestelmä, joka purettiin 1960-luvulla siirryttäessä ns. kokonaistuntipalkkajärjestelmään samalla kun sovittiin, että työtä tehdään "urakkatyövauhdilla". Vuonna 1971otettiin käyttöön kahden viikon palkkakausiin perustuva järjestelmä.

Paperiteollisuudessa palkanmuodostus tapahtuu tehtaalla, jossa sovitaan jokaisen työntekijän aikapalkka. Käytössä ei ole ohjepalkkoihin tai työehtosopimukseen perustuvia palkkataulukoita. Kaikille yhteiset yleiskorotukset sovitaan liittojen välillä.

Ensi askeleita paperitehtaan ulkopuolisen työvoiman käytössä

Vuonna 1969 työmarkkinoiden keskusjärjestöt sopivat tehtaan ulkopuolisen työvoiman käytöstä ja laadittiin myös soveltamisohje metsäteollisuuteen. Ulkopuolisen työvoiman käyttö ei kuitenkaan muodostunut joustavaksi osaksi arkea. Vuonna 1995 korkein hallinto-oikeus totesi ulkopuolisen työvoiman rajoitukset lain vastaisiksi.

Vuonna 2000 työehtosopimusta muutettiin siten, että ulkopuolisen työvoiman käyttö on mahdollista, mikäli siitä sovitaan liittojen välillä erikseen. Edelleenkään menettely ei lähtenyt käytännössä toteutumaan vaan asia jäi erääksi keskeisimmistä kiistoista vuoden 2005 työehtosopimusneuvottelujen loppumetreille.

Heinäkuussa 2005 solmitussa työehtosopimuksessa on uusia pelisääntöjä siitä, millä tavoin tehtaan ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevat näkemyserot voidaan ratkaista ja päästä eteenpäin ratkaisemattomista tilanteista. Uusien pelisääntöjen mukaisesti tehtaan ulkopuolisen työvoiman käytöstä on voitu sopia muutamalla tehtaalla.

9.12.2005

Lisätietoja antaa:

Arto Tähtinen, johtaja, työmarkkinapolitiikka, Metsäteollisuus ry, puh. 09 -132 4442
Sähköposti: etunimi.sukunimi@forestindustries.fi