Pääministerin esitys teollisuuden energiaveroleikkurin tehostamiseksi on myönteinen kannanotto

Tiedotteet |

”Pääministeri Kiviniemen esiin nostama energiaveroleikkurin tehostaminen on vientiteollisuuden kannalta eräs keskeisimmistä toimintaedellytyksiin vaikuttavista tekijöistä Suomessa.

Viime aikojen ilmasto- ja energiapoliittiset linjaukset nostavat metsäteollisuuden energiaverot jo 130 miljoonaan euroon vuodessa. Suomalainen paperitehdas maksaa jatkossa moninkertaista sähköveroa kilpailijoihinsa verrattuna”, sanoi Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen tänään 17.3. järjestön päättäjäseminaarissa Raumalla.

Suomessa päästään muihin maihin verrattuna kilpailukykyiseen energiaverotukseen, kun muutetaan energiaveroleikkurin toteutustapaa EU:n direktiivin sallimissa rajoissa. Energiaverot, jotka ylittävät 0,5 prosenttia jalostusarvosta, on palautettava kokonaisuudessaan. Nykyisessä mallissa yritykselle palautetaan 85 prosenttia energiaveroista, jotka ylittävät 3,7 prosenttia jalostusarvosta.

Energiaverojen todelliseen tasoon vaikuttavat nykymallissa myös yrityksen energiavaltaisuus ja organisaatiorakenne. Tästäkin näkökulmasta veroleikkuria on välttämätöntä kehittää siten, että kilpailevat yritykset voivat toimia keskenään tasapuolisista asemista lähtien.

”Hallitukselta ja eduskunnalta jäi tekemättä energiaveropäätösten yhteydessä luvattu veroleikkurin muutos. Asiaan on syytä palata hallitusneuvotteluissa. Onkin erittäin rohkaisevaa, että pääministeri Kiviniemi otti asian jo tässä vaiheessa esille eilisen Kauppalehden haastattelussa”, sanoi Jaatinen.

Vuoden vaihteessa voimaan tulleet energiaverojen korotukset nostavat suomalaisen vientiteollisuuden energiaverot merkittävästi suuremmiksi kuin kilpailijamaissa. Esimerkiksi Ruotsin metsäteollisuus ei maksa sähköveroa lainkaan, joten sillä on Suomen metsäteollisuuteen verrattuna lähes 130 miljoonan euron kustannusetu pelkästään energiaverotuksen kautta.

Lisätietoja antavat:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600

Stefan Sundman, johtaja, energia- ja infrastruktuuri, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6611, 040 535 0501

Metsäteollisuuden viestit päättäjille eduskuntavaalien alla

http://www.vaalipuu.fi/Sivut/Default.aspx

Metsäteollisuuden aloite valtiovallalle:

Tukien ja verojen yhteisvaikutukset puumarkkinoihin arvioitava

http://www.metsateollisuus.fi/juurinyt2/tiedotteet/Sivut/tukienverojenyhteisvaikutuksetpuumarkkinoihinarvioitava.aspx

Metsäteollisuuden hallitusohjelmatavoitteet

http://www.vaalipuu.fi/Sivut/Default.aspx

 

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

 

 

Taustatietoa toimituksille

 

Suomessa toimii 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta sekä runsaat 240 teollisen mittakaavan puutuoteyritystä, jotka ovat erittäin usein paikkakuntansa merkittävimpiä teollisia työn antajia.

 

Suomi on maailman 6. suurin sellun, paperin ja kartongin tuottaja sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

 

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 200 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan ja jopa 500 000 suomalaista on alan taloudellisen jalanjäljen piirissä. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.