Moderneilla puukaupungeilla viihtyvyyttä asumiseen – Pientaloasumisen ja puurakentamisen suosio nousussa Suomessa

Tiedotteet |

Yhä useampi suomalainen haluaa asua puisessa pientalossa. Unelman toteutusta vaikeuttaa tonttipula, korkeat asuntojen hinnat ja rakentamisen haastavuus. Vauhtia pientalojen aluerakentamiselle on haettu valtakunnallisella Modernit puukaupungit -hankkeella

Vuonna 1997 käynnistetty Moderni puukaupunki –hanke on valtakunnallinen sateenvarjoprojekti, jonka avulla luodaan asukaslähtöisiä, viihtyisiä ja esimerkiksi kelpaavia uusia asuinmiljöitä eri puolelle Suomea.

Eräs hankkeen keskeisistä tavoitteista on tiiviin kaupunkimaisen pienkerrostalo- ja pientalotuotannon edistäminen muun muassa kaavoitus- ja asuntotuotantoprosesseja uudistamalla. Puurakentamisen lisäksi hankkeen pääteemoja ovat puujärjestelmärakentamisen kehittäminen sekä puun käyttö piha- ja ympäristörakentamisessa ja sisustamisessa.

Myös hallitusohjelmassa sitoudutaan puurakentamisen edistämiseen. Valtioneuvosto nimesikin Moderni puukaupunki –hankkeen asumisen osaamisklusterin kärkihankkeeksi tulevalla osaamiskeskusohjelmakaudella 2007 – 2013.

Pientalojen aluerakentamista on edistänyt myös ympäristöministeriön Tiivis ja matala -kehittämishankkeen satakunta pilottiprojektia. Hankkeen avulla haetaan uusia vaihtoehtoja väljän pientalorakentamisen ja lähiömäisen kerrostalorakentamisen välimaastoon. Tavoitteena on päästä samaan aluetehokkuuteen kuin väljillä kerrostaloalueilla.

30-50 pientaloa kerralla

Nykyaikaisen pientalon rakentaminen on vaativa prosessi, eikä monellakaan suomalaisella ole enää osaamista, aikaa ja resursseja rakentaa taloaan itse. Moderni puukaupunki -hankkeessa on kokeiltu perinteisen rakentamisen vaihtoehtona projektimuotoista konseptia, jossa rakennetaan kerralla 30–50 pientaloa.

Näin saadaan aikaan paitsi rakennusliikkeitä kiinnostavia kohteita myös kohtuuhintaisia pientaloja, jotka ovat rakennusvalvonnalle mielekkäämpiä hallita. Lisäksi pientaloalueet ovat yhtenäisempiä ja lähiympäristöltään viimeistellympiä kuin lähiömäiset omakotitaloalueet.

Moderni puukaupunki -hankkeessa kaupungeille ja kunnille on tarjottu ratkaisua, jossa rakentamisen tavanomainen toimintaketju arkkitehtikilpailusta, kaavoitukseen, rakennuttajien etsimiseen, tontinluovutukseen, suunnittelijoiden kilpailuttamiseen, suunnitteluun, urakkakilpailuun, rakentamiseen ja asuntojen myyntiin tai vuokraukseen muutetaan projektiluonteiseksi.

Kaavoituskäytäntöjä ja asuntotuotantoa on kehitettävä

Asuntoja tulisi rakentaa ensisijaisesti asukkaita varten. Tämä edellyttää asukkaiden tarpeiden huomioimista nykyistä paremmin, sillä kaupunkikuvaan ja -miljööseen vaikuttavat ratkaisut luodaan ensisijaisesti jo kaavoituspöydällä. Moderni puukaupunki –hankkeessa onkin pyritty vaikuttamaan jo varhaisessa vaiheessa kaavoittajiin, päättäjiin, rakennuttajiin ja rahoittajiin.

Tonttien pienentyessä huomiota tulee kiinnittää piha- ja oleskelutilojen yksityisyyteen ja suojaisuuteen sekä lähiympäristön laatuun. Aluerakentaminen voi onnistuessaan tuoda alueille yhteisöllisyyttä, mutta toisaalta monotonisuuden välttämiseksi talojen tulee olla myös hallitun yksilöllisiä. Useat toteutukset ovat ryhmätaloalueita, jotka ovat rivitalojen ja omakotitalojen yhdistelmiä. Arkkitehtikilpailut ovat kuitenkin osoittaneet, että tiiviin ja matalan asuntoalueen suunnittelu on vaikeaa.

 

Puuta suositaan pientalorakentamisessa

Kahdeksan kymmenestä suomalaisesta haluaisi asua pientalossa tai pienimittakaavaisessa asuinmiljöössä. Sekä valtiovalta että monet kunnat ovat reagoineet pientalojen ja niiden tonttien kasvavaan kysyntään. Pientalojen suhteellinen osuus asuntojen uudistuotannosta onkin viimeisen kolmen vuoden aikana noussut yli 60 prosenttiin. Silti maamme asunnoista 44 % sijaitsee kerrostaloissa, joten Suomi on Espanjan jälkeen Länsi-Euroopan kerrostalovaltaisin maa.

Pientalorakentamisen lisääntyminen merkitsee myös puun käytön lisääntymistä. Suomen pientaloista noin 85 % on puurunkoisia, mikä kertoo puun suosiosta. Puu on kilpailukykyinen ja asukkaiden arvostama rakennusmateriaali. Puu on varteenotettava vaihtoehto myös kerrostalojen rakentamisessa aina nelikerroksisiin taloihin asti.

Pientalojen puujulkisivujen osuus on ollut kasvussa talopakettien yleistyessä, joskin kivipientalojen suhteellinen osuus on lisääntynyt erityisesti pääkaupunkiseudulla. Noin joka kymmenes pientalorakentajista haluaa itselleen hirsitalon, mikä on asettanut paineita myös kaupunkihirsitalojen kehittämiseen.

Puu on ekologinen rakennusmateriaali

Uusiutuvana luonnonvarana puu ei lopu Suomesta. Suomen metsät kasvavat vajaassa vuorokaudessa puumäärän, jolla voitaisiin rakentaa kaikki noin 30 000 maassamme vuosittain valmistuvaa, keskikooltaan 77 h-m2 (huoneistoneliötä) olevaa asuntoa puurunkoisina ja verhota ne ulkoa ja sisältä puulla.

Puu on myös ekologinen rakennusmateriaali. Puut sitovat kasvunsa aikana keskimäärin tonnin hiilidioksidia jokaista kasvanutta kuutiometriä kohden. Puutalot, jotka palvelevat käyttäjiään keskimäärin 80 – 100 vuotta, toimivat näin hiilidioksidivarastoina. Lisäksi puumateriaali on energiaystävällistä, sillä puisen rakennusosan tuotannossa syntyy kilpailevia tuotteita vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Elinkaarensa päätteeksi puu voidaan vielä kierrättää ja käyttää energiantuotantoon.

 

 

Moderni puukaupunki -hanke puurakentamisen lippulaiva

Moderni puukaupunki -hanketta ovat kymmenen vuoden aikana tukeneet muun muassa TEKES, Wood Focus Oy, Metsäteollisuus ry sekä ministeriöt. Hankkeen pääpaino on siirtynyt alkuvaiheen puukerrostalohankkeista kaupunkimaisten pienkerrostalojen ja pientalojen aluerakentamisen suuntaan. Hankkeen piirissä on tällä hetkellä yli 30 aluerakentamiskohdetta eri puolella Suomea.

Jo toteutetut puumiljöökohteet ovat saaneet asukkailta erittäin positiivista palautetta. Moderni puukaupunki -hankkeen pilottikohde, Oulun Puu-Linnanmaa palkittiin vuoden 2003 Puupalkinnolla. Espoon Friisilä sai saman palkinnon vuonna 2004. Lisäksi Porvoon Länsiranta on palkittu vuoden 2003 Ympäristöpalkinnolla. Mukana on niin maalaiskuntien puisia omakotitaloalueita kuin kaupunkimaisia puukerrostalomiljöitäkin.

Hankkeessa toteutetut puumiljöökohteet on esitelty julkaisussa "Kotina puinen kaupunkikylä – Esimerkkejä Moderneista puukaupungeista". Kirjan julkaisijana on Puuinfo Oy ja kustantajana Rakennustieto Oy. Kirjan ovat toimittaneet Moderni puukaupunki -hankkeeseen osallistuneet arkkitehdit Markku Karjalainen ja Riku Patokoski.

Kirja on jatkoa vuonna 2002 Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudion toimittamalle teokselle "Moderni puukaupunki – puu ja arkkitehtuuri".

 

Lisätietoja:

Markku Karjalainen, projektipäällikkö, TkT, Oulun yliopisto,
Markku.A.Karjalainen@oulu.fi,
puh. 08- 553 4961 / 040 5832 127

Mikko Viljakainen, liiketoiminta-alueet ja kilpailukyky -ryhmän päällikkö, Metsäteollisuus ry,
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi, p
uh. 09 132 6625