Metsienkäsittelymenetelmiä kehitettäessä on pidettävä huoli metsien uudistumisesta

Tiedotteet |

Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä esittää metsien käsittelyä koskevan lainsäädännön uudistamista. Metsänkäsittelyä uudistettaessa on varmistettava metsien hyvä kasvu ja puun saatavuus myös tulevaisuudessa.

Valtaosa metsänomistajista painottaa metsätalouden kannattavuutta ja nykyisiä metsänhoitomenetelmiä, jotka tuottavat puuta markkinoille ja jalostukseen. Samalla metsänomistajat sovittavat yhteen metsien talouskäyttöä ja muita arvoja eri tavoin tilan eri osissa.

Osalle metsänomistajista – tai tilan joidenkin osien osalta – metsän tuotto ei ole keskeisin tavoite. Näitä metsänomistajia varten tarvitaan vaihtoehtoisia, tutkittuja menetelmiä, jotka myös toisivat puuta markkinoille.

Uusien metsänhoitomenetelmien käyttöönotto ei kuitenkaan saa johtaa vajaatuottoisiin metsiin. Jos metsätalouden tuotto jää vähäiseksi, metsien uudistaminen hidastuu eikä Suomella ole jatkossa käytettävissä yhtä runsaita metsävaroja. 

Nykyiset metsänkäsittelyn menetelmät ja niiden vaikutukset on tutkittu ja metsiä osataan käsitellä oikein, minkä ansiosta maamme metsävarat kasvavat jatkuvasti käyttöä enemmän. Uusien menetelmien osalta metsänomistajan päätöksenteon tueksi tarvitaan lisää tietoa vaihtoehtojen vaikutuksista, hyödyistä ja riskeistä. Esimerkiksi korjuukustannusten arvioiminen erilaisilla puunkorjuumenetelmillä ja erikokoisten korjuualueiden vaikutukset puun hintaan vaativat lisäselvitystä ja kokemusperäistä käytännön tietoa.
 
Metsänkäsittelyä voidaan parantaa lisäämällä metsäpalvelujen tarjontaa ja markkinointia. Viime vuosina on jääty esimerkiksi nuorten metsien hoidossa yhä enemmän jälkeen aiempien sukupolvien hyvästä tasosta. Taimikonhoitotöitä olisi pitänyt tehdä paljon nykyistä enemmän.

Kotimaisen puun tarve kasvaa pitkällä aikavälillä puun käytön lisääntyessä. Ainespuun korjuun ohella saatavaa metsäbiomassaa tarvitaan yhä enemmän myös energiakäyttöön.  

Lisätietoja antaa:
Antti Otsamo, päällikkö, kestävä metsätalous, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 09 132 6679 tai 040 719 7734