Metsien hoitoa on parannettava

Tiedotteet |

Tuoreiden inventointitietojen mukaan Suomen metsien kestävät käyttömahdollisuudet kasvavat edelleen. Metsien hoidossa jäädään kuitenkin koko ajan enemmän jälkeen aiempien sukupolvien hyvästä tasosta.

Erityisesti on tehostettava metsän uudistamista ja purettava taimikonhoitorästejä, jotta varmistetaan arvometsien kehitys.

Valtakunnan metsien inventoinnin tulokset osoittavat puuston kokonaistilavuuden kasvaneen 2,2 miljardiin kuutiometriin. Puuston kasvu on lisääntynyt noin 100 miljoonaa kuutiometriin vuodessa. Viime vuosikymmeninä metsänparannukseen ja puuntuotantoon tehdyt investoinnit tuottavat tulosta.

Uutta puusukupolvea koskevat tulokset ovat sen sijaan entistä huolestuttavampia. Hyväksi luokitellusta taimikoiden metsänhoidosta ollaan siirtymässä tyydyttävään tai jopa vain välttävään tasoon. Metsän uudistaminen ja istutustyöt kannattaa tehdä pian hakkuun jälkeen. Erityisesti on panostettava pienten taimikoiden varhaishoitoon ja purettava varttuneempien taimikoiden hoitorästejä, joiden määrä on kasvanut jo noin 60 prosentilla kahden viime vuosikymmenen aikana.

Metsävarojen puolesta hakkuita voitaisiin kestävästi lisätä 25 prosenttia nykytasosta. Kun edellytykset puun kannattavalle teolliselle jalostukselle ovat olemassa, näille puuvaroille on myös kysyntää tulevaisuudessa. Tulevaisuuden
hakkuumahdollisuuksien kehittyminen kuitenkin edellyttää, että metsänhoidosta huolehditaan.

Metsävaratietojen tehokas hyödyntäminen tuo Suomelle kilpailuetua

Metsänhoitorästien purkamista voidaan edistää lisäämällä metsäpalvelujen tarjontaa ja markkinointia.
Metsikkökuviokohtaiset toimenpidetiedot mahdollistaa metsänhoito- ja puukauppapalvelujen täsmämarkkinoinnin juuri oikeisiin kohteisiin juuri oikeille metsänomistajille. Palvelujen markkinointia varten tarvitaan tietoa toimenpidekohteiden sijainnista ja metsänomistajan yhteystiedot.

Suomessa valmistellaan parhaillaan metsäkeskusten metsävaratietojen keruuta ja käyttöä koskevaa lainsäädännön uudistusta. Tämän työn yhteydessä on tärkeää varmistaa metsävaratietojen käytön tehostuminen, mikä on myös metsäpolitiikan keskeinen tavoite.

Metsäteollisuus tarvitsee kotimaista puuta

Suomen metsäteollisuudella on hyvät perusedellytykset selviytyä maailmantalouden taantumasta voittajana. Suomessa on vahvaa ja monipuolista alan osaamista, hupputeknologia ja modernein tuotantokapasiteetti. Lisäksi runsaat ja jatkuvasti kasvavat metsävarat antavat hyvät lähtökohdat tulevaisuuteen.

Raaka-aineen osalta ratkaisevaa on puun tasainen saatavuus ja kilpailukykyinen kustannustaso.
Kotimaisen puun tarve kasvaa tulevaisuudessa, kun talouden taantuma hellittää. Lisäksi tuontipuun korvaamiseksi tarvitaan merkittävästi lisää kotimaista puuta.

Lisätietoja:
Metsäasiantuntija Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry, jouni.vakeva@forestindustries.fi
p. 040 530 7164