Metsävaratietojen tehokas hyödyntäminen tuo Suomelle kilpailuetua

Tiedotteet |

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle tänään muistionsa luovuttanut Metsätietotyöryhmä tehostaisi julkisin varoin kerättävien metsävaratietojen hyödyntämistä.

Selvityksessä, joka liittyy metsävaratietolain laatimiseen, selkeytetään muun muassa metsävaratietojen luovutuksen pelisääntöjä. Muistioon sisältyy tavoite varmistaa eri toimijoiden tasapuolinen kilpailuasema metsäpalvelumarkkinoilla ja taata samalla metsänomistajille täysi tietosuoja.

Maa- ja metsätalousministeri Anttilalle luovutetussa työryhmämuistiossa kuvataan, mitä yksityismetsiä koskevia tietoja metsäkeskukset jatkossa keräävät, miten niitä käsitellään ja millä ehdoilla tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille. Erityistä huomiota on kiinnitetty tietojen julkisuusperiaatteisiin ja yksityisyyden suojaan. Lisäksi on tarkasteltu muiden
kotimaisten säädösten ja EU-säädösten vaikutuksia metsävaratietojen käsittelyyn.

Metsäpalvelujen tarjonta kannustaa metsänhoitoon ajallaan

Metsäkeskukset keräävät vuosittain vajaata miljoonaa metsähehtaaria koskevia tietoja, joita käytetään tilakohtaisten metsäsuunnitelmien laadintaan ja muuhun metsätalouden edistämiseen. Lisäksi tietoja hyödynnetään metsäkeskusten viranomaistehtävissä ja liiketoiminnassa. Tiedot kerätään muutaman hehtaarin kokoisilta metsikkökuvioilta, joille määritetään
metsähoitotöiden tarpeet. Tyypillisiä toimenpide-ehdotuksia ovat esimerkiksi taimien istutus, taimikon harvennus tai metsikön harvennus- ja uudistushakkuu.

Puuntuotannon ja teollisuuden puuhuollon kannalta on tärkeää varmistaa, että metsänhoitotoimet tehdään ajallaan. Tuoreimpien tutkimustulosten mukaan taimikoiden hoitoa tulisi lisätä huomattavasti nykytasosta ja nuorten metsien ensiharvennukset tulisi kaksinkertaistaa. Uudistushakkuita tulisi metsänhoidollisin perustein tehdä kaksinkertainen määrä nykytasoon verrattuna.

Metsävaratiedot avainasemassa metsäpalveluja kehitettäessä

Yksityismetsistä kerättäviä metsävaratietoja ei tällä hetkellä käytetä tehokkaasti metsäpalvelujen markkinointiin. Metsikkökuviokohtainen metsävaratieto antaa mahdollisuuden metsänhoito- ja puukauppapalvelujen täsmämarkkinointiin juuri
oikeisiin kohteisiin ja oikeille metsänomistajille.

Metsänhoito- ja puukauppapalvelujen markkinointia varten tarvitaan tietoa vain toimenpiteitä edellyttävistä metsikkökuvioista, ei koko metsätilasta. Palvelujen tarjoamisen perustaksi riittävät kohteiden sijaintitiedot ja metsänomistajan yhteystiedot. Muusta tietojen käytöstä metsänomistaja ja palvelun tarjoaja sopivat tarpeen mukaan osana asiakassuhdetta.

Viime kädessä jokainen metsänomistaja tekee itse metsiään koskevat päätökset, mutta palvelujen kysynnän ja tarjonnan pitää ensin löytää toisensa. Markkinoiden toimivuuden kannalta on olennaista, että kaikki palveluntarjoajat ovat tasapuolisessa
asemassa ja voivat hyödyntää samaa tietopohjaa.

Metsänomistajan luvalla

Metsänomistajan luottamus saavutetaan selkeillä pelisäännöillä ja toimivalla tietosuojalla. On tärkeää erottaa tietojen markkinointikäyttö ja muu käyttö. Metsänomistaja voi halutessaan kieltää omien tietojensa luovuttamisen markkinointikäyttöön,
mikä on henkilötietolain mukainen yleisperiaate ja koskee kaikkia henkilörekisterejä. Muihin tietojen luovutuksiin tarvitaan aina metsänomistajan yksilöity suostumus.

Metsävaratietojen tehokas käyttö on metsäsektorin etu

Kilpailun lisääminen metsäpalvelumarkkinoilla laskee palvelujen kustannuksia, parantaa niiden laatua ja tuottaa kokonaan uusia palveluja. Kustannustehokkuuden parantuminen vahvistaa metsätalouden kannattavuutta ja koko sektorin kilpailukykyä. Hyödyntämällä metsävaratietoa tehokkaammin voidaan osaltaan kompensoida pirstoutuneen metsien omistusrakenteen aiheuttamia haittoja metsätaloudessa. Tietojen käytön tehostaminen parantaa myös puumarkkinoiden toimivuutta.

Maailmanmarkkinoilla paperi- ja puutuotteiden kysyntä vaihtelee ja puun jalostajalle on tärkeää löytää oikeaa puutavaralajia oikeaan tarpeeseen. Metsänomistajan etu on, että kysyntä kohdistuu hakkuukohteisiin mahdollisimman tehokkaasti markkinatilanteen mukaan.

Julkisin varoin tuotettu metsävaratieto tulee nähdä strategisena tietovarantona, jonka avulla parannetaan suomalaisen metsäsektorin kilpailukykyä. On perusteltua hyödyntää yhteiskunnan varoin kerättyä tietopohjaa mahdollisimman tehokkaasti.

Lisätietoja antaa:
Metsäasiantuntija Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry, jouni.vakeva (a) forestindustries.fi
p. 040 530 7164