Metsävaratietoja käytettävä tehokkaasti ja metsänomistajien neuvontaa lisättävä

Tiedotteet |

Kotimaisen puun saatavuuden lisäämiseksi tarvitaan nopeavaikutteisia toimia. Puun tuonti Venäjältä vähenee ja käytännössä tyrehtyy vuoden 2009 alussa, mikäli Venäjä toteuttaa ilmoittamansa tullien korotukset.

Riittävä kotimaisen puuraaka-aineen saanti on välttämätöntä teollisuuden tuotannon ja työpaikkojen säilyttämiseksi Suomessa. Metsänomistajien aktivointi on nopein keino puun lisäämiseksi markkinoilla.

Metlan laskelmien mukaan kestävät hakkuumahdollisuudet ovat 72 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, jolloin hakkuita voidaan lisätä noin 16 miljoonalla kuutiolla nykytasosta. Nämä puut kasvavat yksityisten metsänomistajien metsissä.

Metsänomistajia on aktivoitava hoitamaan metsiään ja käymään puukauppaa. Neuvontatyössä keskeisessä roolissa olevien Metsäkeskusten resurssit on suunnattava nykyistä voimakkaammin metsien hakkuumahdollisuuksien hyödyntämiseen, puun markkinoille tulon parantamiseen ja puuntuotannon lisäämiseen.

Metsäsuunnitelmien hyödyntämistä lisättävä

Tilakohtainen metsäsuunnitelma kertoo metsänomistajalle metsien hoitotarpeet ja hakkuumahdollisuudet. Metsänomistajia on kannustettava metsävaratietojen vapaaehtoiseen välittämiseen eri toimijoille. Metsävaratietojen nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen on puun markkinoille tulon kannalta keskeisessä asemassa. Metsänomistajan oman edun mukaista on saada käyttöönsä kattavasti alueen eri toimijoiden tarjoukset metsänhoitopalveluista ja puukauppamahdollisuuksista. Viime kädessä metsänomistaja itse tekee päätökset metsien hoitotoimista ja puukaupoista.

Metsänomistajien aktiivisuuden lisääntyminen metsiensä hoidossa turvaa myös tulevaisuuden puuvarojen kehityksen ja vahvistaa samalla kaikkien metsäpalvelujen kysyntää. Koko arvoketju tuo myös lisää tuloja ja työpaikkoja maamme haja-asutusalueille.   

Metsäkeskusten toimintaedellytykset turvattava

Valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa käynnistettäessä ei ole voitu ennakoida puun tuonnin vaikeutumista. Metsäkeskusten toimintaa tehostavat ja säästöjä tuovat uudet tietohallintajärjestelmät ovat käytössä vasta vuonna 2010. Puun saatavuuden turvaaminen edellyttää, että Metsäkeskusten resurssit ja aktiivisempi palvelujen tarjoaminen varmistetaan valtion budjetissa ja varataan riittävät määrärahat tietohallintajärjestelmien pikaiseen uudistamiseen.  

Lisätietoja:

Jouni Väkevä, metsäasiantuntija, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6620,
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Taustatietoa:

Suomen metsäteollisuus tarvitsee yksityismetsistä vähintään 60 miljoonaa kuutiota puuta vuodessa. Yritysten ja valtion metsistä puuta saadaan hieman yli 11 miljoonaa kuutiota. Vuonna 2006 maahamme tuotiin puuta noin 19 miljoonaa kuutiota.

www.metsateollisuus.fi