Metsätilojen koon ja omistusrakenteen kehittäminen avainasemassa puun tarjonnan edistämisessä

Tiedotteet |

Metsien käyttöasteen nostaminen ja puun markkinoille tulon parantaminen edellyttävät metsätilojen omistusrakenteen ja toiminnan kehittämistä.

Pinta-alaltaan nykyistä suuremmat metsätilat mahdollistaisivat ammattimaisen metsätalouden harjoittamisen ja tarjoaisivat skaalaetuja, mikä parantaisi metsätalouden kannattavuutta ja tuottavuutta.

Metsien käyttöasteen nostamisella ja teollisuuden puuhuollon turvaamisella on merkittävät positiiviset vaikutukset myös valtiontalouteen verokertymän, työllisyyden ja vientitulojen kautta.

Metsäteollisuuden mielestä metsätilojen rakenteen kehittämiseksi on olemassa kolme keinoa: metsän käyttöä aktivoiva metsätalousmaksu, toimenpiteet yksityisten metsätilojen koon suurentamiseksi sekä uudet metsän yhteisomistusmuodot.

Metsäteollisuuden tuotannon perusedellytyksiä on hinnaltaan kilpailukykyisen puun tasainen saanti tuotantolaitoksille. Puun saatavuus vaikuttaa myös tuleviin investointipäätöksiin Suomessa. 

Metsätalousmaksulla kannustettaisiin aktiiviseen metsän käyttöön

Metsätilasta maksettava metsätalousmaksu suosisi aktiivista metsänomistajaa. Metsätalousmaksun vähennysoikeus kytkettäisiin puunmyyntituloihin ja siitä maksettavaan veroon.

Kertyvät metsätalousmaksuvarat kanavoitaisiin metsäkeskusten kautta metsätalouden edistämistoimintaan kilpailuneutraalilla tavalla.

Metsänomistaja, joka jättää hakkuumahdollisuuksiaan käyttämättä, maksaisi täyttä metsätalousmaksua ja rahoittaisi näin metsätalouden edistämistoimintaa suhteellisesti suuremmalla osuudella kuin aktiivinen metsänomistaja.

Metsätilojen kokoa kasvatettava

Suomessa metsää saadaan usein perintönä. Metsämaan jakaminen sisarusten kesken johtaa entistä pienempiin yksiköihin. Omistajakunnan nuorentamiseksi ja tilojen säilyttämiseksi suurempina yksikköinä on esimerkiksi sukupolvenvaihdoksia kannustettava tekemään jo varhaisessa vaiheessa.

Metsätilan siirtäminen yhdelle jatkajalle edistäisi aktiivista metsätaloutta ja loisi edellytyksiä sekä tilakoon kasvattamiselle että metsäyrittäjyydelle.

Sisarosuuskorvausmenettelyyn tulee kehittää malli, jolla helpotetaan tasapuolisen ratkaisun löytämistä sisarusten kesken.

Uusia tehokkaita metsän yhteisomistusmuotoja kehitettävä

Kuolinpesä- ja yhtymäomistusta korvaamaan tarvitaan uusia tehokkaita yhteisomistamisen muotoja.

Metsäsijoitusrahastojen perustamista jarruttavat epäedulliset säädökset, kuten kaksinkertainen verotus, on poistettava. Nykyisen lainsäädännön mukaan veroa joutuvat maksamaan sekä rahasto että rahasto-osuuden omistaja. Metsän liittäminen rahastoon on tehtävä houkuttelevaksi esimerkiksi verotuksellisin keinoin. Rahastomuotoisen metsänomistuksen aktiviteetin lisääntymisellä on positiiviset vaikutukset kansantalouteen.

Lisätietoja antaa:

Anders Portin, metsä ja infrastruktuurijohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6610 tai 040 – 586 6179