Metsätilarakenteen parantaminen tuo puuta lisää markkinoille ja lisää metsänomistuksen kannattavuutta

Tiedotteet |

Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä luovutti tänään ministeri Anttilalle kannanoton metsätilojen koon ja rakenteen kehittämiseksi.

Toteuttamalla työryhmän esittämät toimet saadaan kasvatettua metsätilojen kokoa ja parannettua metsätalouden kannattavuutta sekä metsäteollisuuden puun saatavuutta.

Työryhmän esittämät toimet, jotka on käynnistettävä nopeasti, ovat oikeansuuntaisia. On kuitenkin erittäin tärkeää, että metsänomistajia kannustetaan ja ohjataan taloudellisin keinoin aktiiviseen metsätalouden harjoittamiseen.

On tärkeää ottaa käyttöön useita samanaikaisia ohjauskeinoja, kuten työryhmä esittää, jotta välttämättömiä muutoksia saadaan nopeammin aikaan. Verotuksen ja lainsäädännön keinoin on pysäytettävä tilojen pirstoutuminen ja nostettava yksityisten metsätilojen keskikoko tasolle, joka mahdollistaa aktiivisen ja ammattimaisen metsätalouden harjoittamisen.

Metsätilojen keskikoon kääntämiseksi kasvuun tarvitaan myös rohkeampia jatkotoimia. Uusien toimenpiteiden löytäminen ja käyttöönotto edellyttävät ennakkoluulotonta ajattelua sekä eri osapuolten tiivistä yhteistyötä.

Varhentamalla metsätilojen sukupolvenvaihdoksia estetään tilojen pirstoutumista

Puun saatavuuden varmistamiseksi metsätilojen sukupolvenvaihdoksia tulee aikaistaa siten, että metsien omistajakunta nuorenee ja metsätilat säilyvät suurempina yksiköinä. Mahdollisten perintö- ja lahjaverohuojennusten ehtona tulee olla se, että metsätila siirtyy yhdelle omistajalle ja tila säilyy riittävän suurena. Metsätilan säilyminen yhdellä omistajalla edistää aktiivista metsätaloutta ja metsäyrittäjyyttä.

Yhteismetsillä ja metsien vuokrauksella isompia tiloja

Metsäteollisuus pitää yhteismetsiä tehokkaana metsänomistusmuotona. Yhteismetsien syntyä tulee tukea esimerkiksi muuttamalla kuolinpesiä yhteismetsiksi, mikäli metsätilalle ei luontevasti löydy yhtä omistajaa. Yhteismetsiltä vaaditun metsäsuunnitelman takia metsien käyttö on aktiivisempaa kuin kuolinpesien omistamien metsien. Päätöksen yhteismetsien käytöstä tekee enemmistö.

Metsien vuokraamista kannattaa kehittää nopeavaikutteisena toimenpiteenä, sillä metsänomistajakunnan ja metsätilakoon rakenteellinen muutos on muutoin liian hidasta. Maatalouden tilakokoa on onnistuttu kasvattamaan vuokraamalla peltoa aktiiviviljelijöille ja nämä hyvät kokemukset tulisi hyödyntää myös metsätaloutta kehittäessä. Metsänvuokraus voi lisätä myös metsätalousyrittäjyyttä ja luoda laajempaa pohjaa metsätalouden elinkeinotoiminnalle, mikä edistää puun markkinoille tuloa.

Puun tulo markkinoille on teollisuuden ja hyvinvoinnin edellytys

Metsien käyttöasteen nostamisella ja teollisuuden puuhuollon turvaamisella on merkittävät positiiviset vaikutukset valtiontalouden verokertymään, työllisyyteen ja vientituloihin. Metsäteollisuuden tuotannon perusedellytyksiä on hinnaltaan kilpailukykyisen puun tasainen saanti tuotantolaitoksille. Luottamus puun saatavuuteen vaikuttaa merkittävästi myös tuleviin investointipäätöksiin Suomessa.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6678, 040 729 3678

Lue lisää:
MMM:n tiedote metsätilojen koon ja rakenteen kehittämisestä