Metsätietolaki avain metsäalan digitalisaatioon

Tiedotteet |

Metsänhoito- ja puukauppapalveluja markkinoivien tahojen pitää entistä paremmin tavoittaa metsänomistajat, joiden metsissä on toimenpidekohteita. 

Metsävaratieto on julkisin varoin kerättyä paikkatietoa metsästä ja puustosta. Se sisältää myös tiedot metsänhoitotöitä ja hakkuita koskevista toimenpide-esityksistä. Tyypillisiä toimenpide-ehdotuksia ovat esimerkiksi taimien istutus, taimikon hoitotyöt, metsikön harvennushakkuu ja uudistushakkuu ja ojien kunnostus.

Suomen Metsäkeskus tuottaa metsävaratietoa yksityismetsistä kahdessa vaiheessa: ensin tieto kerätään ruutumuotoisena hilatietona (16×16 metrin kokoiset ruudut), josta sitten tuotetaan metsävaratieto maastossa havaittaville metsikkökuvioille. Hilatieto ei ole yhtä havainnollista kuin kuviotieto ja siitä puuttuvat toimenpide-ehdotukset sekä monimuotoisuutta koskeva tieto. Metsäkeskus laatii toimenpide-ehdotukset julkisin varoin tuotetun metsävaratiedon osalta. Kuviotietoa tarvitsevat kaikki toimijat ja metsänomistajat, ja se muodostaa heidän välilleen yhteisen kielen.

Markkinointia varten tarvitaan metsänomistajan osoite

Metsäpalvelujen tehokasta markkinointia varten tarvitaan tietoa missä ja kenellä on metsänhoitokohteita.

Markkinoinnin tarkoituksena on saada yhteys metsänomistajiin ja tarjota palveluja. Metsänomistaja päättää itse jatkotoimista, esimerkiksi metsänhoitotöiden toteuttamisesta tai puukaupan solmimisesta.

Markkinoiden toimivuuden kannalta on olennaista, että kaikki palveluntarjoajat ovat tasapuolisessa asemassa ja voivat hyödyntää samaa tietopohjaa.

Metsätietojen käytön tehostaminen

Julkisesti tuotettujen tietojen avaaminen on tavoitteena sekä Kansallisessa metsästrategiassa että Sipilän hallitusohjelmassa. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee lakiuudistusta metsätietojen avaamisesta.

Uudistus takaa metsänomistajalle tietosuojan, eli omistaja- ja tilantunnistetiedot ovat henkilötietoja. Metsänomistaja voi halutessaan kieltää omien tietojensa käytön palvelujen markkinointiin. Vastaava kielto-oikeus koskee kaikkia henkilörekistereitä.

Metsävaratiedon tehokas hyödyntäminen tuo Suomelle kilpailuetua

Tulevaisuuden puuntuotannon kannalta on tärkeää varmistaa, että metsänhoitotoimet tehdään ajallaan. Erityisenä haasteena on löytää tekijät taimikonhoitokohteille. Metsien inventointitietojen perusteella erityisesti nuorten metsien hoitotoimia tulisi lisätä kymmeniä prosentteja. Myös ikääntyneiden metsien uudistushakkuita tulisi lisätä huomattavasti, jotta turvataan metsin kasvukunto tulevaisuudessa.

Hyödyntämällä metsävaratietoa tehokkaammin voidaan osaltaan kompensoida pirstoutuneen metsien omistusrakenteen aiheuttamaa tehottomuutta. Jos esimerkiksi työkohteiden välistä edestakaista liikkumista ja koneiden siirtelyä voidaan vähentää, saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä metsänhoidossa että puun korjuussa.

Julkisin varoin tuotettu metsävaratieto tulee nähdä strategisena tietovarantona, jonka avulla parannetaan suomalaisen metsäsektorin kilpailukykyä. On perusteltua hyödyntää yhteiskunnan varoin kerättyä tietopohjaa mahdollisimman tehokkaasti.

Lisätietoja antaa

Anu Islander

Metsäasiantuntija

040 729 3678