Metsäteollisuus valmistautuu tulevaisuuden osaamistarpeisiin – koulutuspoliittiset tavoitteet määritelty

Tiedotteet |
 

Metsäteollisuus on määritellyt tavoitteensa ja tarpeensa koulutuksen ja osaamisen kehittämiselle. Ammatillisen koulutuksen on vahvistettava moniosaamista ja korkeakouluopetusta on terävöitettävä. Toimenpide-ehdotukset on julkaistu tänään metsäteollisuuden koulutuspoliittisissa linjauksissa.

"Metsäteollisuus tarvitsee moniosaajia kaikilla sektoreillaan", sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jari Forss. "Automaatioasteen kasvu, tuotannon tehostaminen, kansainvälistyminen sekä asiakkaiden ja markkinoiden nopeasti muuttuvat tarpeet asettavat alan koulutukselle jatkuvasti uusia vaatimuksia."

Kilpailukykyinen tuotanto edellyttää huippuluokan ammattiosaamista

Paperi-, saha-, levy- ja kemianteollisuuden perustutkinnot on yhdistettävä teollisuuden prosessiosaajia valmistavaksi perustutkinnoksi vastaamaan paremmin työelämän tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen on annettava taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet monipuolisiin tehtäviin. Laaja-alainen osaaminen parantaa myös työntekijöiden uramahdollisuuksia. Esimiestaitoja on niinikään painotettava.

Haasteena on lisäksi koulutuksen hajanaisuus. Riittävän vahvoja ja laadukkaita opetus- ja koulutusyksiköitä onkin koottava sinne, missä on hyvät edellytykset alan opetukseen.

Kotimaisen puun käytön kasvu lisää työvoiman tarvetta metsätaloudessa ja autokuljetuksissa merkittävästi. Metsäalan koulutuksen aloituspaikkojen ja koulutuksesta valmistuvien määrää on lisättävä, koska ala tarvitsee puun saamiseksi tehtaille nykyistä enemmän muun muassa metsäkoneen- ja puutavara-autojen kuljettajia.

Yliopistojen ja korkeakoulujen on kasvatettava tulevaisuuden kykyjä

Korkeakouluihin ja yliopistoihin on kehitettävä tieteellisesti korkeatasoisia alan huippuyksiköitä, joilla on myös riittävät resurssit. Metsäteollisuuteen ja sen asiakasaloille on turvattava tarvittavat professuurit. Yliopistojen ja korkeakoulujen onkin luotava professuureja sekä oman rahoituksen turvin että sitouduttava lahjoitusprofessuurien jatkuvuuteen.

Resursseja on suunnattava kansainvälisesti kilpailukykyisiin opetus- ja koulutusyksiköihin. Erikoistumalla ja tehokkaalla verkostoitumisella voidaan parhaiten turvata opetuksen ja tutkimuksen laatu sekä resurssien tehokas käyttö.

Liiketoiminnan opetusta koulutusohjelmissa on lisättävä. Uusien liiketoimintojen kehittäminen, asiakaslähtöisyys ja kansainväliset markkinat tarvitsevat erityisosaamista ja monipuolisia taitoja. Kaupallisten alojen koulutukseen on sisällytettävä metsäklusterin opetusta.

"Yritykset vastaavat asiakkaiden ja markkinoiden muuttuviin tarpeisiin parantamalla kilpailukykyään ja panostamalla muun muassa tutkimukseen ja tuotekehitykseen", painottaa Jari Forss. "Koulutuksen tehtävänä sen sijaan on kasvattaa tulevaisuuden osaajia niin ammatillisella kuin korkeakoulutasollakin. Koulutusjärjestelmän muutosten vaikutukset näkyvät varsin hitaasti, joten toimenpiteisiin on tartuttava pikaisesti. Tavoitteena on julkisten ja yritysten resurssien tehokas käyttö."

Metsäteollisuus on jo käynnistänyt toimenpiteitä alan uudistamiseksi ja osaamisen vahvistamiseksi. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa toteuttamaan on perustettu Metsäklusteri Oy, alan koulutuksen kehittämiseksi on tehty aloitteita sekä yhteistyötä on tiivistetty koulujen ja opetusviranomaisten kanssa.

Lisätietoja:

Päivi Luoma, koulutus ja osaaminen -ryhmän päällikkö, Metsäteollisuus ry
puhelin (09) 132 6626, sähköposti etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Jari Forss, työmarkkinajohtaja, Metsäteollisuus ry
puhelin (09) 132 4440, sähköposti etunimi.sukunimi@forestindustries.fi