Metsäteollisuus tuntee käyttämänsä puun alkuperän

Tiedotteet |

Suomalaiset metsäteollisuusyritykset käyttävät ainoastaan laillisesti hankittua puuta. Yritykset tuntevat puun alkuperän – sekä kotimaisen että tuontipuun. Raaka-aineen alkuperän tunteminen on metsien kestävän käytön perusedellytys.

Suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt ovat tehneet pitkäjänteistä työtä tuontipuun alkuperän ja laillisuuden varmistamiseksi 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Yritykset noudattavat alkuperämaan lakeja ja viranomaismääräyksiä ja ostavat puuta vain virallisilla asiakirjoilla.

Sertifiointi tarkoittaa, että kolmas riippumaton osapuoli on tarkastanut järjestelmän toimivuuden

Puun alkuperän varmentaminen perustuu sertifioituihin laatu- ja ympäristöjärjestelmiin, joita ovat mm. ISO 9001, ISO 14001 ja EMAS. Käytössä ovat myös puun PEFC- ja FSC-pohjaiset alkuperäketjun seurantajärjestelmät (Chain of Custody, CoC). Käytössä olevien järjestelmien peruslähtökohtana on, että puunhankintaketjun toimijat noudattavat kunkin maan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lakien ja määräysten noudattamista valvovat kunkin maan viranomaiset.

Yritykset laativat tuontipuun toimittajan kanssa toimitussopimuksen

Sopimuksessa tuontipuun toimittaja sitoutuu ilmoittamaan ostajalle toimittamansa puun alkuperän. Sopimus myös velvoittaa toimittajaa noudattamaan suomalaisten metsäteollisuusyritysten asettamia puunkorjuun ympäristövaatimuksia.

Toimittaja ilmoittaa ostajalle jokaisen tuontipuuerän hakkuualueen sijainnin maastossa. Sijaintiin kiinnitetään erityistä huomiota, jos hakkuualue sijaitsee suojelualueen läheisyydessä. Viranomaisen myöntämä hakkuulupa varmistaa tuontipuuerän laillisuuden.

Metsäteollisuusyritykset tarkastavat tuontipuun toimittajan antamien tietojen oikeellisuuden maastokäynnein

Tarkastukset kohdistetaan hakkuutyömaille ja niillä tehtyihin metsänhoitotoimenpiteisiin. Toimitettujen puuerien tiedot tallennetaan ostajan tietokantaan ja karttajärjestelmään, joihin on merkitty myös suojelualueet. Maastokäyntien avulla varmistetaan, että hakkuu on tapahtunut laillisesti ja hakkuuluvan mukaisesti.

Maastokäyntejä ja tarkastuksia tehdään erityisesti merkittävimpien puun toimittajien ja uusien toimittajien hakkuutyömailla. Tarkastuksia tehostetaan, jos puuntoimittajan toiminnassa havaitaan puutteita. Suomalaisten metsäteollisuusyritysten lisäksi maastokäyntejä tekevät myös puolueettomat sertifiointiyritykset. Sertifiointiyritykset voivat näin todentaa alkuperäisjärjestelmien toimivuuden.

Järjestelmiä kehitetty yhdessä WWF:n kanssa

Suomen metsäteollisuus on käynyt vuoropuhelua Suomen WWF:n ja Venäjän WWF:n kanssa julkaisemalla kesäkuussa 2006 yhteisen kannanoton laillisen puunhankinnan edistämiseksi. Osapuolet kantavat huolta laittomista hakkuista maailmanlaajuisesti sekä kannattavat ainoastaan laillisista kohteista tulevan, kestävästi tuotetun puun kansainvälistä kauppaa. Suomalainen metsäteollisuus panostaa edelleen puun alkuperäseurannan käytäntöjen jatkuvaan parantamiseen.

Teollisuuden järjestelmien ohella EU:n ja  kunkin maan  viranomaisten tulee kehittää toimintaympäristöä ja lainsäädäntöä

EU:n tulee panostaa voimakkaasti hyvän hallintotavan edistämiseen maissa, joissa esiintyy laillisuuden valvontaan ja hallinnointiin liittyviä puutteita. Hyvän hallintotavan kehittäminen ei ole vain metsäsektorin haaste vaan koskee koko yhteiskuntaa. Metsäteollisuus tukee toimia laittoman puukaupan estämiseksi. Samalla on kuitenkin pidettävä huolta, että valvontamekanismit eivät lisää tarpeetonta byrokratiaa ja estä sisämarkkinoiden toimintaa EU:n alueella.

Lisää tietoa:
Kansainvälinen laittomista hakkuista kertova sivusto (englanniksi)

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, 
puh. 09 132 6678

Jukka Halonen, Venäjä-asioiden päällikkö
09 132 6682,  050 591 1090