Metsäteollisuus tarvitsee moniosaajia

Tiedotteet |

Ammatillisella koulutuksella on vahvistettava moniosaamista ja korkeakouluopetusta on terävöitettävä, jotta koulutus ja opetus vastaavat paremmin metsäteollisuuden tulevia tarpeita.

"Metsäteollisuuden ammatillisen ja korkeakouluopetuksen on entistä tarkemmin vastattava osaamisvaatimuksiin, joita ovat erityisesti kansainvälisiin tehtäviin liittyvät valmiudet, ryhmätyö- ja esimiestaidot ja kyky laajentaa osaamistaan sekä siirtyä tehtävästä toiseen. Niin ikään asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen on menestyksellisen yritystoiminnan perusedellytys", sanoi Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila puhuessaan tänään Helsingissä Säätytalolla Opetushallituksen ja opetusministeriön asettaman Metsä-, puu- ja paperialan koulutuksen kehittämistyöryhmän järjestämässä "Maailman parasta metsä-, puu- ja paperiosaamista"semi-naarissa.

 

Tulevaisuuden metsäalan ammattilainen hallitsee prosessit, kykenee tulokselliseen yhteistyöhön ja osaa toimia ryhmässä. Hänellä on kemian ja fysiikan perustiedot sekä hyvät työnjohto- ja esimiesvalmiudet. Hän tuntee tuotteet ja asiakkaiden tarpeet sekä ymmärtää liiketaloudelliset perusteet. Lisäksi hänellä on riittävä kielitaito, jolla selviää kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Moniosaaja varmistaa osaltaan sujuvan toiminnan tehtaalla ja toimii turvallisesti ja tehokkaasti erilaisissa työtilanteissa ja -tehtävissä.

Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia antaa suuntaviivat yliopistojen ja korkeakoulujen opetuksen ja koulutusohjelmien kehittämiselle. Tutkimusstrategia edellyttää, että eri tieteenaloja ja osaamisalueita yhdistetään innovatiivisesti hyödyntäen samalla uusia tieteenaloja. Metsäteollisuus toivoo myös muotoilua ja modernia puuarkkitehtuuria mukaan opetukseen.

"Korkeakouluopetukseen on lisättävä asiakaslähtöisyyttä, alan liiketoimintaosaamista, yrittäjyyttä ja yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltaista ymmärtämistä", lisäsi Anne Brunila.

Brunilan mukaan osaamisen ja koulutuksen merkitys yritysten ja yhteiskunnan menestystekijänä kasvaa edelleen. Metsäteollisuuden kilpailukyky edellyttää pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä koulutuksen kehittämiseksi.