Metsäteollisuus tarvitsee kasvua tukevaa politiikkaa seuraavalla hallituskaudella

Tiedotteet |

”Lähivuosina Suomen merkittävin haaste on luoda otolliset olosuhteet kestävälle talouskasvulle.”

”Kun talous kasvaa, voimme tarjota suomalaisten tarvitsemat hyvinvointipalvelut ja samalla hakea julkiseen talouteen uutta tasapainoa”, linjasi Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Kari Jordan tänään pidetyssä Vienti tuottaa puolet hyvinvoinnista – Mitä se edellyttää tulevan hallituksen teollisuuspolitiikalta
-seminaarissa Helsingissä.
 

Suomalainen metsäteollisuus on hyvää vauhtia elpymässä talouden taantumasta ja rakennemuutoksesta. Myönteisen kehityksen jatkuminen riippuu kuitenkin pitkälti lähiaikojen kotimaisista päätöksistä.

”Vaikka kysynnän pääpaino on vientimarkkinoilla, Suomessa ratkaistaan raaka-aineiden, työn ja energian kustannustaso. Näistä aineksista metsäteollisuus tuottaa viidenneksen Suomen vientituloista”, muistutti Jordan.

Metsäteollisuuden tulevaisuusfoorumi, joka koostuu alan työnantaja- ja työntekijäosapuolista, on määritellyt kuusi asiakokonaisuutta, jotka toteuttamalla voidaan vahvistaa talouskasvua, tarjota työpaikkoja eri puolilla Suomea sekä lisätä elintärkeitä vientituloja eduskuntavaalien jälkeisellä hallituskaudella:

1. Energiavaltaisen teollisuuden energiaveroleikkuria tehostettava

Nykyiset ilmasto- ja energiapoliittiset päätökset nostavat metsäteollisuuden energiaverot jo 130 miljoonaan euroon vuodessa. Vientiteollisuuden veroleikkuria on muutettava siten, että kilpailijamaat ja -yritykset ovat tasapuolisessa asemassa.

2. Vientiteollisuudelle turvattava kohtuuhintainen sähkö

Vientiteollisuuden elintärkeät ydinvoimainvestoinnit on toteutettava suunnitellusti eikä niiden kannattavuutta pidä vaarantaa jälkikäteen lisättävillä uusilla veroilla tai maksuilla.

3. Puun energiakäytön tukien ja turveveron vaikutuksia seurattava

Hallituksen on luotava mekanismi, jolla seurataan tukien ja verojen vaikutusta puumarkkinoihin. Puumarkkinoita vääristäviä tukia on tarvittaessa muutettava.

4. Puun tuotantoa ja puumarkkinoiden toimivuutta parannettava

Metsien käyttöasteen nostaminen ja puun markkinoille tulon parantaminen edellyttävät metsänomistuksen rakenteen kehittämistä, jotta puuta saadaan tasaisesti markkinoille.

5. Väylästön kuntoa parannettava ja kustannusrasitusta helpotettava

Tehokkaiden kuljetusten varmistamiseksi on tärkeää huolehtia alemman tiestön ja ratojen käytettävyydestä. Polttoaineverojen korotuksista johtuvaa tavaraliikenteen ja työkoneiden kustannusrasitusta on kevennettävä. Meriliikenteen polttoaineen rikkipitoisuuden alentamisesta johtuvat haittavaikutukset Suomen vientiteollisuudelle on torjuttava.
 

6. Puun käyttöä ekologisena rakennusmateriaalina lisättävä

Julkisessa rakentamisessa on arvioitava ympäristövaikutukset rakennuksen aidon elinkaaren mukaan ottamalla huomioon myös rakennusmateriaalien ja välituotteiden valmistuksen aiheuttamat ympäristövaikutukset.

”Eduskuntavaalien jälkeisessä päätöksenteossa on oleellista luoda kasvua, lisätä vientiä ja varmistaa innovaatioiden sijoittuminen Suomeen. Siten kustannamme kaikkien suomalaisten tarvitsemat hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa”, muistutti Jordan.

Lisätietoja antaa:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry;
puh. 09 – 132 66 00

www.forestindustries.fi

www.hyvinvoivasuomi.fi

www.vaalipuu.fi