Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Jussi Pesonen: Metsäteollisuuden murros on osa uudistumista

Tiedotteet |

"Suomalainen metsäteollisuus on murroksessa. Siitä huolimatta on katsottava tulevaisuuteen tämän hetken haasteiden yli.

Ala ei saa pysähtyä, vaan on pidettävä huolta siitä, että Suomessa toimii vuosikymmentenkin päästä menestyvä metsäklusteri, joka hyödyntää uusiutuvaa raaka-ainetta kestävästi ja monipuolisesti sekä tarjoaa työtä ja toimeentuloa. Toimintaa tehostamalla, rakenteita keventämällä ja uusia liiketoimintoja ja tuotteita kehittämällä varmistetaan alan kilpailukyky ja luodaan vahva perusta tulevaisuudelle", sanoi Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja, UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen järjestön syyskokouksessa Helsingissä tänään.

"Metsäteollisuus on tulevaisuudessa hyvin erilainen toimiala kuin tänä päivänä. Tuotannon rakenne ja tuotteet muuttuvat. Näköpiirissä on teollisuuden ja palvelujen välisten rajojen madaltuminen ja verkostomainen toiminta strategisten kumppanien kanssa. Alan uudistumisen ja kilpailukyvyn perusta rakennetaan juuri nyt tehtävillä ratkaisuilla", muistutti Pesonen.

Kansainvälinen kilpailu voitetaan muita paremmalla tuottavuuskehityksellä, korkealla jalostusasteella sekä asiakkaiden tarpeisiin soveltuvilla tuotteilla. Metsäteollisuuden ajankohtaisiksi haasteiksi Jussi Pesonen nosti metsäteollisuuden kokonaiskustannustason. Suomessa raaka-aineet, työvoima- ja kuljetuskustannukset ovat keskeisiä kilpailijamaita korkeammat.

"Kustannuskilpailukyvyn eteen on Suomessa tehtävä paljon töitä. Yritysten omien toimien lisäksi valtiovallalla on merkittävä rooli toimintaympäristön kehittämisessä. Tarvitaan uusia avauksia, joilla kotimaisen puun saatavuus voidaan varmistaa. Ilmasto- ja energiapoliittiset linjaukset vaikuttavat ratkaisevasti metsäteollisuuden mahdollisuuksiin tuottaa pitkälle jalostettuja paperi- ja puutuotteita, bioenergiaa ja toisen sukupolven biopolttoaineita".

"Energian hinta vaikuttaa metsäteollisuuden kilpailukykyyn montaa muuta alaa voimakkaammin. Bioenergian tuotantoa voidaan lisätä, kun se tehdään kestävästi ja kustannustehokkaasti. Koska jalostukseen soveltuvaa puuta on rajallinen määrä, sen käyttö on suunnattava kuluttajien tarpeita vastaavien korkean jalostusasteen tuotteiden valmistukseen. Energiaa voidaan tuottaa jalostukseen kelpaamattomalla puulla. Bioenergian tuotantoa on edistettävä markkinatalouden lähtökohdista", muistutti Pesonen.

"Ensi keväänä päättyvän paperiteollisuuden työehtosopimuksen uudistus kuuluu keskeisiin kilpailukykyä vahvistaviin parannuksiin, joka on alan työntekijöiden ja yritysten yhteinen vastuu. Puutuoteteollisuuden sopimuksissa otettiin tänä syksynä merkittäviä askelia eteenpäin. Niiden ansiosta tuottavuutta voidaan nostaa ja reagoida joustavammin kysynnän vaihteluihin. Kun löydettiin keinoja parantaa aidosti tuottavuutta, oli mahdollista myös nostaa työntekijöiden ansiotasoa. Paperiteollisuuden tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä saada vastaavia uudistuksia myös paperin työehtosopimukseen." 

Taustatietoja toimituksille:

Metsäklusteri asetti lokakuussa 2006 yhteisen tutkimusstrategiansa kunnianhimoiseksi tavoitteeksi kaksinkertaistaa metsäklusterin tuotteiden ja palveluiden arvo vuoteen 2030 mennessä. Tuolloin puolet arvosta tulee uusista tuotteista, joita ei vielä valmisteta.

Metsäklusterin tutkimusstrategiassa keskeisiksi kehittämiskohteiksi määriteltiin klusterin uudistuminen, yritysten ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen sekä kestävä kehitys. Nykyisten tuotteiden rinnalle kasvatetaan älykkäistä paperi-, puu- ja kuitutuotteista uutta liiketoimintaa mm. viestintään, pakkaamiseen, asumiseen ja rakentamiseen. Puuta voidaan yhdistää muihin materiaaleihin, jolloin siitä saadaan esiin uusia ominaisuuksia. Puun ainesosista tai sen yhdisteistä voidaan jalostaa terveysvaikutteisia hyvinvointituotteita. Puubiomassalle saadaan tulevaisuudessa lisäarvoa myös toisen sukupolven biojalostamoista, jotka tuottavat paperin ja sellun lisäksi kemikaaleja, bioenergiaa ja biopolttoaineita.

Metsäteollisuuden toiminta perustuu uusiutuvaan luonnonvaraan. Puusta valmistetut tuotteet voidaan kierrättää ja käyttää elinkaarensa päätteeksi bioenergiaksi.