Metsäteollisuus ry:n hallituksen pj., toimitusjohtaja Jussi Pesonen järjestön syyskokouksessa 17.11.2006: Metsäteollisuuden suomalaista toimintaympäristöä on vahvistettava

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n syyskokouksessa pitämässään puheessa hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Jussi Pesonen totesi, että metsäteollisuuden on tehostettava toimintaansa ja parannettava kustannuskilpailukykyään meneillään olevassa voimakkaassa muutoksessa. Hän nosti myös esiin metsäteollisuuden puun tarpeen, energiapolitiikan tärkeyden sekä tarpeen löytää alalle uusia toimintamalleja tuottavuuden parantamiseksi. Kun kannattavuus on kunnossa, voidaan panostaa pitkän tähtäyksen kilpailukykyyn, mihin tähdätään mm. perustamalla metsäklusterin strateginen huippuosaamisen keskittymä.

Toimintansa ja kilpailukykynsä varmistamiseksi teollisuuden tulee saada puuta tasaisesti ja kilpailukykyiseen hintaan. Puuta tulee saada markkinoille myös nykyistä enemmän. Valtion budjetissa tulisi selkeästi panostaa kotimaisen puun tuotannon lisäämiseen ja laatuun mm. metsänhoitotyöhön tarkoitettuja varoja lisäämällä. On kysymys koko arvoketjun kilpailukyvystä – jos metsätalous ei ole houkutteleva elinkeino eikä puuraaka-ainetta saada riittävästi kilpailukyiseen hintaan, putoaa pohja pois jatkojalostukselta ja sen kehittämiseltä. Kotimainen puu on erityisen tärkeää paikallisille sahoille, joiden toiminta on merkittävää monen paikallistalouden kannalta.

Energiapolitiikalla vaikutetaan merkittävästi teollisuuden kilpailukykyyn ja sitä kautta suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin. Päällekkäisten energiarasitteiden teollisuudelle aiheuttamat epävarmuustekijät vähentävät yritysten investointihalukkuutta. Päällekkäisiä energiapolitiikan ohjauskeinoja tulee edelleen yksinkertaistaa ja sähköverosta luopua EU-direktiivin sallimissa rajoissa.

Tuottavuuden parantamiseksi metsäteollisuudessa on löydettävä uusia toimintamalleja. Vahva dialogi työmarkkinaosapuolten välillä on äärimmäisen tärkeää. Yrityksissä tulee voida reagoida toimintaympäristön muutoksiin aikaisempaa nopeammin. Sen vuoksi työehtosopimuksen tulee tukea joustavien ja kustannustehokkaiden toimintatapojen käyttöönottoa samalla kun se tukee osaltaan myös henkilöstön hyvinvointia.

Kun toiminta on kannattavaa, voidaan panostaa myös innovaatioihin, tutkimukseen ja kehitykseen. Metsäteollisuuden on pystyttävä luomaan uusia tuotteita niiden tilalle, jotka ovat tulleet elinkaarensa päähän. Uudistuvan teollisuuden on rakennettava älykkyyttä tuotteisiinsa ja kehitettävä vähemmän pääomaa sitovia ratkaisuja erityisesti kypsillä markkinoilla.

Metsäklusterin strategisen huippuosaamisen keskittymän aiesopimus on allekirjoitettu. Ensi vaiheessa mukaan lähtevät metsäteollisuusyritysten lisäksi kone- ja laitevalmistajat, kemianteollisuus, viestintäalat, VTT, Metla ja alan tutkimuksen kannalta keskeiset yliopistot ja korkeakoulut. Rahoittajina mukana ovat Tekes ja Suomen Akatemia. Tavoitteena on, että huippuosaamisen keskittymä saadaan perustettua ja toiminta käynnistettyä jo ensi vuoden alussa.