Metsäteollisuus ry ja WWF edistävät yhteistyössä laillista puunhankintaa

Tiedotteet |

WWF Venäjä, WWF Suomi ja Metsäteollisuus ry ovat sopineet yhteisestä kannanotosta laillisen puunhankinnan edistämiseksi. WWF:n ja Metsäteollisuus ry:n yhteisenä tavoitteena on laillinen ja kestävä metsänhoito. Osapuolet kantavat huolta laittomista hakkuista maailmanlaajuisesti sekä kannattavat ainoastaan laillisista kohteista tulevan, kestävästi tuotetun puun kansainvälistä kauppaa.

WWF tunnustaa puun alkuperän hallintajärjestelmät yhdeksi tehokkaimmista keinoista tukea laillisen puun hankintaa. Suomen metsäteollisuus sitoutuu edistämään nykyisten alkuperänhallintajärjestelmien kehittämistä edelleen paikallisten osallistavien prosessien ja kansainvälisen vuoropuhelun avulla laittomuuksien tunnistamiseksi ja poistamiseksi sekä järjestelmien läpinäkyvyyden lisäämiseksi. WWF ja Metsäteollisuus ry ovat myös päättäneet perustaa työryhmän kehittämään edelleen puun alkuperän hallintajärjestelmiä.

Yhteisessä kannanotossaan WWF ja Metsäteollisuus ry haluavat myös rohkaista muita metsä- ja puuteollisuuden, metsänhoidon sekä muiden yhteiskunnan sektoreiden toimijoita:

• liittymään kehitystyöhön ja vaihtamaan kokemuksiaan laillisen puunhankinnan edistämiskeinoista ja

• kiinnittämään valtiovallan huomiota laittomiin hakkuisiin.

Metsäteollisuus ry ja WWF sitoutuvat yhteisessä kannanotossaan osallistumaan ja tukemaan sekä julkisten että yksityisten toimijoiden pyrkimyksiä taistella laittomia hakkuita ja laitonta puukauppaa vastaan. 

"Laittomat hakkuut ovat merkittävä metsien kestävän käytön uhka maailmanlaajuisesti, mutta erityisesti maissa, joissa on vähän hallinnon ja lain valvontaa. WWF ja Metsäteollisuus ry kutsuvat kaikki toimijat maailmanlaajuisesti laittomien hakkuiden vastaiseen työhön ja edistämään metsävarojen kestävää käyttöä", sanoo Suomen WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen.

"Eri maiden hallitukset ja muu yhteiskunta, mukaan luettuna yksityinen sektori, ovat avainasemassa taistelussa laittomia hakkuita ja laitonta puukauppaa vastaan. Kansalaisjärjestöt ja teollisuus voivat osallistua laittomien hakkuiden vastaiseen työhön jakamalla tietoa sekä käymällä sidosryhmävuoropuhelua", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila.

Luotettavaa tietoa ja sopivia menetelmiä tarvitaan laittomien hakkuiden vastaiseen työhön Venäjällä

Yhteisessä kannanotossa painotetaan erityisesti Venäjää, josta tuodaan huomattava määrä puuta Suomeen. Arviot tuntematonta alkuperää olevien Venäjältä tuotujen puiden osuudesta vaihtelevat 0,6 – 10 prosentista 27 prosenttiin. Tämä on vaikeuttanut teollisuuden ja yhteiskunnan kykyä käsitellä riittävästi ongelmaa.

Suomen metsäteollisuus on omasta aloitteestaan kehittänyt 1990-luvulta alkaen menetelmiä puun alkuperän laillisuuden varmistamiseksi. Yritykset taistelevat laittomia hakkuita vastaan ottamalla käyttöön yrityskohtaisia menettelyohjeita, luomalla pitkäaikaisia asiakassuhteita luotettavien puuntoimittajien kanssa, metsäsertifioinnilla, ympäristöjärjestelmillä ja puun alkuperän hallintajärjestelmillä sekä koulutuksella ja lisäämällä tietoa sidosryhmävuoropuhelun kautta.

Samaan aikaan WWF on tehnyt useita kansainvälisiä, kansallisia ja alueellisia aloitteita laittomien hakkuiden estämiseksi lisäämällä tietoa asiasta, selvittämällä laittomien hakkuiden laajuutta ja syitä, sekä identifioimalla toimijoita, joilla on keskeinen rooli laittomien hakkuiden torjumisessa. WWF on myös julkaissut kansainvälistä puukauppaa koskevia raportteja, edistänyt luotettavaa sertifiointia, puun alkuperän todentamismenettelyjä ja seurantajärjestelmiä sekä mallimetsiä keinoina torjua laittomia hakkuita.

WWF tunnustaa Suomen metsäteollisuuden tekemän laittomien hakkuiden vastaisen työn Venäjällä, ja että puun seurantajärjestelmät ovat yksi tehokkaimmista käytettävissä olevista menettelyistä. WWF kuitenkin arvioi, että nykyiset seurantajärjestelmät eivät riitä poistamaan kaikkea laitonta toimintaa metsäsektorilta.

Alkuperän seurantajärjestelmien edelleen kehittäminen osallistavien prosessien ja vuorovaikutuksen kautta

WWF ja Metsäteollisuus ry perustavat työryhmän kehittämään puun alkuperän hallintajärjestelmiä. Lisäksi Suomen metsäteollisuus sitoutuu edistämään nykyisten alkuperänhallintajärjestelmien edelleen kehittämistä paikallisten osallistavien prosessien ja kansainvälisen vuoropuhelun kautta. Näin voidaan yhtenäistää kansainvälisessä kaupassa käytettäviä puun alkuperän hallintajärjestelmiä yhteisvoimin.

WWF:n ja Metsäteollisuus ry:n yhteinen kannanotto laillisen puunhankinnan edistämiseksi (57 kilotavua)

Lisätietoja

WWF Suomi: Pääsihteeri Timo Tanninen, p. 040 574 9266
Metsäteollisuus ry: Toimitusjohtaja Anne Brunila, puh. 09 – 132 66 00