Metsäteollisuus lahjoittaa neljä miljoonaa euroa Aalto-yliopistolle

Tiedotteet |

Metsäteollisuus lahjoittaa neljä miljoonaa euroa Aalto-yliopiston perustamispääomaan metsäteollisuuden suomalaisen innovaatioympäristön vahvistamiseksi.

"Uudistuvat ja uutta luovat metsäteollisuusyritykset hakevat yhteistyökumppaneikseen kansainvälisiä huippukorkeakouluja, joihin Aalto-yliopisto kuuluu. Uudelle huippuyksikölle on tärkeää luoda riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, jotta se voi nousta tutkimuksen ja opetuksen maailmanluokkaan ja tukemaan myös metsäteollisuuden uudistumista,” sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen

”Tavoitteellisella ja rohkealla painopisteiden valinnalla korkeakoulut vahvistavat suomalaista osaamista ja tutkimusta. Kun kehitämme vahvuuksiamme jatkuvasti, pidämme asemamme metsäklusterin osaamisjohtajana maailmassa. Tutkimuksen ja opetuksen on pystyttävä ennakoimaan yritysten tarpeita, jotta liiketoiminnan ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen löytyy osaamista ja valmiuksia,” sanoo Jaatinen.  

Metsäklusterin tutkimusstrategian avulla alan tutkimusta ja opetusta on ohjattu keskeisille ja kasvaville alueille. Suomen ensimmäinen strategisen huippuosaamisen keskittymä Metsäklusteri Oy ja puutuoteklusterin yhteistä tutkimus- ja kehitystoimintaa verkottava Finnish Wood Research Oy resursoivat mittavia metsäteollisuutta uudistavia hankkeita.  

Viime vuonna yhdistettiin VTT ja metsäteollisuuden tutkimukseen erikoistunut Keskuslaboratorio -(KCL) kansainvälisesti ainutlaatuiseksi osaamiskeskittymäksi. Metsäteollisuuden lahjoittama puurakentamisen professuuri Aalto-yliopistossa edistää  myös alan erikoisosaajien koulutusta sekä vahvistaa opetuksen keinoin alan uudistumista.  

Lisätietoja antaa:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6600

Antro Säilä, johtaja, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö,
puh. 09 – 132 6633, 040 589 1891  

Taustatietoa toimituksille: 

Metsäklusterin yhteenlasketut tutkimus- ja kehityspanokset Suomessa ovat noin 450 miljoonaa euroa vuodessa. Suuri osa metsäteollisuuden kone- ja laiteinvestoinneista on samalla tuotantoprosessien kehitystyötä.  

Eurooppalaisista metsäteollisuusyrityksistä neljän T&K-intensiivisimmän yrityksen joukossa oli tuoreimpien tietojen mukaan vuonna 2007 kolme suomalaista yritystä. Noin kaksi kolmasosaa suomalaisten metsäteollisuusyritysten tutkimus- ja kehityspanoksesta käytetään Suomessa, vaikka kapasiteetista 60 prosenttia sijaitsee muissa toimintamaissa. 

Metsäklusterin tutkimusstrategia
Vuonna 2006 julkaistu Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia on ohjannut alan tutkimusta ja määritellyt metsäklusterin ja sen asiakastoimialojen kannalta keskeiset tutkimuksen painopisteet. Tutkimusstrategia päivitetään keväällä 2010.  

Metsäsektori päivittää tutkimusstrategiansa 

Suomesta kilpailukykyinen innovaatio- ja osaamisympäristö

Metsäklusteri Oy
Metsäteollisuuden yhteistutkimusta resursoimaan perustettiin vuonna 2007 Metsäklusteri Oy, joka oli Suomen ensimmäinen strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK). Sen kolmessa käynnissä olevassa ohjelmassa on mittavia metsäteollisuutta uudistavia hankkeita.  

Metsäklusteri Oy tekee metsäteollisuuden yhteistutkimusta

Finnish Wood Research Oy
Puutuoteklusterin tutkimusorganisaatio, Finnish Wood Research Oy (FWR), kokoaa yhteen puutuoteklusterin yhteistä tutkimus- ja kehitystoimintaa. 

Puutuoteklusterin tutkimusstrategia vahvistaa uudistumisedellytyksiä   

Aalto-yliopiston puuarkkitehtuurin lahjoitusprofessuuri
Tekniseen korkeakouluun perustettiin vuonna 2008 viisivuotinen puuarkkitehtuurin professuuri. Tutkimus- ja opetustyön tarkoituksena on laajentaa rakennusalan opiskelijoiden puun käytön osaamista sekä parantaa puuarkkitehtuurin kansainvälistä huippuosaamista Suomessa. Puuarkkitehtuurin professuurin lahjoittaja on Metsäteollisuus ry.  

Korkeakoulut kilpailukykyisiksi

Vahva panostus metsäklusterin koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseen

Tutkimus ja innovaatiopanokset tilastoina

Metsäklusterin tutkimus Suomessa 400-500 miljoonaa euroa vuosittain 

Huippuosaamisen laajakulma

Forest-Based Sector Technology Platform
Metsäsektorin teknologiayhteisö kokoaa eurooppalaisella tasolla yhteen alan keskeiset toimijat ja verkottaa toimijoita yhteisissä tutkimushankkeissa Euroopan laajuisesti.

Suomen metsäteollisuus
Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 200 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajalle ympäröivään yhteiskuntaan ja vaikuttavat jopa 500 000 työpaikkaan. Suomen metsäklusteri tuo kolmanneksen maamme nettovientituloista. 

Suomessa toimii 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta, noin 170 teollisen mittakaavan sahaa sekä 15 levytehdasta. Puun jalostus työllistää koko klusterissa noin 200 000 suomalaista ja sen taloudellisen jalanjäljen vaikutuspiirissä on noin 500 000 suomalaista.

Suomen metsäteollisuus valmistaa lähes 100 miljoonan eurooppalaisen paperituotteet ja 50 miljoonan asiakkaan puutuotteet. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi puuvarojen, kestävän metsätalouden ja alan eturivin osaamisen ansiosta.

Viestintäkontakti:

Helena Aatinen, viestintäjohtaja,
puh. 09 – 132 66 45 tai 040 48 66 75