Metsäteollisuus käyttää tehokkaasti hyödyksi sivutuotteensa ja jätteensä

Tiedotteet |

Metsäteollisuus kehittää voimakkaasti arvokasta raaka-ainetta olevien sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäyttöä. Kaatopaikkajätteiden määrä on saatu laskemaan kolmannekseen viidessätoista vuodessa, vaikka massan ja paperin tuotanto on kasvanut noin 50 %.

Suomen massa- ja paperiteollisuudessa syntyy kaatopaikkajätteitä noin 259 000 tonnia vuodessa. Niistä 40 prosenttia on tuhkaa ja 24 prosenttia sellunvalmistuksen kemikaalikierrossa syntyvää soodasakkaa. Metsäteollisuuden jätejakeista mm. kuitu- ja pastalietteet hyödynnetään jo 85-prosenttisesti, jätevedenpuhdistamoiden lietteet 96-prosenttisesti ja keräyspaperin prosessoinnissa syntyvää siistausjäte 76-prosenttisesti. Ne käytetään uudelleen joko energiana tai materiaalina.

Metsäteollisuus on teollisuuden parhaimpia jätejakeiden hyödyntäjiä. Metsäteollisuus panostaa myös paljon prosessien materiaalitehokkuuden parantamiseen. Vähemmistä resursseista pyritään saamaan enemmän tuotteita.

Jätteiden hyötykäytön tehostamista ja tuotteistamista tutkitaan metsäteollisuudessa laajasti. Tutkimuksenkohteita ovat mm. tuhkan hyötykäyttö rakennusteollisuudessa ja maarakentamisessa. Keski-Euroopassa tuhkaa käytetään merkittävästi betoniteollisuuden raaka-aineena. Soodasakalle etsitään myös uusia käsittely- ja hyötykäyttömenetelmiä. Soodasakkaa käytetään tällä hetkellä mm. kaatopaikkojen pintarakenteissa ja jätevesien neutraloijana.

Sivutuote- ja jätehyödyntäminen on vielä varsin uutta ja sitä tulee tutkia lisää. Jätteiden loppusijoittamisen vähentämiseksi on olennaista selvittää tuotannosta syntyvien jakeiden uudet käyttömahdollisuudet ja huolehtia siitä, että lainsäädäntö mahdollistaa niiden hyötykäytön. Lisäksi tarvitaan hyödyntämisketjun eri toimijoiden yhteistyötä.

Metsäteollisuus tuottaa noin 80 % maamme bioenergiasta

Sellun tuotannossa syntyvästä bioliemestä talteen otetut keittokemikaalit käytetään uudelleen tuotantoprosessissa. Puutähteet poltetaan bioenergialaitoksissa sähköksi ja lämmöksi. Suomen energiasta noin viidennes tuotetaan puulla. Tämä on viisi kertaa enemmän kuin EU-maissa keskimäärin, joten puun energiakäytössä Suomella on teollisuusmaissa selkeä johtoasema.

Lisätietoja:

Fredrik Blomfelt, ympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi, puh. 040 705 7389