Metsäteollisuus haluaa lisää lahopuuta talousmetsiin

Tiedotteet |

Metsäteollisuus käynnistää toimintaohjelman, jonka tavoitteena on lisätä talousmetsien lahopuumäärää ja parantaa metsiin jäävän lahopuun laatua monimuotoisuuden kannalta. Etenkin nyt puun käytön kasvaessa on talousmetsien monimuotoisuustoimiin kiinnitettävä erityistä huomiota.

Lahopuu on yksi keskeisimpiä metsäluonnon monimuotoisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Lahopuuta tarvitsee elääkseen runsas joukko lahottajasieniä ja hyönteisiä, ja sitä hyödyntävät myös monet metsälinnut. Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen viime vuonna julkaistu biotalousskenaario-selvitys nosti lahopuun säästämisen hakkuissa tärkeäksi toimeksi metsien monimuotoisuuden turvaamisessa hakkuumäärien kasvaessa.

Nykyaikainen metsätalous käsittää monia menetelmiä, joiden tavoitteena on lisätä lahopuun määrää ja monipuolisuutta talousmetsissä. Näitä keinoja ovat säästöpuiden jättäminen, olemassa olevan lahopuun säästäminen, rajoitukset energiapuun korjuussa, arvokkaiden elinympäristöjen suojelu sekä vesistöjen suojavyöhykkeille jätettävä puusto.

– Vaikka monimuotoisuustoimet ovat jo nykyisin kiinteä osa metsätaloustoimintaa, on toiminnan tasoa vielä varaa petrata. Nostamalla lahopuun merkityksen esille haluamme varmistaa, että kehittyvän metsätalouden myötä lahopuun määrä kasvaa ja lahopuulajiston elinolot Suomessa paranevat, kertoo metsäjohtaja Tomi Salo Metsäteollisuus ry:stä.

Yksi ohjelman keskeisimmistä toimista on metsäteollisuuden ja sidosryhmien yhdessä toteuttama laaja viestintäkampanja, jolla lisätään metsänomistajien ja metsäammattilaisten tietoisuutta lahopuun merkityksestä ja kerrotaan keinoista säästää ja tuottaa lisää lahopuuta talousmetsiin. Tavoitteena on, että jokainen metsänomistaja ja metsäammattilainen tunnistaisi lahopuun tärkeyden metsäluonnolle ja haluaisi omilla toimillaan edistää sen lisäämistä. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset varmistavat, että niiden henkilöstö ja yhteistyöyrittäjät tunnistavat lahopuun merkityksen ja hallitsevat keinot lahopuun lisäämiseksi. Yritykset myös sitoutuvat systemaattisesti puukaupan yhteydessä käymään metsänomistajan kanssa läpi lahopuun merkityksen ja keinot säästää ja tuottaa sitä.

– Toivomme, että koko metsä- ja ympäristöala lähtee laajasti yhdessä viestimään lahopuun merkityksestä. Olemme todenneet, että niin tiedon puute kuin asenteet ovat hidasteita talousmetsien monimuotoisuusarvojen aiempaa paremmalle huomioimiselle. Kun koko toimiala sitoutuu yhdessä asiaan, varmistetaan, että myönteisiä muutoksia metsäluonnossa saadaan aikaan.

Ohjelman puitteissa tullaan myös panostamaan lahopuun määrän ja laadun sekä talousmetsien luonnonhoidon laadun seurantaan, jotta toimenpiteiden vaikuttavuudesta saataisiin nykyistä ajantasaisempaa ja luotettavampaa tietoa. Tavoitteena on, että keskeisimpien tunnusten kehitystä voitaisiin seurata luotettavasti vuositasolla. Metsäteollisuus jatkaa myös FSC- ja PEFC-metsäsertifiointijärjestelmien kehittämistä lahopuun määrän lisäämiseksi ja sen laadun monipuolistamiseksi, sekä myötävaikuttaa aktiivisesti kaikkien metsäluonnon monimuotoisuudesta kiinnostuneiden tahojen saamiseksi mukaan molempiin sertifiointijärjestelmiin.

– Metsäluonnon monimuotoisuus voi parhaiten silloin, kun metsänomistajat, metsäammattilaiset, viranomaiset sekä luonto- ja ympäristöjärjestöt toimivat asian eteen yhdessä rakentavassa vuorovaikutuksessa ja toinen toisiaan paremmin ymmärtäen.