Metsäteollisuudessa selvitetään elintarvikepakkauksista löytyneitä mineraaliöljyjäämiä

Tiedotteet |

Pakkausten mineraaliöljyjäämät ovat nousseet esiin elintarviketurvallisuuskysymyksenä. Pakkaustuotantoketju ja viranomaiset selvittävät elintarvikepakkausten mineraaliöljyjäämiä. Lainsäädännössä ei ole rajoituksia pakkausten mineraaliöljyjäämille.

Suomen paperi- ja kartonkiteollisuus käyttää elintarvikepakkausmateriaalien valmistuksessa elintarvikekosketukseen hyväksyttyjä raaka-aineita. Materiaalit täyttävät EU:n turvallisen elintarvikepakkauksen vaatimukset.

Tutkimuksia ihmiselle aiheutuvista vaikutuksista ei ole olemassa, mutta paperi- ja kartonkiteollisuus suhtautuu löydöksiin vakavasti. 

Mineraaliöljyä voi joutua elintarvikkeeseen kierrätyspaperista valmistettujen pakkausten painovärijäämistä, mineraaliöljypohjaisilla painoväreillä painetuista pakkauksista tai paperinvalmistusprosessissa mahdollisesti käytetyistä mineraaliöljyä sisältävistä valmistusaineista.

Elintarvikeviranomaiset tutkivat mineraaliöljyn vaikutuksia

Elintarvikevirasto Eviraa on informoitu pakkausten mineraaliöljyjäämistä. 

Saksan elintarviketurvallisuusviranomainen (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR), Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto (European Food Safety Authority, EFSA) ja monet yritykset elintarvikepakkausten tuotantoketjussa selvittävät parhaillaan mineraaliöljyjäämien määriä ja miten niitä voitaisiin vähentää.

Paperi- ja kartonkiteollisuudelle kuluttajan turvallisuus ensiarvoisen tärkeää

On tärkeää minimoida mineraaliöljyjen käyttö, kun käytetään kierrätyskuitua. Pakkausteollisuus pyrkii käyttämään vain mineraaliöljyttömiä painovärejä pakkauksissa ja käyttämään vain kierrätyskuituja, joissa mineraaliöljyn määrä on mahdollisimman vähäinen.

Yhteistyössä painovärien valmistajien, kustantajien, jalostusketjun muiden toimijoiden sekä viranomaisten kanssa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia mineraaliöljyttömiä painovärejä. On tärkeää, että pakkauksia valmistava koko tuotantoketju osallistuu mineraaliöljyjen määrän minimoimiseen.

Vastuulliset toimintaperiaatteet ohjenuorana

Paperi- ja kartonkiteollisuus noudattaa kuluttajien turvallisuuteen liittyviä määräyksiä.  Euroopan paperiteollisuus on yhdessä paperia ja kartonkia jalostavan teollisuuden kanssa laatinut tutkimusten pohjalta standardin (Industry Guideline), jossa määritellään mitä turvallisuusvaatimuksia elintarvikepakkausten tulee täyttää. 

Elintarvikepakkausten tehtävänä on varmistaa elintarvikkeiden puhtaus, turvallisuus ja laatu. Paperi ja kartonki ovat edelleen hyviä ja turvallisia materiaaleja elintarvikkeiden pakkaamiseen. Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetut, kierrätettävät kuitupakkaukset ovat ympäristöystävällisiä ja ne ovat kestävää kehitystä parhaimmillaan.

Lisätietoja antaa:
Metsäteollisuus ry, Alina Ruonala-Lindgren, toimialapäällikkö, paperi, kartonki ja jalosteet, puh. (09) 132 6644