Metsäteollisuuden ympäristöraportti 2007 – päästöt ilmaan ja kaatopaikkajätteet vähentyneet merkittävästi

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden päästöt ilmaan vähenivät lähes 10 prosenttia ja jätemäärä laski viidenneksen vuoteen 2006 verrattuna, vaikka tuotanto kasvoi. Päästöjen väheneminen kuvastaa metsäteollisuuden määrätietoista työtä ympäristön tilan parantamiseksi.

Metsäteollisuuden ympäristötyön lähtökohtana on tunnistaa laajasti toiminnan ympäristövaikutukset sekä keinot haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.  Tavoitteena on luonnonvarojen mahdollisimman tehokas, mutta säästeliäs käyttö. Ympäristötyötä ohjataan tehdaskohtaisesti sertifioiduin laatu- ja ympäristöjärjestelmin. Lähes kaikilla toimipaikoilla on käytössä ISO 14001 -ympäristöstandardi ja suurimalla osalla tämän lisäksi myös sertifioitu EMAS-järjestelmä. 

Suomen metsäteollisuus on investoinut määrätietoisesti ympäristöön

Metsäteollisuus on käyttänyt ympäristönsuojeluun vuosittain viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes 150 miljoonaa euroa. Tästä puolet käytetään ympäristön tilaa parantaviin hankkeisiin ja toinen puoli on käyttökustannuksia, kuten jäteveden puhdistamoiden käyttökuluja sekä päästöjen tarkkailukustannuksia.

BAT eli paras käytettävissä oleva tekniikka on tehtailla laajasti käytössä eikä lisäinvestoinneilla saavutettaisi merkittävää parannusta ympäristön tilaan. Ympäristölainsäädännön, verotuksen ja muiden ohjauskeinojen tulee olla tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita. Niistä ei saa muodostua rasitetta hyville toimijoille, vaan niiden tulee kannustaa uusiin innovaatioihin.

Tuotantoon suhteutetut päästöt laskeneet voimakkaasti

Tehtyjen ympäristönsuojeluinvestointien merkitys näkyy tuotantoon suhteutettujen päästöjen voimakkaana laskuna viimeisen 15 vuoden aikana. Vuoden 1992 tasoon verrattuna jätevesien kemiallinen hapenkulutus on laskenut 65 %, biologinen hapenkulutus 85 %, kiintoaine sekä fosfori 75 % ja typpi 50 % tuotettua tonnia kohti. Orgaanisten klooriyhdisteiden kuormitus on vähentynyt 85 % tuotettua tonnia kohti.

Vuoden 1992 tasoon verrattuna ilmaan päässeet typpioksidit ovat laskeneet 30 %, rikki 80 %, hiukkaset 80 %, fossiilinen hiilidioksidi 40 % tuotettua tonnia kohti. Kaatopaikkajätteiden määrä on vähentynyt 85 % ja prosessiveden käyttö 50 % tuotettua tonnia kohti.  

Metsäteollisuus on julkistanut ympäristötietonsa Suomessa jo 19 vuotta.

Lisätietoja:

Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja,
puh. 040 535 0501

Hilkka Hännikäinen, ympäristöpäällikkö, puh. 040 502 8169

Fredrik Blomfelt, ympäristöasiantuntija, puh. 040 705 7389