Metsäteollisuuden viestit eduskuntavaalikeskusteluun 2011: Pitkäjänteistä teollisuuspolitiikkaa kestävän talouskasvun varmistamiseksi

Tiedotteet |

Eduskuntavaalien jälkeen keskeiseksi tavoitteeksi on asetettava pitkäjänteinen teollisuuspolitiikka kestävän talouskasvun varmistamiseksi.

Talouden kasvaessa ja metsäteollisuuden menestyessä voidaan turvata suomalaisten hyvinvointipalvelut, saavuttaa uusiutuvan energian tavoitteet ja hakea tasapainoa julkiseen talouteen.

”Puolet Suomen hyvinvoinnista rakennetaan viennillä. Lähivuosina Suomen merkittävin haaste onkin otollisten olosuhteiden luominen kestävälle talouskasvulle ja vientiä vahvistava teollisuuspolitiikka. Kun talous kasvaa, suomalaisille voidaan tarjota nykyiset hyvinvointipalvelut, vaikka julkiseen talouteen haetaankin uutta tasapainoa”, perustelee Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen järjestön hallitusohjelmatavoitteita.

Kilpailukyky rakennetaan kotimaisin päätöksin

Metsäteollisuus on elpymässä viime vuosien maailmanlaajuisen taantuman vaikutuksista. Alkaneen myönteisen kehityksen jatkuminen riippuu kotimaisista päätöksistä.

Onnistuneella teollisuuspolitiikalla luodaan kasvua, lisätään vientiä ja varmistetaan innovaatioiden sijoittuminen Suomeen. Siten luodaan riittävää talouskasvua ja kustannetaan suomalaisten hyvinvointia myös tulevaisuudessa.

Kestävän talouskasvun ja biotalouden varmistamiseksi on painotettava seuraavia toimia:

1. Ohjataan kulutusta uusiutuvista raaka-aineista valmistettuihin tuotteisiin keventämällä niiden tuotannon ja kulutuksen kustannusrasitteita.

2. Lisätään uusiutuvan ja kierrätettävän puuraaka-aineen jalostusta ja varmistetaan puun tasainen saanti jalostuskäyttöön.

3. Parannetaan metsäteollisuuden mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan energian tuotantoa vientituotteiden valmistuksen osana. Näin säästetään verovaroja bioenergian tuotannon tukemisesta muiden menojen rahoittamiseen ja lisätään valtion vero- ja vientituloja.

4. Investoidaan viennin edellyttämiin kustannustehokkaisiin ja toimiviin kuljetusratkaisuihin sekä infrastruktuurin toimivuuteen kaikissa oloissa.

5. Kehitetään koulutusta ja vahvistetaan innovaatioiden syntyä, jotta Suomeen nousee ja sijoittuu uusia liiketoimintoja, kuten biojalostamot, joilla varmistetaan vientitulot tulevaisuudessa.

Kaksi kolmannesta metsäteollisuuden rahavirroista jää kotimaakuntaan

Massaa, paperia ja sahatavaraa tuottavan yhden keskimääräisen tehtaan taloudellinen jalanjälki on lähes 700 miljoonaa euroa. Tämä vastaa runsaan 100 000 asukkaan kaupungin vuotuista budjettia.

Tuotantolaitoksen taloudellisesta jalanjäljestä jää 2/3 laitoksen sijaintimaakuntaan. Kun mukaan lasketaan tehtaalla tuotetun paperin ja puutuotteiden jatkojalostus, taloudelliset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ovat vieläkin suuremmat.

Lisätietoja antaa:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry
puh. 09 132 6600

Linkit:

Metsäteollisuuden viestit päättäjille eduskuntavaaleihin 2011 – Kasvua ja menestystä hyvinvoivasta metsäteollisuudesta -julkaisu 

Internet: http://www.vaalipuu.fi

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

Facebook: http://www.facebook.com/vaalipuu

Taustatietoa toimituksille

Suomessa toimii 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta sekä runsaat 240 teollisen mittakaavan puutuoteyritystä, jotka ovat erittäin usein paikkakuntansa merkittävimpiä teollisia työn antajia.

Suomi on maailman 6. suurin sellun, paperin ja kartongin tuottaja sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 200 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan ja jopa 500 000 suomalaista on alan taloudellisen jalanjäljen piirissä. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.