Metsäteollisuuden työnantaja- ja työntekijäliitot: Poliittisten päätösten on tuettava metsäteollisuuden kilpailukykyä

Tiedotteet |

Metsäteollisuus on tulevaisuudessakin keskeinen hyvinvoinnin lähde Suomessa, jos niin halutaan. Tämä edellyttää poliittisia päätöksiä, jotka parantavat sekä nopeasti että pitkävaikutteisesti Suomen metsäteollisuuden kilpailukykyä.

Metsäteollisuuden työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat tänään julkaisseet omat elinkeinopoliittiset tavoitteensa toimialan tulevaisuuden turvaamiseksi.

Metsä- ja muu vientiteollisuus ovat keskeisiä hyvinvoinnin mahdollistajia Suomessa. Vientiteollisuuden edellytysten on oltava kunnossa, jotta hyvinvointia voidaan tuottaa jatkossakin. Kilpailukyvyllä luodaan edellytykset sekä nykyisen tuotannon tulevaisuudelle että investoinneille uuteen tuotantokapasiteettiin.  

Päättäjillä avaimet omissa käsissä

Kotimaisilla ratkaisuilla on keskeinen vaikutus siihen, mikä on hyvinvointivaltiomme tulevaisuus. Hallituksen puolivälitarkastelussa ja kehysriihessä painopiste on laitettava erityisesti sellaisiin ratkaisuihin, joilla parannetaan pikaisesti ja pitkävaikutteisesti Suomen vientiteollisuuden edellytyksiä pärjätä kansainvälisessä kilpailussa.

Metsät ovat Suomen keskeisin luonnonvara, joten metsäpolitiikan on tuettava metsätalouden ja -teollisuuden edellytyksiä. Puu- ja metsäpalveluiden markkinoita on kehitettävä siten, että puu liikkuu tasaisesti ja kilpailukykyisin kustannuksin ja metsät hoidetaan oikea-aikaisesti hyvään kasvukuntoon. Kehitystyö edellyttää tasapuolisen markkina-aseman varmistamista eri toimijoille sekä kannustamista aktiiviseen metsätalouteen.

Koulutuksella sekä julkisen sektorin tutkimus- ja kehityspanoksien suuntaamisella pitää olla vahva yhteys elinkeinoelämään. Suomalaisen metsäteollisuuden monipuolistamiseksi olisi kannattavaa perustaa perustutkimus- ja teknologiaohjelmia, joilla vahvistetaan edellytyksiä siirtyä kestävään biotalouteen ja laajamittaiseen uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön.

Rikkidirektiivistä aiheutuvaan kustannusten nousuun on saatava monipuoliset ja nopeavaikutteiset kompensaatiokeinot. Lisäksi Suomen energiaverotus tulee kohtuullistaa EU:n sallimalle minimitasolle ja kaavaillusta windfall-verosta tulee luopua. Ympäristösääntelyn tulee olla kohtuullista ja joustavaa eikä kotimaisia ympäristövelvoitteita saa vetää EU-tasoa tiukemmalle.

Biotalous suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin lähteeksi

Pidemmällä aikavälillä suomalaisen yhteiskunnan tulee ottaa tavoitteekseen edelläkävijän rooli kestävän biotalouden edistämisessä. Tämä tapahtuu puuraaka-aineeseen pohjautuvien tuotteiden sekä palvelu- ja energiaratkaisujen määrätietoisella kehittämisellä. Nyt tehtävät ratkaisut vaikuttavat merkittävästi siihen, miltä tulevaisuuden Suomi näyttää.

Tarvittavat toimenpiteet edellyttävät valtiolta taloudellisia panostuksia metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi. Tällaisia toimia, joilla edistetään biotalouden kasvun myötä yhteiskunnan hyvinvointia ja jotka ovat ympäristönäkökulmasta perusteltuja, olisivat esimerkiksi puuraaka-aineeseen pohjautuvien tuotteiden ja ratkaisujen suosiminen rakentamisessa ja julkisissa hankinnoissa. 

Lisätietoja antaa:
Martti Alakoski, puheenjohtaja, Sähköalojen ammattiliitto ry, puh. 050 61 188

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6600

Sakari Lepola, puheenjohtaja, Puu- ja erityisalojen liitto, puh. 0400 425 198

Håkan Nystrand, puheenjohtaja, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry, puh. 040 7615 176

Pertti Porokari, puheenjohtaja, puheenjohtaja, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, puh. 040 583 3476

Antti Rinne, puheenjohtaja, Ammattiliitto Pro ry, puh. 040 500 7626

Petri Vanhala, puheenjohtaja, Paperiliitto r.y., puh. 0400 759 872