Metsäteollisuuden tutkimusohjelmat hyvässä vauhdissa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus on käynnistänyt innovaatioyrityksensä Metsäklusteri Oy:n puitteissa useita laajoja tutkimusohjelmia. Yhteishankkeissa viedään eteenpäin tuotantomenetelmiä, biojalostamoteknologiaa ja tulevaisuuden tuotteiden suuntia.

Alan johtavien yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten vuonna 2007 perustama Metsäklusteri Oy:ssä on jo rakentanut kolme laajaa tutkimusohjelmaa. Käynnissä olevassa älykkäät ja resursseja säästävät tuotantoteknologiat -tutkimusohjelmassa kehitetään nykyisiä prosesseja joustavampia tuotantomenetelmiä, jotka voidaan toteuttaa selvästi nykyistä kevyemmillä investoinneilla. Puuta monipuolisesti hyödyntävä biojalostamo -ohjelmassa kehitetään toimivaa ja tehokasta biojalostamoteknologiaa sekä luodaan puun jatkojalostukselle uusia polkuja ja arvoketjuja. Kolmas suunnitelmavaiheessa oleva tutkimusohjelma keskittyy tulevaisuuden asiakasratkaisuihin.

 

Metsäklusteri Oy:n tehtävänä on käynnistää tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia sekä kanavoida tutkimusrahoitusta valituille painopistealueille.

 

Puutuoteteollisuus on käynnistänyt toimialan yhteistutkimuksen laatimalla syksyllä toimialan tutkimusstrategian. Tutkimusstrategian tavoitteena on luoda laajempi, osaamiseen perustuva pohja puutuoteklusterille sekä tukea uuden ja vahvan liiketoiminnan synnyttämistä alalle Suomessa. Yhteisellä tutkimusstrategialla alan yritykset, tutkimusorganisaatiot, yliopistot ja korkeakoulut vahvistavat puutuotealan tutkimusta ja osaamista Suomessa.

 

Metsäteollisuus haluaa ottaa hyödyn myös eurooppalaisesta tutkimustyöstä. Euroopan metsäsektori on määritellyt pitkän tähtäyksen tutkimuslinjauksensa ja noussut Forest-Based Sector Technology Platform -hankkeellaan EU:n merkittäväksi tutkimuspoliittiseksi toimijaksi. Alan tutkimus- ja innovaatiotoimijat kokoavaa Eurooppalaista teknologiayhteisöä johtaa nyt suomalainen Kimmo Kalela.

 

Uutta merkittävää liiketoimintaa ei kuitenkaan synny hetkessä. Tutkimuksen ja innovaatioiden tulokset vaativat pitkäjänteistä työtä ja panostuksia, jotka on maksettava nykyisillä tuotteilla ja niitä kehittämällä. Peruslähtökohdan muodostavat asiakkaiden tarpeita vastaavat tuotteet, mutta niiden lisäksi tarvitaan myös teollisuuden uudistumista tukeva ympäristö.

 

Metsäteollisuus kehittää sekä nykyistä että tulevaa

 

Suomessa on maailman vahvin monipuoliseen puunjalostamisen osaamiseen perustuva klusteri asiakastoimialoineen. Suomen metsäteollisuuden menestyksen globaalissa taloudessa ratkaisee nykyisten tuotteidemme kilpailukyky, kustannustehokkuus ja kykymme uudistua. Määrätietoinen osaamisen lisääminen ja innovatiivisuus edellyttävät paitsi alan yritysten sitoutumista myös julkisen vallan panostusta tutkimus- ja kehitystoimintaan. Uudet, vieläkin pidemmälle asiakkaan tarpeisiin kehitetyt tuotteet ja palvelut antavat hyvät lähtökohdat tulevaisuuden menestykseen.

 

Metsäklusteri investoi uudistumiseen ja tuottaa uutta tietoa, teknologiaa, osaamista sekä uusia tuotteita ja palveluita, joille on globaalia kysyntää sekä ratkaisuja tuotantokustannusten alentamiseksi ja tuotteiden jalostusarvon nostamiseksi.

  

Metsäsektori on tulevaisuuden ala

Pidemmällä aikavälillä useat tekijät vahvistavat metsäteollisuuden tulevaisuuden mahdollisuuksia. Metsäteollisuus on vahva osa tulevaisuuden biopohjaista yhteiskuntaa, koska ala tarjoaa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja esimerkiksi rakentamiseen, tuotteiden pakkaamiseen ja energiantuotantoon. Hyvin hoidettuun metsätalouteen ja uusiutuvaan, kierrätettävään ja ilmastomyönteiseen raaka-aineeseen perustuva puu ja sen kuidut ja ainesosat tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia myös uudenlaisille tuotteille ja palveluille.

 

Puu on arvokas uusiutuva, kierrätettävä ja moneen vaihtoehtoiseen käyttötarkoitukseen soveltuva materiaali. Se on globaalissa taloudessa merkittävä kansallisen lisäarvon lähde, jonka hyödyntäminen samalla edistää ympäristö- ja energiahaasteiden ratkaisemista.

 

Lisätietoja:


Antro Säilä, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6633

Christine Hagström-Näsi, Metsäklusteri Oy, puh. 050 3222 401