Metsäteollisuuden toimintaympäristö muuttunut: edunvalvonnan painopisteitä uudistetaan

Tiedotteet |
Metsäteollisuuden toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut merkittävästi, mikä asettaa uusia haasteita alan edunvalvonnalle. Muuttuneen tilanteen myötä Metsäteollisuus ry on täsmentänyt strategisia painopisteitään ja tehtäviään sekä käynnistänyt organisaatiouudistuksen vastaamaan edunvalvonnan haasteita. Metsäteollisuus ry:n edunvalvontaa painotetaan työmarkkinakysymysten ohella aiempaa selkeämmin kilpailukykyyn ja innovaatioympäristöön sekä kestävään kehityksen ja resurssikysymyksiin. Uuteen organisaatioon on siirrytty elokuun alussa.

”Metsäteollisuutemme perinteisten kilpailuetujen varaan ei voi tulevaisuutta rakentaa. Kilpailukyvyn vahvistaminen ja alan uudistuminen ovat keskeisiä haasteita toimintaympäristön muuttuessa nopeasti. Globaalin kilpailun kiristyessä edunvalvontaa on vahvistettava erityisesti niissä asioissa, joilla on suuri vaikutus yritysten toiminta- ja investointimahdollisuuksiin Suomessa ja Euroopassa”, perustelee toiminnan uudistustarpeita Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila.

”Metsäteollisuuden kannalta erityisen tärkeiksi kysymyksiksi ovat nousseet energian hinta ja saatavuus, bioenergia ja päästökauppa. Kansainväliset ja EU-tason energia-, ilmasto- ja ympäristöpoliittiset ratkaisut ovat johtaneet siihen, että näitä kysymyksiä on aiempaa enemmän tarkasteltava kokonaisuutena. Tämä edellyttää myös vahvempaa edunvalvontaa ja osaamista”, Brunila sanoo.

"Myös puutuoteteollisuuden ja erityisesti puurakentamisen edunvalvontaa vahvistetaan uuden organisaation avulla. Tulevaisuuden menestyminen ja kilpailukyky edellyttävät panostamista tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin. Metsäklusterin osaamiskeskittymän perustaminen ja kansallisen tutkimusstrategian aikaansaaminen ovat esimerkkejä tärkeistä, koko alaa koskevista uusista hankkeista. Myös näissä Metsäteollisuus ry:n on toimittava aktiivisesti”, toteaa Brunila.

Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta ja siihen liittyvää toimintaa Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö. Sen tehtävänä on edistää paperi- ja puutuoteteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Organisaatio uudistuu toiminnan painopistealueiden mukaan

Metsäteollisuus ry:n toiminta organisoidaan kolmeen yksikköön, jotka ovat työmarkkinat, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö sekä kestävä kehitys ja resurssit.

Työmarkkinastrategian tavoitteena ovat kilpailukykyä ja tuottavuutta parantavat työehtosopimukset. Lisäksi edistetään työelämän tarpeita vastaavan korkeatasoisen koulutuksen ja osaavan työvoiman saatavuutta. Näistä tehtäväkentistä vastaavaa työmarkkinat-yksikköä johtaa VT Arto Tähtinen 31.1.2007 saakka, jonka jälkeen työmarkkinajohtajana aloittaa VT Jari Forss. Yksikössä toimii neljä ryhmää, jotka keskittyvät paperiteollisuuden työehtosopimuksiin, puuteollisuuden ja metsäalan työehtosopimuksiin, työhyvinvointiin sekä koulutukseen ja osaamiseen.

Metsäteollisuuden kilpailukyky- ja innovaatiostrategian tavoitteena on varmistaa Suomen kilpailukyky paperi- ja puutuoteteollisuuden liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä. Liiketoiminta- ja innovaatioympäristö -yksikköä johtaa DI Pertti Laine. Yksikössä toimivat kolme ryhmää keskittyvät markkinoiden toimivuuteen, tutkimukseen ja kehitykseen sekä metsäteollisuuden kilpailukykykyyn ja liiketoiminnan sektoreihin liittyviin kysymyksiin. Yksikkö vastaa myös puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen edunvalvonnasta.

Kestävän kehityksen strategisina päämäärinä ovat tehokkaat ja kilpailukykyiset energia- ja ilmastoratkaisut, uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvat kilpailuedut sekä kilpailukykyinen infrastruktuuri. Kestävä kehitys ja resurssit –yksikön vetäjä nimetään myöhemmin. Yksikössä toimivat kolme ryhmää erikoistuvat energiaan ja infrastruktuuriin, resurssi- ja ympäristöasioihin sekä kestävään metsätalouteen.

Edunvalvonnan EU-tason koordinaatiosta vastaa OTK Riku Eksymä ja Venäjän kysymyksistä KTM Anneli Kotonen. Viestintäyksikköä johtaa KTM Helena Aatinen sekä tieto- ja hallintopalvelujen yksikköä FM Anu Karessuo.

Kaikki edellä mainitut henkilöt raportoivat toimitusjohtaja, KTT Anne Brunilalle.

Metsäteollisuus ry:n palveluksessa on 64 vakituista työntekijää. Henkilöstömäärä vähenee eläke- tai muiden henkilökohtaisten sopimusten myötä vuoteen 2008 mennessä arviolta 5 henkilöllä. Tehdyistä ratkaisuista on sovittu kaikkien henkilöiden kanssa, joita muutokset koskevat.

7.8.2006

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Anne Brunila, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 66 00