Metsäteollisuuden tarjoamat ratkaisut esille Espanjan EU-puheenjohtajakaudella

Tiedotteet |

Lissabonin strategian uudistaminen ja energia-, ilmasto- sekä ympäristöasiat ovat metsäteollisuudelle tärkeimpiä asioita EU:ssa Espanjan tammikuussa 2010 alkaneella puheenjohtajakaudella.

”Lissabonin strategian vaikuttavuuden lopullinen mittari on se, parantuvatko eurooppalaisten metsäteollisuusyritysten toimintaedellytykset. Strategian hyvät asiat kestävästä kasvusta ja kilpailukyvyn turvaamisesta on muutettava toiminnaksi. Muuten uhka esimerkiksi hiilivuodosta eli tuotannon siirtymisestä ilmastotavoitteiden suhteen löysempiin maihin muuttuu todeksi,” sanoo Metsäteollisuus ry:n EU-koordinaattori Riku Eksymä.

Energia- ja ilmastoasiat vahvasti esillä

”Energiaan, erityisesti bioenergiaan liittyvät asiat ovat meille erityisen tärkeitä, sillä Suomen on hyödynnettävä järkevästi monipuolisen puunjalostuksen tarjoamat mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä ja uusiutuvan energian lisäämisessä,” sanoo Eksymä.

”EU:n lainsäädännön on tuettava metsäteollisuuden uusiutuvien, ympäristöystävällisten ja kierrätettävien tuotteiden käyttöä. Alan energiatehokkaasta ja puhtaasta tuotannosta löytyy ratkaisuja ilmasto- ja energiahaasteisiin.”

Heinäkuuhun mennessä jäsenmaiden on toimitettava EU:lle suunnitelmat siitä, miten uusiutuvaa energiaa koskeviin tavoitteisiin päästään. Samalla komissio työstää biomassan kestävyyskriteereitä, sillä esimerkiksi ruokakasvien käyttö energiaksi on nostanut esiin paljon kysymyksiä.

Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat pitkään

”Myös luonnonvarojen käyttö ja luonnon monimuotoisuus nousevat Espanjan puheenjohtajakaudella esiin. Vesi on yksi keskustelun painopisteistä,” sanoo Eksymä. ”Nyt linjattavat päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen, joten kaikella EU:n toiminnalla on rakennettava kilpailukyvyn edellytyksiä.”

Lisätietoja: EU-koordinaattori Riku Eksymä, Metsäteollisuus ry
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi