Metsäteollisuuden päästöt ovat vähentyneet edelleen

Tiedotteet |

Metsäteollisuus tekee määrätietoista työtä toimintansa ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Massa- ja paperiteollisuus on lisännyt jätteiden hyötykäyttöä. Vesistöön ja ilmaan suuntautuvat päästöt ovat pienentyneet.

Metsäteollisuus raportoi vuosittain ympäristövaikutuksistaan. Massa- ja paperiteollisuuden ympäristötilastoista selviää, miten ympäristövaikutukset ovat kehittyneet vuosien mittaan.

Kiertotalous ja teolliset symbioosit edistävät sivuvirtojen hyötykäyttöä

Vuonna 2015 massa- ja paperiteollisuudessa kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden määrä vähentyi 16 prosentilla edellisvuodesta. Tuotannon sivuvirtoja käytetään muun muassa lannoitteena, lannoitevalmisteiden raaka-aineena ja bioenergian tuotannossa.

Vuonna 2015 lannoitekäyttöön ohjautui ennätysmäärä sivuvirtoja, yli 100 000 tonnia, mikä vastaa noin 2 300 kuorma-autollista raaka-ainetta. Lannoitehyötykäyttöön päätyvien sivuvirtojen määrä oli lähes 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Sääntelyn sujuvoittaminen on parantanut ravinteiden kierrätystä, mikä on osaltaan edistänyt sivuvirtojen lannoitekäyttöä.

Ravinnepäästöt veteen vähentyivät huomattavasti ja ilmaan suuntautuvat päästöt jatkoivat laskuaan

Veteen suuntautuvista ravinnepäästöistä erityisesti typpipäästöt vähenivät vuoden 2015 aikana huomattavasti, jopa 14 prosenttia vuodesta 2014. Siihen vaikuttivat muun muassa biologisten jätevedenpuhdistamojen toiminnan tehostuminen sekä tehtaiden tuotannossa tapahtuneet muutokset. Metsäteollisuuden osuus kaikista veteen suuntautuvista ravinnepäästöistä on noin 4,5 prosenttia.

Ilmanpäästöjen vähenemisessä saavutettiin merkittävää positiivista kehitystä viime vuonna. Esimerkiksi rikkipäästöt vähenivät lähes 10 prosenttia vuodesta 2014. Rikkipäästöjen vähenemiseen ovat vaikuttaneet muun muassa tehokkaat tuotannon hajurikkiyhdisteiden keräily- ja käsittelyjärjestelmät.

Metsäteollisuus julkaisi alan yhteiset ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset vuonna 2013 ja sitoumusten väliraportin viime vuonna. Alan tavoitteena on edelleen vähentää ympäristöön suuntautuvia päästöjä ja pyrkiä kehittämään toimintaansa yhä vähemmän ympäristöä kuormittavaksi.

Linkki tilastoihin 

Lisätietoja: Maija Heikkinen, ympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 040 828 3012