Metsäteollisuuden menestys ratkaistaan lähiajan kotimaisin päätöksin

Tiedotteet |

”Metsäteollisuuden kysynnän painopiste on vientimarkkinoilla, mutta menestys ratkaistaan lähiajan kotimaisilla päätöksillä. Raaka-aineiden, työn ja energian kustannustasoa koskevat päätökset tehdään Suomessa.”

”Näistä aineksista metsäteollisuus tuottaa viidenneksen maamme vientituloista”, sanoi Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen tänään Lappeenrannassa.

”Puolet Suomen hyvinvoinnista rakennetaan viennillä. Lähivuosina Suomen merkittävimmät haasteita ovat otollisten olosuhteiden luominen kestävälle talouskasvulle ja vientiä vahvistava teollisuuspolitiikka”, muistutti Jaatinen järjestön päättäjäseminaarin avauksessa. ”Onnistuneella teollisuuspolitiikalla luodaan kasvua, lisätään vientiä ja varmistetaan innovaatioiden sijoittuminen Suomeen.”

Kestävän talouskasvun varmistamiseksi ja biotalouden vahvistamiseksi on tehtävä määrätietoisia päätöksiä. Energiaintensiivisen perusteollisuuden energiaveroleikkuria on muutettava, jotta Suomeen saadaan samat toimintamahdollisuudet kuin kilpailijamaissa. Vientiteollisuudelle on myös turvattava kohtuuhintainen sähkö eikä ydinvoimapäätösten kannattavuutta pidä vaarantaa jälkikäteen tehtävillä kustannusten lisäyksillä.

Puun energiakäytön tukien ja turveveron vaikutuksia puun saatavuuteen on seurattava ja puumarkkinoita vääristäviä tukia tarvittaessa muutettava, mistä Metsäteollisuus on jättänyt valtiovallalle aloitteen. Myös puun tuotantoa ja puumarkkinoiden toimivuutta on parannettava. Puun käyttöä ekologisena rakennusmateriaalina on lisättävä.

Tehokkaiden kuljetusten varmistamiseksi on tärkeää huolehtia tie- ja rataverkon kunnosta. Meriliikenteen polttoaineen rikkipitoisuuden alentamisesta johtuvat haittavaikutukset Suomen vientiteollisuudelle on torjuttava. Uudet säädökset uhkaavat lisätä metsäteollisuuden kuljetuskustannuksia 200 miljoonalla eurolla vuoden 2015 alusta.

Nopeavaikutteisten päätösten lisäksi on kehitettävä koulutusta ja vahvistettava innovaatioiden syntyä. Siten Suomeen nousee ja sijoittuu uusia liiketoimintoja, kuten biojalostamoja, joilla varmistetaan tulevat vientitulot.

Kaksi kolmannesta metsäteollisuuden rahavirroista jää kotimaakuntaan

Massaa, paperia ja sahatavaraa tuottavan keskimääräisen tehdaskokonaisuuden taloudellinen jalanjälki on lähes 700 miljoonaa euroa. Tämä vastaa runsaan 100 000 asukkaan kaupungin vuotuista budjettia.

Tuotantolaitoksen taloudellisesta jalanjäljestä jää 2/3 laitoksen sijaintimaakuntaan. Kun mukaan lasketaan tehtaalla tuotetun paperin ja puutuotteiden jatkojalostus, taloudelliset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ovat vieläkin suuremmat.

Lisätietoja:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6600

Metsäteollisuuden viestit päättäjille eduskuntavaalien alla

http://www.vaalipuu.fi/Sivut/Default.aspx

Metsäteollisuuden aloite valtiovallalle:

Tukien ja verojen yhteisvaikutukset puumarkkinoihin arvioitava

http://www.metsateollisuus.fi/juurinyt2/tiedotteet/Sivut/tukienverojenyhteisvaikutuksetpuumarkkinoihinarvioitava.aspx

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

Taustatietoa toimituksille

Suomessa toimii 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta sekä runsaat 240 teollisen mittakaavan puutuoteyritystä, jotka ovat erittäin usein paikkakuntansa merkittävimpiä teollisia työn antajia.

Suomi on maailman 6. suurin sellun, paperin ja kartongin tuottaja sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 200 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan ja jopa 500 000 suomalaista on alan taloudellisen jalanjäljen piirissä. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.