Metsäteollisuuden kotimaisen puun käyttö kasvaa tulevina vuosina

Tiedotteet |

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n selvityksessä metsäalan strategiselle ohjelmalle (MSO) ennakoidaan, että metsäteollisuuden puun käyttö kasvaa edelleen vuoteen 2020 mennessä.

VATT on laatinut kolme puun käytön kehitysskenaariota ja arvioi puun käytön lisääntyvän. Puun käyttö kasvaisi myös kaikkein pessimistisimmän kasvuskenaarion toteutuessa.

VATT ennustaa Suomeen lähivuosina metsäteollisuustuotannon kasvua vuoden 2009 talouden taantuman pohjalukemista. Pahvi- ja kartonkituotteiden sekä sellun tuotannon ennakoidaan kasvavan nopeimmin takaisin taantumaa edeltäneelle tasolle.

Metsäteollisuuden rakennemuutos tai kansainvälinen finanssikriisi eivät vähentäneet puun käyttöä yhtä paljon kuin suljetun kapasiteetin perusteella arvioitiin. Kilpailukykyisimpien tehtaiden tuotantoa on tehostettu sekä vahvistettu rationalisointi- ja uusintainvestoinnein.

Metsäteollisuuden puunkäyttömahdollisuuksien arvioidaan kasvavan tasaisesti ja erityisesti meneillään olevan vuosikymmenen loppupuolella, jolloin ala on toipunut sekä rakennemuutoksesta että globaalista talouden taantumasta.

Puun käyttö kasvaa sellutehtaan puun tarpeen verran

”VATT:n selvitys osoittaa, että aiemmat arviot metsäteollisuuden puunkäytön vähenemisestä ovat olleet aivan liian pessimistisiä. Tällä vuosikymmenellä puun käyttö tulee kasvamaan Suomessa saman verran kuin uusi sellutehdas käyttäisi puuta”, sanoo Metsäteollisuus ry:ssä liiketoiminta- ja innovaatiosektorin johtaja Antro Säilä.

Puun käytön lisääminen voi vaarantua, mikäli teollisuuden kustannuskilpailukyvystä ei pidetä Suomessa huolta. Pullonkaulaksi voi muodostua myös se, ettei puuta saada markkinoille nykyistä enempää.

Hallitusohjelmassa huomio puun saatavuuden parantamiseen

Tulevaan hallitusohjelmaan on tärkeää sisällyttää puun markkinoille tuloa parantavia toimia. Metsätilojen keskikoko tulee kääntää kasvuun, mikä parantaa myös metsätalouden kannattavuutta ja kiinnostavuutta. Näiden ohella on vahvistettava metsätalouden yrittäjyyttä ja aikaansaatava tehokkaammin toimivat metsäpalvelujen markkinat. Puun tasaisen saatavuuden ja metsien hyvän hoidon varmistamiseksi metsänomistajia on myös kannustettava aktiiviseen metsätalouteen myös taloudellisin ohjauskeinoin.

Jalostuksen lisääminen vahvistaa myös uusiutuvan energian tuotantoa

Lähivuosina puuta tarvitaan nykyistä enemmän myös uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseen. VATT ennustaa, että metsähakkeen käyttö nousee nykyisestä 6 miljoonasta kuutiosta noin 12,5 miljoonaan kuutioon. Koska jalostukseen soveltuvaa puuta ei kannata polttaa, puun tarjontaa on lisättävä.

Kilpailu puusta uhkaa VATT:n selvityksen mukaan myös biojalostamoiden raaka-aineen saantia. Ilman aktiivisia politiikkatoimia, huoli puun riittävyydestä voi johtaa biojalostamoiden sijoittumiseen muihin maihin, jolloin Suomessa menetetään tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia.

Puun korjuumahdollisuuksia jää käyttämättä kaikkein optimistisimmissakin ennusteessa

VATT on tarkastellut myös puun käytön kestävyyttä puutavaralajeittain. Kotimaisen puun kestävät käyttömahdollisuudet riittävät myös kaikkein optimistisimpaan puun käytön kasvua koskevaan skenaarioon. Ainoastaan koivukuitupuun osalta joudutaan turvautumaan tuontipuuhun, koska metsävarat eivät riitä kattamaan teollisuuden tarvetta.

Lisätiedot: Antro Säilä, johtaja, liiketoiminta ja innovaatiot, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6633, 040 589 1891