Metsäteollisuuden haasteet ja mahdollisuudet

Tiedotteet |

Suomen metsäteollisuuden tuottavuus on aiemmin perustunut suuriin investointeihin ja uusimman teknologian käyttöön, mitkä yhdessä nostivat tuottavuuden kilpailijamaita paremmaksi. Nyt kilpailuedut Suomessa ovat vähentyneet.

Tuottavuuden parantamisella parempiin tuloksiin

Suomen metsäteollisuudella on ollut aiemmin tuottavuusetumatkaa kilpailijoihin nähden. Etumatka on perustunut pääosin korkeaan investointiasteeseen ja uusimman teknologian soveltamiseen.

Investointeja ja kasvua rajoittavat nyt suurten ja kasvavien markkinoiden etäisyys sekä raaka-aineen saatavuus ja hinta. Lisäksi yritysten kilpailukyky on heikentynyt, kun kustannukset ovat nousseet kilpailijamaita nopeammin.

Moniin metsäteollisuuden toimintaympäristöön vaikuttaviin asioihin voidaan vaikuttaa kotimaassa. Metsäteollisuuden merkitys Suomen hyvinvoinnille on merkittävä, joten alan kilpailukykyyn on hyvä kiinnittää poliittisessa päätöksenteossa huomiota.

Kilpailukykyä osaamisesta ja innovaatioista

Suomen metsäteollisuuden menestyksen globaalissa taloudessa ratkaisee kykymme uudistua. Määrätietoinen osaamisen vahvistaminen ja innovatiivisuus edellyttävät paitsi alan yritysten sitoutumista myös julkisen vallan panostusta tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Uudet, vieläkin pidemmälle asiakkaan tarpeisiin kehitetyt tuotteet ja palvelut antavat hyvät lähtökohdat menestyä maailmanlaajuisessa kilpailussa.

Toimintatapoja on uudistettava

Metsäteollisuuden kannattavuutta on parannettava, jotta yritykset voivat tarjota myös Suomessa elintärkeitä teollisia työpaikkoja. Alalla on otettava käyttöön nykyaikaiset toimintatavat, jotta se voi reagoida asiakkaiden tarpeisiin nopeasti ja kannattavasti.

Nykyaikaisiin toimintatapoihin kuuluu henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon monipuolisen kehittämisen lisäksi tuotannon tukipalvelujen osto palveluntarjoajilta sekä joustavien työskentelytapojen käyttöönotto.

Energia, raaka-aine ja kuljetukset tärkeä osa menestystä

Suomen energiapolitiikalla on suuri merkitys metsäteollisuuden kilpailukykyyn. Energian saatavuus ja hinta, päästökauppa, puuraaka-aineen käyttö tuotantoon tai energiaksi vaikuttavat metsäteollisuuden menestykseen tulevaisuudessa. Kun energiaa on saatavissa riittävästi, se ei estä perusteollisuuden investointeja Suomeen.

Puu tulee myös jalostaa ensin ja käyttää energiaksi vasta elinkaarensa päätteeksi. Suomen metsäteollisuuden tuotanto ja puuntarve kasvavat. Sellu-, paperi- ja puutuoteteollisuus tarvitsevat puuta tasaisesti ja kilpailukykyiseen hintaan.

Metsien kasvusta huolehtimalla luodaan uusia mahdollisuuksia tulevien sukupolvien metsien kestävälle käytölle. Tarvitaan metsänomistajien, julkisen vallan ja teollisuuden yhteispeliä, jotta kotimaista puuta saadaan markkinoille ja teollisuuden käyttöön. Samalla tulee huolehtia erityisesti talousmetsien luonnonarvoista, missä Suomi kuuluu alan edelläkävijöihin.

Metsäteollisuus tarvitsee Suomessa kaikkia liikenneverkkoja: rautateitä, maanteitä ja merikuljetuksia. Kuljetusmahdollisuuksia kehitettävä jatkuvasti ja liikenneväylien on kestettävä myös raskaita kuljetuksia. Tasaisen raaka-ainehuollon turvaamiseksi on varmistettava metsätieverkoston kunto.