Metsäteollisuudella vahva rooli ilmasto- ja energiastrategian toteuttajana

Tiedotteet |

Hallituksen esitys kansalliseksi ilmasto- ja energiastrategiaksi huomioi hyvin metsäteollisuuden merkittävän roolin uusiutuvien luonnonvarojen jalostajana ja uusiutuvan energian tuottajana.

Metsäteollisuus kannattaa hallituksen tavoitteita varmistaa teollisuuden sähkön saatavuus ja ohjata puuraaka-aine ensisijaisesti jalostuskäyttöön.

Puhtaasti tuotetun sähkön riittävä saatavuus parantaa metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä. Menestyvä Suomi tarvitsee jatkossakin hinnaltaan kilpailukykyistä ilmastoystävällisesti tuotettua sähköä, jolla varmistetaan teollisuuden investointimahdollisuudet kotimaahan. On myös tärkeää kehittää kaikkia sähköntuotantomuotoja rinnakkain.

Hyvällä ohjauksella lisää uusiutuvaa energiaa

Ilmasto- ja energiastrategiassa esitetään järkeviä taloudellisia ohjauskeinoja. ”Energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyvyn huomioiminen energiaverotuksen uudistamisessa osoittaa, että teollisuuden toimintaedellytyksiä halutaan kehittää. Seuraava luonteva askel olisi kehittää energiaveroleikkuria ja luopua energiaintensiivisen teollisuuden sähköverosta, joka on päästökaupan kanssa päällekkäinen kustannusrasite”, toteaa Metsäteollisuus ry:n energia- ja ympäristöjohtaja Stefan Sundman.

Strategiassa esitetään uusiutuvan energiantuotannon lisäämistä syöttötariffimaksuilla. "Metsäteollisuus tuottaa jo nyt 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Nykyisiä ohjauskeinoja kehittämällä metsäteollisuus voi vastata ainakin kolmanneksesta uusiutuvan energian lisäystavoitteita. Kun uusia ohjauskeinoja laaditaan, on tärkeää ottaa huomioon metsäteollisuuden asema bioenergiaveturina. Asema voidaan säilyttää, kun energiakustannukset pysyvät kohtuullisina, puuraaka-aine ohjautuu jalostukseen sekä teollisuudella on mahdollisuudet panostaa myös omaan bioenergiatuotantoon”, sanoo Sundman.

Monipuolinen puunkäyttö on Suomen ilmastovaltti

Metsäteollisuus tarjoaa jatkossakin monipuolisia ilmastoratkaisuja, kun alan toimintaedellytykset ovat kunnossa. Ala on materiaali- ja energiatehokas uusiutuvien luonnonvarojen käyttäjä sekä johtava uusiutuvan energian tuottaja, joka valmistaa kierrätettäviä, hiiltä sitovia ja biohajoavia tuotteita sekä näyttää tietä seuraavan sukupolven biopolttoaineiden valmistukselle.

Metsäteollisuuden mahdollistamista ilmastovalteista on pidettävä kiinni myös EU:n ilmastopolitiikassa. Vain kolmannes maailman massa- ja paperiteollisuudesta on mukana päästökaupassa, mikä antaa kilpailuedun Euroopan ulkopuoliselle teollisuudelle. Hiilivuodon estämiseksi on metsäteollisuus otettava päästöoikeuksien ilmaisjaon piiriin.

”Ilmastohaasteiden myötä on helppo ennustaa uusiutuvan puun renessanssia, jota kilpailukykyinen metsäteollisuus haluaa olla vauhdittamassa. Tähän tarvitaan kansainvälisesti reilut pelisäännöt ja hyvää kansallista energiapolitiikkaa”, päättää Sundman

Lisätietoja:

Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 – 535 0501

Ahti Fagerblom, energia-asiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 040 – 820 9763