Metsäteollisuudella on tulevaisuus ja kotimaiselle puulle on kysyntää

Tiedotteet |

Maailmantalouden näkymiä varjostaa poikkeuksellisen suuri epävarmuus, mikä on heijastunut myös metsäteollisuustuotteiden kansainväliseen kysyntään.

Pidemmällä aikavälillä useat tekijät vahvistavat metsäteollisuuden kilpailuasemaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Metsäteollisuus on vahvasti mukana kestävässä kehityksessä, alan tuotteet perustuvat hyvin hoidettuun metsätalouteen, uusiutuvaan ja kierrätettävään raaka-aineeseen, ilmastomyönteisyyteen sekä bioenergian kasvavaan merkitykseen.   

Heikko suhdannetilanne iskenyt erityisesti saha- ja puutuoteteollisuuteen

Metsäteollisuuden tuotanto on laskenut viime vuoden huipputasolta. Pudotus on ollut suurinta sahateollisuudessa, jonka tuotteiden kysyntä on supistunut erityisen voimakkaasti USA:ssa. Maailmanlaajuisesti heikentynyt kysyntä on painanut sahatavaran hinnat tuntuvaan laskuun jo viime vuoden kesästä lähtien. Sahojen liikevaihdosta on kadonnut tammi-syyskuussa yli 30 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Kotimaassa rakentamisen vauhti on niin ikään hidastunut, mikä on heijastunut sahatavaran ja puutaloteollisuuden kysyntään. Kun raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten hinnat eivät ole vastaavasti joustaneet, yritysten kannattavuus on kärsinyt. Sahojen heikko suhdannetilanne on vähentänyt lyhyellä aikavälillä tukkipuun tarvetta.

Kotimaisen puun tarve kasvaa

Massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotanto on tänä vuonna laskenut viisi prosenttia edellisestä vuodesta. Heikentynyt markkinatilanne ja korkeat raaka-ainekustannukset ovat johtaneet seisokkeihin ja tuotannon laskuun. Kuitupuun kysyntä on kotimaassa pysynyt kuitenkin erittäin hyvänä.

Maailmantalouden ja vientimarkkinoiden heikkenemisestä huolimatta kotimaisen puun ja raaka-aineen merkitys teollisuudelle kasvaa. Lyhyellä aikavälillä sahauksen supistuminen on vähentänyt sivutuotteiden, hakkeen ja purun, tarjontaa paperin raaka-aineeksi, mikä on nostanut kuitupuun tarvetta entisestään. Raaka-ainetilanne samoin kuin teollisuuden puutavaralajikohtainen kysyntä vaihtelevat kuitenkin merkittävästi eri puolilla Suomea.

Normaalissa suhdannetilanteessa teollisuus tarvitsee huomattavasti nykyistä enemmän sekä tukki- että kuitupuuta markkinoille. Lisäysmahdollisuudet ovat suurimmat yksityismetsissä, joista jo nyt tulee 80 prosenttia metsäteollisuuden kotimaisesta raaka-aineesta. Myös metsäenergian käyttö on selvässä kasvussa.

Puukaupan tasaisuus on metsänomistajien ja teollisuuden etu

Teollisuuden toiminnan ja investointien kannalta mahdollisimman tasainen puukauppa on elintärkeää. Voimakkaat raaka-aineen tarjonnan ja kustannusten muutokset kärjistävät teollisuuden suhdannevaihteluita ja lisäävät metsänomistajien puukauppatulojen epävarmuutta. Puukauppatulojen vuotuisiin vaihteluihin vaikuttavat suhdanteiden lisäksi tehtaiden puutavaralajikohtainen raaka-ainetarve, hakkuuajankohdan korjuuolosuhteet sekä korjuukaluston ja työvoiman saatavuus.

Puun kulku metsästä tehtaille vaatii useiden toimijoiden saumatonta yhteistyötä. Puukaupan heilahdellessa äkillisesti neuvonta- ja osto-organisaatioiden, korjuu- ja kuljetuskaluston sekä henkilöstön sopeuttaminen on ongelmallista ja voi vaikeuttaa alueellista kehitystä. Vakaan toimintaympäristön varmistamiseksi puuta on kyettävä ostamaan riittävästi ennakkoon, jopa vuosia ennen teollista käyttöä. Tällöin myös puun korjuu voidaan järjestää kustannustehokkaasti ja mahdollisimman tasaisesti ympäri vuoden. 

Tasaisen tarjonnan ohella puuta jalostavan teollisuuden raaka-ainekustannukset vaikuttavat merkittävästi suomalaisen tuotannon kilpailukykyyn ja menestymiseen maailmanmarkkinoilla.  Pitkällä aikavälillä puun kysyntä Suomessa on sidoksissa teollisuuden menestymiseen.

Metsäala menestyy kun huolehditaan sekä metsätalouden että metsäteollisuuden kannattavuudesta

Metsätalouden kannattavuuteen vaikuttavat puun myyntimäärän ja puusta saatavan hinnan ohella verotus, metsätalouden julkiset tuet, metsätalouden rakenteet sekä metsänhoidon ja korjuun kustannustehokkuus. Metsänomistajien etu on, että metsäpalvelujen markkinoilla on useita toimijoita ja vaihtoehtoja. 

Riittävät metsänomistajien neuvontaresurssit, metsävaratietojen nykyistä laajempi hyödyntäminen ja metsäalan organisaatioiden hyvä yhteistyö edistävät sekä metsätaloutta että teollisuutta Suomessa.

Teollisuus panostaa määrätietoisesti uusien kilpailuetujen rakentamiseen tutkimus- ja kehitystyöllä, innovaatioilla ja liiketoiminnoilla. Suomen vahvuuksia ovat korkealaatuinen puuraaka-aine sekä vahvaan osaamiseen perustuva metsäklusteri.