Metsäsektorin tulevaisuuskatsaus: Kotimainen raaka-aine on erittäin tärkeää metsäteollisuudelle

Tiedotteet |

Suomalaisen metsäteollisuuden menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta on erittäin tärkeää varmistaa kotimaisen puuraaka-aineen kilpailukyky ja saatavuus. Metsäteollisuuden tuotannon kasvu on viime vuosina perustunut pitkälti puun tuonnin lisäämiseen. Kotimaisen puuraaka-aineen hyödyntämistä on kuitenkin pyrittävä lisäämään.  Metsävarojemme kehityksen turvaaminen ja eri käyttömuotojen yhteensovittaminen ovat menestystekijöitämme tulevaisuudessa.

Metsävarojemme kasvu on pitkäjänteisen ja kasvuhakuisen metsäpolitiikan tulosta. Metsät kasvavat ennätykselliset 97 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Nuorten metsien varttuessa hakkuumahdollisuudet nousevat tulevina vuosikymmeninä selvästi nykytasosta. Myönteisen kehityksen jatkuminen edellyttää, että metsien hoidosta huolehditaan jatkossakin.

Yli sukupolvien ulottuvat yksityismetsätalouden investoinnit on saatu liikkeelle sijoittamalla niihin myös valtion varoja. Näitä KEMERA-varoja tulisi tuoreiden alueellisten laskelmien mukaan lisätä 86 miljoonaan euroon vuodessa. Valtion panostusta ollaan kuitenkin leikkaamassa ensi vuoden valtion budjetissa 58 miljoonaan euroon eli kahteen kolmasosaan tarpeesta. Tämä kehitys heikentää merkittävästi metsien kuntoa ja puuntuotannon kestävyyttä tulevaisuudessa.

Nykyiset metsävaramme kestäisivät 66 miljoonan kuutiometrin vuotuiset hakkuut, mutta näistä hakkuumahdollisuuksista on viime vuosina pystytty hyödyntämään vain noin 85 prosenttia. Kotimaisen puun markkinoille tuloon voidaan vaikuttaa merkittävästi muun muassa tehostamalla metsänomistajien neuvontaa ja metsävaratietojen käyttöä sekä kehittämällä lainsäädäntöä, metsänomistusmuotoja, yrittäjyyttä ja palvelumarkkinoita.

Keskeistä on myös metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamisen onnistuminen. Metsänomistajat pitävät tärkeänä metsien talouskäytön lisäksi monimuotoisuuden suojelua sekä metsien virkistyskäyttöä. Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelman METSO:n kokeiluvaihe on tuottanut lupaavia kokemuksia uusista vapaaehtoisuuteen perustuvista suojelukeinoista. Ohjelman arviointiin ja jatko-ohjelman valmisteluun onkin turvattava riittävät resurssit.

Metsäteollisuuden tulevaisuuden mahdollisuudet painottuvat entistä enemmän asiakaslähtöisiin, korkean jalostusarvon tuotteisiin ja kokonaan uusiin tuotteisiin. Metsäklusteri onkin aktivoimassa tutkimus- ja kehitystoimintaansa voimakkaasti. Ala määrittelee omat tutkimukselliset tavoitteensa 5.10.2006 julkaistavassa tutkimusstrategiassa. Parhaillaan perusteilla olevan metsäklusterin strategisen huippuosaamisen keskittymän käynnistymiseen tarvitaan teollisuuden oman rahoituksen lisäksi riittävä rahoitus myös yhteiskunnalta.

Lisätietoja:

Jouni Väkevä, metsäasiantuntija, MMM, Metsäteollisuus ry,
puh. (09) 132 6620, 040 530 7164, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi