Metsäsektorin koulutusta on keskitettävä ja koordinoitava

Tiedotteet |

Metsäsektorin koulutusta on kehitettävä paremmin palvelemaan metsäteollisuuden uudistuvia tarpeita todetaan opetusministeriön asettaman metsäsektorin koulutuksen kehittämistarpeita selvittäneen työryhmän tänään julkaistussa loppuraportissa.

"Ensimmäistä kertaa metsäsektorin koulutusta on tarkasteltu kaikilla koulutusasteilla koko metsäteollisuuden arvoketjussa sekä arvioitu Suomessa annettavaa koulutusta suhteessa elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin", kertoo työryhmän puheenjohtaja Tero Paajanen, "Tehty työ on perusteellinen ja antaa vankan pohjan koulutuksen kehittämiseen. Tärkeintä onkin nyt varmistaa, että ehdotetut toimenpiteet toteutetaan ja toteuttamiseen on resurssit."

Metsäteollisuus ry:n tutkimus- ja kehitysasioiden päällikkö Päivi Luoma arvostaa tehtyä työtä: " Metsäteollisuus elää maailmanlaajuista murrosvaihetta, joka johtaa osaamisen merkityksen kasvuun kilpailun kiristyessä eri metsäteollisuusmaiden välillä. Osaavat ihmiset ja toimiva koulutusjärjestelmä ovat edellytys Suomen metsäklusterin menestykselle myös tulevaisuudessa. Metsäsektori uudistuu nyt voimakkaasti. Juuri julkaistussa loppuraportissa on nostettu esille alan kannalta kaikki tärkeimmät koulutusasiat."

 Metsäteollisuus tarvitsee tuotantotehtäviin jatkossa prosessiteollisuuden moniosaajia. Se taas avaa mahdollisuuksia uusiin mielekkäisiin tehtäviin ja urakehitykseen metsäsektorin eri alueilla. Korkeakoulutetuille metsäteollisuus tarjoaa mielenkiintoisia ja kansainvälisiä uramahdollisuuksia. Koulutusta on keskitettävä ja vahvistettava kaikilla koulutustasoilla. Suomalaisten oppilaitosten on oltava alansa kansainvälisiä huippuja. Huippuyksiköiden toiminnan tulee suuntautua metsäklusterin tutkimusstrategian määrittelemille osaamisalueille ja olla eri yksiköiden välillä koordinoitua. Koulutusta on lisättävä sekä metsäteollisuuden arvoketjun alku- että loppupäähän; metsätyöhön sekä asiakasaloille ja liiketoimintaosaamiseen.

Opetusministeriön asettaman metsäsektorin koulutuksen kehittämistarpeita selvittänyt työryhmä on tehnyt arvokasta työtä, sillä metsäsektorin koulutuksen kokonaismerkitys on Suomessa nyt ja myös tulevaisuudessa erittäin keskeinen ja tärkeä. Metsätaloudessa, puutuote- ja paperiteollisuudessa työskentelee Suomessa noin 90 000 henkilöä ja metsäklusterin työpaikkoja on noin 200 000. Metsäteollisuuden tuotannon bruttoarvo on noin 20 miljardia euroa, ja sen osuus Suomen kokonaisviennistä on 20 % ja nettoviennistä yli kolmannes.

Metsä-, puu- ja paperialalle valmistuu vuosittain keskimäärin 2 500 henkilöä. Vuoteen 2010 mennessä metsäsektorin vuotuiseksi rekrytointitarpeeksi on arvioitu yhteensä noin 3 000 – 3 500 henkilöä vuodessa.

Työryhmän nimeämät metsäsektorin koulutuksen kehittämistavoitteet ovat:

 • koulutuksen suuntaaminen tutkimusstrategian mukaisille osaamisalueille
 • koulutuksen koordinoinnin ja ohjauksen vahvistaminen
 • metsäsektorin koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen
 • huippuosaamisen kehittäminen ja vahvistaminen        
 • kansainvälistymisen korostaminen koulutuksessa       
 • klusterinäkemyksen voimistaminen ja alan koulutuksen ennakointi
 • metsäalan koulutuksen vahvistaminen ja mitoitus
 • puutuotealan ammatillisen koulutuksen vahvistaminen ja mitoitus
 • puutuotealan korkeakouluopetuksen vahvistaminen ja mitoitus
 • paperialan koulutuksen vahvistaminen ja mitoitus
 • moniosaamisen vahvistaminen uudella prosessiteollisuuden perustutkinnolla
 • oppisopimuskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen
 • yrittäjyyden ja palveluliiketoiminnan kehittäminen       

Lisätietoja:

Tero Paajanen, professori(emer.)  puh. 050 353 4285

Päivi Luoma, tutkimus- ja kehityspäällikkö, Metsäteollisuus ry, 
puh. 040 542 9926