Metsälainsäädännön uudistamisen tavoitteena tulee olla metsien käytön edellytysten parantaminen

Tiedotteet |

Lakimuutosten selvänä tavoitteena tulee olla metsien käytön aktivointi, puuntuotannon tehostaminen ja kotimaisen puun käytön lisääminen sekä samalla metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen, ei byrokratian lisääminen tai tehoton toiminta.

Hakkuuilmoitus ei paranna nykyisiä käytäntöjä

Metsälakiuudistuksessa ehdotetaan pakolliseksi uutta hakkuuilmoitusta. Hakkuun toteuttajan olisi tehtävä kirjallinen ilmoitus metsäkeskukselle kolmen kuukauden kuluessa hakkuun päättymisestä.

Ehdotetun hakkuuilmoituksen käyttöönotto ei ole perusteltua, sillä sen hyödyt ovat kyseenalaiset. Ilmoitus ei paranna nykyistä käytäntöä metsän uudistamisvastuusta ja se soveltuu huonosti käytännön toimintaan. 

Ylimääräisten tietojen keruu ja toimittaminen aiheuttaa toimijoille huomattavat lisäkustannukset ilman vastinetta. Turhilla lisäkustannuksilla ja byrokratialla ei pidä vaikeuttaa suomalaisen metsätalouden toimintaedellytyksiä. Metsän käytön aktivoinnin kannalta keskeistä on metsänomistajien omien metsäsuunnitelmien pitäminen ajan tasalla sekä panostus neuvontaan.

Metsänkäyttöilmoituksen jättöaika lyhennettävä viikkoon

Metsäkeskukselle ilmoitetaan etukäteen metsää koskevasta hakkuusta tai muusta toimenpiteestä. Niin sanottu metsänkäyttöilmoitus on maksuton, mutta ilmoituksen määräajasta poikkeamisesta peritään maksu. Nyt määräaika on asetettu liian tiukaksi todelliseen toimintaan nähden. Toiminnan järkevöittämiseksi metsänkäyttöilmoituksen määräaikaa olisikin lyhennettävä nykyisestä 14 vuorokaudesta seitsemään vuorokauteen.

Näin hakkuukohteen laajentaminen alkuperäisestä, esimerkiksi kun lähistöltä hankittu uusi hakkuukohde on järkevintä käsitellä samassa yhteydessä ja samoilla työkoneilla vanhan kohteen kanssa, olisi nykyistä helpompaa. Poikkeamisesta perittävä maksu tuntuu ylimääräiseltä rahastukselta, sillä siihen ei käytännössä liity ylimääräistä työtä.

Lisätietoja:
metsä- ja infrastruktuurijohtaja Anders Portin, Metsäteollisuus ry, puh. 040 586 6179