Metsälain uudistamisessa turvattava metsien kestävä käyttö

Tiedotteet |

Parhaillaan uudistettavan metsälain tavoitteena on metsätalouden kannattavuuden parantaminen ja metsien kestävän käytön turvaaminen.

Uudistus lisää metsänomistajan vapautta ja samalla vastuuta metsiensä hoidosta ja käytöstä. Sääntelyä on mahdollista vähentää vaarantamatta metsävaroja tai metsäteollisuuden puun saantia. 

Metsälain uudistamisen keskeisenä päämääränä on lisätä metsänomistajan valinnanvapautta metsiensä hoidossa ja käytössä. Vapauden lisääminen merkitsee myös vastuun lisääntymistä. Uudistuksessa halutaan ottaa huomioon metsänomistajien monimuotoiset tarpeet metsäomaisuutensa käytössä: osa metsänomistajista edellyttää metsäomaisuudellensa suurempaa taloudellista tuottoa, kun taas osa painottaa esimerkiksi virkistysarvoja. 

Metsien kasvulla monipuolisia käyttömahdollisuuksia

Metsälain uudistuksessa halutaan turvata metsien käytön kestävyys ja runsaat metsävarat. Metsän uudistamisvelvoite uudistushakkuun jälkeen tulee siis säilymään lain sisällössä. Puuston kasvusta huolehtiminen on tärkeää metsäteollisuuden tulevaisuuden puuhuollon kannalta.

Metsien käsittelyn monipuolistuminen tukee myös luonnon monimuotoisuutta

Metsänomistajien tarpeiden muutoksen takia metsien hoitoa ja käyttöä ei haluta ajaa tiettyyn muottiin. Toiminnalle asetetaan kuitenkin selkeät rajat, jotta metsätalouden kestävyys ja metsien säilyminen voidaan edelleen taata. Esimerkiksi lain uudistuksessa metsänuudistamisrajoja on tarkoitus lieventää merkittävästi tai jopa poistaa ne kokonaan. Tämä parantaa myös metsätalouden kannattavuutta sekä tuo metsien käyttöön nykyistä enemmän joustavuutta.

Metsien käsittelyn monipuolistamisen toivotaan innostavan uusia metsänomistajaryhmiä metsiensä hoitoon ja käyttöön, sillä nykyisin iso osa metsistä on aktiivisen käytön ulkopuolella. Metsien käyttöasteen nostaminen kestävästi korjattavaan määrään hyödyttää koko kansantaloutta monipuolisten ja hyvinvointia tuottavien tuotteiden muodossa ja edesauttaa uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisessa. Metsien käsittelyn menetelmien monipuolistaminen, kuten metsien eri-ikäiskasvatus, parantaa myös metsien monimuotoisuutta.

Tavoitteena selkeä laki

Metsälain uudistamisella tavoitellaan selkeää ja yksinkertaista lainsäädäntöä. Sääntelyn vähentäminen selkiyttää valvontaa ja vähentää turhaa byrokratiaa. Säädettävät asiat tulee määritellä laissa mahdollisimman yksiselitteisesti ja tarkkarajaisesti, jotta toimijoiden oikeusturva voidaan taata. Selkeä lainsäädäntö selkeyttää toimintaa metsässä myös toimijan, sekä omistajan, puun ostajan että korjaajan, näkökulmasta.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678, 040 729 3678