Metsähuippukokous Helsingissä 14.11.2012: puheenjohtaja Juha Vanhaisen puhe

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Juha Vanhaisen pitämä puhe neljännessa suomalais-venäläisessä metsähuippukokouksessa Helsingissä.

Arvoisat ministerit, arvoisat metsähuippukokouksen osanottajat

Suomen metsäteollisuus on antanut vuodesta 2002 järjestetyille suomalais-venäläisille metsähuippukokouksille täyden tukensa. Pidämme myös nyt suuressa arvossa sitä, että maittemme hallitusten johdon suostumuksella ja ohjauksessa on kutsuttu koolle tämä tilaisuus.

Perustan metsäalan korkean tason yhteistyölle muodostaa se, että Suomi ja Venäjän pohjoisosat kuuluvat boreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Tällä alueella elävät ihmiset ovat sukupolvesta toiseen oppineet tietämään kaksi asiaa.  Ensinnäkin, metsät eivät häviä, kun niitä taitavasti käyttää, päinvastoin suunnitelmallinen metsänhoito lisää kasvua. Toiseksi, metsien ja puukuidun teollinen käyttö tuottaa hyvinvointia ja turvaa alueen asukkaille.

Metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymiin vaikuttaa vahvasti se, että maapallon lämpimien osien istutusmetsät tuottavat lisääntyvän osan raaka-aineesta puukuitua käyttävälle teollisuudelle. Tämä ei kuitenkaan merkitse pohjoiseen puuhun perustuvan jalostuksen loppua. Pitkäkuituinen havusellu on varsin tarpeellinen ja usein myös kilpailukykyinen monien tuotteiden raaka-aineena. Verraten hitaasti kasvavalla pohjoisella puulla on paljon käyttöä ekologisessa rakentamisessa, lujien pakkausten ja korkealuokkaisten painopapereitten tuottamisessa.

Suomalaisten hyvinvoinnille metsäteollisuus on jatkossakin tärkeää. Suomalaisen metsäteollisuuden tuotteista yli 90 prosenttia menee vientiin. Arvoltaan kymmenen merkittävimmän vientituotteen joukossa on neljä metsäteollisuuden tuotetta. Viime vuonna metsäteollisuuden viennin arvo oli yli 11 miljardia euroa.
 
Perinteisellä paperin ja kartongin valmistuksella ja tukin sahaamisella emme tietenkään kykene selviytymään ja tuottamaan hyvinvointia. Elämme voimakkaan uudistumisen aikaa. Monien, aiemmin hienojen tuotteiden kysyntä katoaa. Raaka-aineiden, kuljetuskustannusten ja energian hintasuhteissa tapahtuu suuria ja valitettavasti osin arvaamattomia muutoksia. Kuluttajien, kansalaisjärjestöjen ja myös monien hallitusten vaatimukset ovat entistä voimakkaampia tuotannon ja tuotteiden ekologialle.
Luonnonvarojen kestävää käyttöä edellyttävä, hyvinvointiaan parantava ja terveyttään varjeleva kuluttaja on metsäteollisuuden uudistumisen kannalta keskeisin henkilö.

Tässä tilaisuudessa paneudutaan kahteen uudistuvan metsäteollisuuden ajankohtaiseen alueeseen. Puun käyttöä rakentamisessa selvitetään kaupunkisuunnittelusta ja rakentamisen ekologiasta alkaen. Toinen ryhmä paneutuu puun uusiin käyttömahdollisuuksiin, kun kehitämme biotalouden ideaa käytännön teollisiksi ratkaisuiksi. Näistä saamme kuulla yhteenvedot kokouksen lopulla.

Metsäteollisuudelle, tai tarkemmin sanottuna puukuitua jalostavalle teollisuudelle suuria mahdollisuuksia tarjoaa myös pakkaamisen uudistuminen. Saattaa kuulostaa liioittelulta, mutta tohdin silti sanoa, että puukuituun perustuva, hygieeninen, logistisesti kätevä, edullinen ja lopulta bioenergian tuottamiseen kelpaava elintarvikepakkaus on olennainen osa maapallon elintarvikehuollon järjestämistä. Älykästä, pahvista pakkausta tarvitaan niin nälkäongelman voittamiseen kuin modernin ihmisen avuksi, kun hän haluaa ruokansa ja lääkkeensä terveellisesti, helppokäyttöisesti ja ekologisesti kestävässä paketissa.

Arvoisat kuulijat

Metsäteollisuudella on siis harkittuja uudistumisen näköaloja. Mutta metsäteollisuus ei kykene niitä toteuttamaan ellei julkinen valta, eri maiden hallitukset ja lainsäädäntöelimet turvaa mahdollisuuksia vakaalle ja kannattavalle toiminnalle. Tahdon nähdä tämän huippukokouksen siinä merkityksessä, että kummankin maan hallitukset haluavat olla reaaliaikaisesti tietoisia metsäalan ajankohtaisista pulmista ja kehittämistarpeista.

Metsäalalla toimivat yhtiöt ja laitokset eivät itse voi päättää toimintaansa ohjaavista kansainvälisistä sopimuksista, kansallisesta lainsäädännöstä tai eri aloilla noudatettavista standardeista ja normeista. Niistä päättää julkinen valta. Esimerkkinä voi mainita, että mittavaa puumateriaalin käyttöä nykyaikaisessa rakentamisessa ei saada liikkeelle, elleivät paloturvallisuutta ja rakennusmateriaalien teknisiä ominaisuuksia koskevat standardit ja viranomaismääräykset anna siihen mahdollisuutta. Standardien modernisoiminen ja kansainvälinen yhteensovittamisen tarve on huutavan kiireellistä.

Yhtiöiden on voitava tietää omaa toimintaansa suunnitellessaan kulloinkin noudatettavien määräysten sisältö ja voimassaolon aika ja luonnollisesti myös se, koskevatko määräykset kaikkia samoilla markkinoilla toimivia vai voidaanko kilpailijoihin soveltaa erilaisia määräyksiä.

Metsäteollisuuden toimintaedellytysten ja kehitysmahdollisuuksien kannalta ajankohtaisin eri maiden hallitusten ja Euroopan Unionin ratkaisuvallassa oleva asia on se, miten Venäjän pitkään neuvoteltu liittyminen Maailman kauppajärjestöön, WTO:hon käytännössä toimeenpannaan. Suomalainen metsäteollisuus on neuvotteluprosessin eri vaiheissa selkeästi ja johdonmukaisesti kannattanut Venäjän jäsenyyttä WTO:ssa ja toivonut sen pikaista toimeenpanoa. Ilmaisimme suuren tyytyväisyytemme, kun viime vuoden marraskuussa saavutettiin Venäjän ja WTO välillä neuvottelutulos, ja kun sopimus voitiin viime kesänä ratifioida.

En voi kieltää, että olemme kokeneet myös pettymyksen tunteita, kun tämän syksyn kuluessa onkin ilmaantunut eräissä meille tärkeissä sopimusten toimeenpanon ja soveltamisen kohteissa merkittävästi viiveitä ja erilaisia tulkintoja havupuun tariffikiintiöstä ja tuontitulleista Venäjälle. Esitän koko suomalaisen metsäalan puolesta voimakkaan vetoomuksen, että uusia mahdollisuuksia avaavat kaupan ja taloudellisen yhteistoiminnan puitteet saadaan mahdollisimman pikaisesti ja kiistattomasti toteutumaan myös käytännön elämässä.

Arvoisat huippukokouksen osanottajat

Uskon, että meillä on antoisa kokouspäivä ja runsaasti mahdollisuuksia hyödyllisiin keskusteluihin ja uusien yhteyksien luomiseen.

Esitän Suomen metsäteollisuuden kunnioittavan kiitoksen Suomen ja Venäjän hallituksille tämän tilaisuuden järjestämisestä.