Metsäalan strategisen ohjelman kilpailukykyselvitys: Suomella edellytykset vähähiilisen yhteiskunnan mallimaaksi

Tiedotteet |

Metsäalan strateginen ohjelma ja sen kilpailukykyselvitys keräävät yhteen keskeisimmät metsäsektorin toimintaympäristön kilpailukykytekijät. Suomi voi toimia uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan vähähiilisen yhteiskunnan mallimaana.

”Metsien kasvu on Suomessa jatkuvasti lisääntynyt, teollisuuden edellyttämä infrastruktuuri on hyvässä kunnossa ja teknologiaosaaminen on korkealla tasolla. Nyt toiminnassa olevat tuotantolaitokset ovat pääosin teknisesti hyvin kilpailukykyisiä, ja investoinnit energiantuotantoon ovat olleet merkittäviä. Paperi- ja puutuotteiden uusiutuva raaka-aine, helppo kierrätettävyys sekä linkki uusiutuvan energian tuotantoon vahvistavat niiden käyttöä uusiutumattomista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden korvaajana” Metsäteollisuus ry:ssä kilpailukykyasioista vastaava Antro Säilä esiin selvityksen tärkeimpiä johtopäätöksiä.

 

"Koko arvoketjun kilpailukyvystä on huolehdittava ja saatava alan kannattavuus kasvuun. Metsäalan kilpailukyvyn perustekijät on saatava kuntoon, jotta metsäala houkuttelee investointeja kotimaahan myös tulevaisuudessa. Tekijöistä tärkeimpiä ovat energiaverotus, puumarkkinoiden toimivuus, metsätilojen koko ja puutuotealan mahdollisuuksien hyödyntäminen. Metsäalan tulevaisuuteen Suomessa voimme vaikuttaa myös itse paljon." sanoo ohjelman strateginen johtaja Juha Ojala työ- ja elinkeinoministeriöstä.

 

Monipuolistuvassa puunjalostuksessa energia- ja kemiantuotteet näyttelevät merkittävää osaa

 

Kilpailukykyselvitys korostaa metsäteollisuuden mahdollisuutta kehittyä uuden biotalouden veturiksi. Metsäteollisuuden rooli luonnonvarojen jalostajana monipuolistuu muun muassa energiatuotteiden, biokemikaalien ja biokomposiittien myötä sekä rakentamisessa. Tuotteiden jalostusarvo nousee ja ote uudenlaisten puuperäisten tuotteiden markkinoista vahvistuu.

 

Alan uusien tuotteiden kehittäminen merkittäviksi liiketoiminnoiksi vie vuosia ja edellyttää, että nykyinen toiminta on kannattavaa. Nykyisillä tuotteilla ja niitä kehittämällä luodaan edellytykset rakentaa uutta liiketoimintaa. Uuden liiketoiminnan sijoittuminen Suomeen edellyttää myös kilpailukykyistä toimintaympäristöä.

 

Kilpailukykyinen energiaverotus on eräs keskeisimmistä kuntoon laitettavista tekijöistä, joka sisältyy selvityksen nopeavaikutteisiin toimenpiteisiin. Muita ovat mm. biojalostamoiden investointituki sekä puutuotealan pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantaminen. Niin ikään puun käyttöä voidaan helposti lisätä rakentamisessa nopeilla toimenpiteillä.

 

”Suomi voi toimia edelläkävijänä ja päättää kehittyä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan vähähiilisen yhteiskunnan mallimaaksi. Suomi voi toimia aloitteellisesti myös EU:n ja kansainvälisten järjestöjen puitteissa, kuten myös tuoreessa Metlan raportissa ehdotettiin” sanoo Antro Säilä.

 

Kilpailukykyselvitys osa metsäalan strategista ohjelmaa

 

Metsä- ja puutuoteteollisuuden kilpailukykyselvitys on nyt valtioneuvoston käsiteltävänä jatkotoimenpiteitä varten.

 

Metsäalan strategista ohjelmaa ohjaa talouspoliittinen ministerivaliokunta ja siitä vastaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen. Ohjelman painopisteenä on metsätalouden ja metsä- ja puutuoteteollisuuden kotimaisen tuotannon kilpailukyvyn varmistaminen, metsäalan yritysten toimintamahdollisuuksien ja puumarkkinoiden toimivuuden kehittäminen, puuperäisen energian tuotannon laajentaminen, puun käytön ja puurakentamisen edistäminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä ennakointi.

 

Lisätietoja:

Antro Säilä, puh. 09 132 6633, 040 589 1891