Metsäalan edistämisorganisaatioiden uudistus etenee myönteisesti

Tiedotteet |

Metsäalan organisaatiouudistuksessa on tärkeää selkeyttää organisaatioiden roolit, työnjako ja rahoitus. Tavoitteena tulee olla metsäalan palvelumarkkinoiden avoin kilpailu ilman vääristäviä tukia tai veroluonteisia maksuja.

Metsäkeskusten hallinnoiman metsävaratietojen avaaminen ja tehokas hyödyntäminen olisi koko metsäalan ja metsänomistajien etu.

"Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöhanke, jolla metsänhoitoyhdistyksiä, Tapiota ja metsäkeskuksia koskevaa lainsäädäntöä muutetaan kilpailuneutraliteetin vaatimusten mukaisiksi, on erittäin positiivinen asia koko metsätalouden toimivuuden kannalta," sanoo Anders Portin Metsäteollisuus ry:stä.

Metsänhoitoyhdistysten roolia tulee selkeyttää siten, että ne toimivat metsänomistajien etujärjestöinä vapaaehtoisen jäsenmaksun ja oman liiketoimintansa turvin. On hyvä, että maa- ja metsätalousministeriö selvittää yhdessä kilpailuviraston kanssa ne toimenpiteet, joihin välittömästi on ryhdyttävä.

Ministeriön alaisista metsäkeskuksista muodostetaan yksi valtakunnallinen organisaatio. Tässä yhteydessä on tärkeää tehostaa hallintoa ja yhdenmukaistaa käytäntöjä eri puolilla Suomea, jotta käytännön toimijoita pystytään palvelemaan tehokkaasti ja tasapuolisesti. Samalla tulee huolehtia myös siitä, ettei menetetä nykyorganisaation vahvuutta eli paikallistuntemusta.

Kilpailun lisääminen metsäpalvelumarkkinoilla laskisi palvelujen kustannuksia ja lisäisi tarjontaa. Avoin kilpailu avaisi yrittäjille liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottaisi parhaimmillaan mukanaan kokonaan uudenlaisia innovatiivisia palveluja. Kustannustehokkuuden parantuminen vahvistaisi metsätalouden kannattavuutta ja koko sektorin kilpailukykyä.

Metsävaratiedot palveluntarjoajien käyttöön

Yksityismetsistä kerättäviä metsävaratietoja ei tällä hetkellä käytetä tehokkaasti metsäpalvelujen markkinointiin. Julkisin varoin kerättyjen tietojen tulisi olla kaikkien kaupallisten toimijoiden käytössä. Metsävaratietojen tehokkaammalla hyödyntämisellä voidaan osaltaan kompensoida metsien pirstoutuneen omistusrakenteen aiheuttamia kustannushaittoja.

Lisätietoja:
Anders Portin, metsä- ja infrastruktuurijohtaja,
Metsäteollisuus ry
puh: 09 132 6610, 040 586 6179
s-posti: etunimi.sukunimi@forestindustries.fi