Metsä-Lapissa on tilaa kaikille elinkeinoille

Tiedotteet |

Kaikki elinkeinot ovat tärkeitä Pohjois-Suomen elinvoimaisuudelle. Alueella on tilaa niin matkailulle kuin metsä- ja porotaloudellekin. Metsä-Lapin eli Muonion, Kittilän, Sodankylän, Savukosken ja Sallan kuntien pohjoisosista Inarin ja Enontekiön metsäalueelle ulottuvan vyöhykkeen metsistä on suojeltu jo puolet. Alueen valtion metsistä varsinaisen metsänhoidon piirissä on vain 37 prosenttia.

Kestävä metsätalous ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden ja metsätalouskäytössä olevat alueet säilyvät metsinä. Pohjois-Suomen ympäristön ja luonnon kannalta on tärkeää tarkastella myös muiden elinkeinojen, kuten matkailun ja porotalouden vaikutuksia ympäristöönsä.

"Metsä-Lapin metsistä on lakisääteisesti ja metsähallituksen päätöksin suojeltu jo noin 500 000 hehtaaria, mikä on 51 prosenttia alueen metsäalasta. Tästä syystä onkin vaikeaa pitää vaatimuksia lisäsuojelusta perusteltuina", sanoo Metsäteollisuus ry:n Kestävä kehitys ja resurssit -yksikön johtaja Anders Portin.

"Olemmeko me suomalaisten etääntymässä luonnosta, kun emme näe uusiutuvan puun käytön kestävyyttä? Samalla olemme valmiit unohtamaan uusiutumattomien raaka-aineiden käytön ongelmat tai matkailun laajenemisen ympäristökuormituksen. Lapissa tarvitaan kaikkia elinkeinoja ja paikallisten asukkaiden tulee voida itse päättää elinkeinorakenteestaan. Muutoin alue on vaarassa köyhtyä luontoreservaatiksi, josta asukkaat pakotetaan muuttamaan ruuhka-Suomeen", muistuttaa Portin.

Metsä-Lapin suojelutilanne on hyvä

Metsä-Lapin kasvillisuusvyöhyke ulottuu Muonion, Kittilän, Sodankylän, Savukosken ja Sallan pohjoisosista Inarin ja Enontekiön metsäalueelle. Lapissa valtion metsien osuus on suuri, Metsä-Lapissa lähes 89 prosenttia. Valtion metsiä hallinnoi metsähallitus. Puita kaadetaan vain alueilta, jotka valtakunnan ja alueen viranomaiset ovat määritelleet metsätalousalueiksi.

Ympäristöministeriön raportin mukaan Metsähallituksen syksyllä 2006 julkaisema selvitys, joka koskee Metsä-Lapin suojelun määrää ja laatua, osoittaa, että alueella on hyvä suojelutilanne. Lapin ainutlaatuinen suojelualueiden ja erämaa-alueiden verkosto sisältää luonnon monimuotoisuuden ja monikäytön kannalta arvokkaimmat alueet. Metsä-Lapin luonnon monimuotoisuus pystytään turvaamaan nykyisellä suojelulla sekä ottamalla huomioon talousmetsien luontoarvot. Hakkuut eivät uhkaa uhanalaisten lajien säilymistä Suomessa. Myös kansallisissa ja kansainvälisissä arvioissa ja selvityksissä, joissa on kartoitettu Suomen luonnonsuojelua, on päädytty samaan lopputulokseen.

Lapissa tarvitaan myös metsätaloutta

Kestävä metsätalous ottaa huomioon niin ekologiset, taloudelliset kuin sosiaalisetkin seikat. Paikallistaloudelle ja -yhteisölle on tärkeää, että eri elinkeinot voivat toimia rinta rinnan alueen asukkaiden näkemysten mukaan. Valtionmetsiä hallinnoiva Metsähallitus suunnittelee luonnonvarojen käyttöä paliskuntien, matkailuyrittäjien ja muiden metsien käyttäjien kanssa.

Lakisääteisen suojelun laajentaminen rajoittaisi matkailun kehittämistä. Uudet laajat metsiensuojelupäätökset vaikeuttaisivat erityisesti paikallisen sahateollisuuden puun saatavuutta ja vaarantaisivat alan työpaikat. Metsäsektori työllistää Lapissa yli 4 000 henkeä. Lapin metsäteollisuuden viennin arvo on yli miljardi euroa vuodessa.

Metsien inventointitietojen mukaan Lapin talousmetsien puuston vuosikasvu on noussut seitsemästä kymmeneen miljoonaan kuutioon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lapissa on runsaasti hyvin kasvavia nuoria metsiä. Hakkuumahdollisuuksia ei kuitenkaan ole voitu lisätä kasvua vastaavasti. Myyntiin saatavasta puusta 43 prosenttia tulee nuorten kasvatusmetsien harvennushakkuista. Lapin kannalta on tärkeää, että puulle on jatkossakin kysyntää ja hyvin kasvavien nuorten metsien puuntuotanto pystytään hyödyntämään.

Lisätietoja:

Anders Portin, johtaja, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6610, 040 586 6179
Antti Otsamo, metsäasioiden päällikkö, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6679, 040 719 7734

Puu on uusiutuva luonnonvara, jonka käyttöä tulee edistää, jotta voimme säästää uusiutumattomia luonnonvaroja tuleville sukupolville.

Ympäristömisteriön kannanotto Metsä-Lapin luonnonmetsien hakkuista

Metsähallituksen Metsä-Lapin suojelutilanneselvitys

Ylä-Lapin etelänpuoleinen Metsä-Lappi kartalla. Lähde: foresti.fi